Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "turn" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "veranderen" in Nederlandse taal

EnglishDutch

Turn

[Draai]
/tərn/

noun

1. A circular segment of a curve

 • "A bend in the road"
 • "A crook in the path"
  synonym:
 • bend
 • ,
 • crook
 • ,
 • twist
 • ,
 • turn

1. Een cirkelvormig segment van een curve

 • "Een bocht in de weg"
 • "Een boef in het pad"
  synoniem:
 • buigen
 • ,
 • boef
 • ,
 • verdraaien
 • ,
 • draaien

2. The act of changing or reversing the direction of the course

 • "He took a turn to the right"
  synonym:
 • turn
 • ,
 • turning

2. Het veranderen of omkeren van de richting van de cursus

 • "Hij draaide naar rechts"
  synoniem:
 • draaien

3. (game) the activity of doing something in an agreed succession

 • "It is my turn"
 • "It is still my play"
  synonym:
 • turn
 • ,
 • play

3. ( spel ) de activiteit van iets doen in een overeengekomen opvolging

 • "Het is mijn beurt"
 • "Het is nog steeds mijn toneelstuk"
  synoniem:
 • draaien
 • ,
 • spelen

4. An unforeseen development

 • "Events suddenly took an awkward turn"
  synonym:
 • turn
 • ,
 • turn of events
 • ,
 • twist

4. Een onvoorziene ontwikkeling

 • "Evenementen namen plotseling een lastige wending"
  synoniem:
 • draaien
 • ,
 • wending van evenementen
 • ,
 • verdraaien

5. A movement in a new direction

 • "The turning of the wind"
  synonym:
 • turning
 • ,
 • turn

5. Een beweging in een nieuwe richting

 • "Het draaien van de wind"
  synoniem:
 • draaien

6. The act of turning away or in the opposite direction

 • "He made an abrupt turn away from her"
  synonym:
 • turn

6. Het afwenden of in de tegenovergestelde richting

 • "Hij wendde zich abrupt van haar af"
  synoniem:
 • draaien

7. Turning or twisting around (in place)

 • "With a quick twist of his head he surveyed the room"
  synonym:
 • twist
 • ,
 • turn

7. Draaien of draaien rond ( op zijn plaats )

 • "Met een snelle draai aan zijn hoofd bekeek hij de kamer"
  synoniem:
 • verdraaien
 • ,
 • draaien

8. A time for working (after which you will be relieved by someone else)

 • "It's my go"
 • "A spell of work"
  synonym:
 • go
 • ,
 • spell
 • ,
 • tour
 • ,
 • turn

8. Een tijd om te werken ( waarna je wordt opgelucht door iemand anders )

 • "Het is mijn beurt"
 • "Een spreuk van werk"
  synoniem:
 • gaan
 • ,
 • spellen
 • ,
 • tour
 • ,
 • draaien

9. (sports) a division during which one team is on the offensive

  synonym:
 • turn
 • ,
 • bout
 • ,
 • round

9. ( sport ) een divisie waarbij één team in de aanval is

  synoniem:
 • draaien
 • ,
 • over
 • ,
 • rond

10. A short theatrical performance that is part of a longer program

 • "He did his act three times every evening"
 • "She had a catchy little routine"
 • "It was one of the best numbers he ever did"
  synonym:
 • act
 • ,
 • routine
 • ,
 • number
 • ,
 • turn
 • ,
 • bit

10. Een korte theatrale uitvoering die deel uitmaakt van een langer programma

 • "Hij deed elke avond drie keer zijn daad"
 • "Ze had een pakkende kleine routine"
 • "Het was een van de beste nummers die hij ooit heeft gedaan"
  synoniem:
 • handelen
 • ,
 • routine
 • ,
 • nummer
 • ,
 • draaien
 • ,
 • beetje

11. A favor for someone

 • "He did me a good turn"
  synonym:
 • turn
 • ,
 • good turn

11. Een gunst voor iemand

 • "Hij heeft me een goede wending gegeven"
  synoniem:
 • draaien
 • ,
 • goede bocht

12. Taking a short walk out and back

 • "We took a turn in the park"
  synonym:
 • turn

12. Een korte wandeling maken naar buiten en terug

 • "We hebben een bocht genomen in het park"
  synoniem:
 • draaien

verb

1. Change orientation or direction, also in the abstract sense

 • "Turn towards me"
 • "The mugger turned and fled before i could see his face"
 • "She turned from herself and learned to listen to others' needs"
  synonym:
 • turn

1. Verander oriëntatie of richting, ook in abstracte zin

 • "Keer naar me toe"
 • "De overvaller draaide zich om en vluchtte voordat ik zijn gezicht kon zien"
 • "Ze wendde zich van zichzelf en leerde luisteren naar de behoeften van anderen"
  synoniem:
 • draaien

2. Undergo a transformation or a change of position or action

 • "We turned from socialism to capitalism"
 • "The people turned against the president when he stole the election"
  synonym:
 • change state
 • ,
 • turn

2. Een transformatie of een verandering van positie of actie ondergaan

 • "We zijn van socialisme naar kapitalisme overgegaan"
 • "Het volk keerde zich tegen de president toen hij de verkiezingen stal"
  synoniem:
 • verander staat
 • ,
 • draaien

3. Undergo a change or development

 • "The water turned into ice"
 • "Her former friend became her worst enemy"
 • "He turned traitor"
  synonym:
 • become
 • ,
 • turn

3. Een verandering of ontwikkeling ondergaan

 • "Het water veranderde in ijs"
 • "Haar ex-vriend werd haar ergste vijand"
 • "Hij is verrader geworden"
  synoniem:
 • worden
 • ,
 • draaien

4. Cause to move around or rotate

 • "Turn a key"
 • "Turn your palm this way"
  synonym:
 • turn

4. Reden om te bewegen of te draaien

 • "Draai een sleutel"
 • "Draai je handpalm zo"
  synoniem:
 • draaien

5. Change to the contrary

 • "The trend was reversed"
 • "The tides turned against him"
 • "Public opinion turned when it was revealed that the president had an affair with a white house intern"
  synonym:
 • change by reversal
 • ,
 • turn
 • ,
 • reverse

5. Andersom wijzigen

 • "De trend was omgekeerd"
 • "De getijden keerden zich tegen hem"
 • "De publieke opinie draaide zich om toen werd onthuld dat de president een affaire had met een stagiair in het witte huis"
  synoniem:
 • verandering door omkering
 • ,
 • draaien
 • ,
 • omkeren

6. Pass to the other side of

 • "Turn the corner"
 • "Move around the obstacle"
  synonym:
 • turn
 • ,
 • move around

6. Ga naar de andere kant van

 • "Draai de hoek om"
 • "Beweeg rond het obstakel"
  synoniem:
 • draaien
 • ,
 • bewegen

7. Pass into a condition gradually, take on a specific property or attribute

 • Become
 • "The weather turned nasty"
 • "She grew angry"
  synonym:
 • turn
 • ,
 • grow

7. Ga geleidelijk over in een toestand, neem een specifieke eigenschap of attribuut aan

 • Worden
 • "Het weer werd smerig"
 • "Ze werd boos"
  synoniem:
 • draaien
 • ,
 • groeien

8. Let (something) fall or spill from a container

 • "Turn the flour onto a plate"
  synonym:
 • turn
 • ,
 • release

8. Laat ( iets ) vallen of morsen uit een container

 • "Zet de bloem op een bord"
  synoniem:
 • draaien
 • ,
 • vrijgeven

9. Move around an axis or a center

 • "The wheels are turning"
  synonym:
 • turn

9. Bewegen rond een as of een midden

 • "De wielen draaien"
  synoniem:
 • draaien

10. Cause to move around a center so as to show another side of

 • "Turn a page of a book"
  synonym:
 • turn
 • ,
 • turn over

10. Reden om door een centrum te bewegen om een andere kant te laten zien

 • "Draai een pagina van een boek om"
  synoniem:
 • draaien
 • ,
 • omdraaien

11. To send or let go

 • "They turned away the crowd at the gate of the governor's mansion"
  synonym:
 • turn

11. Om te sturen of los te laten

 • "Ze hebben de menigte bij de poort van het landhuis van de gouverneur afgewezen"
  synoniem:
 • draaien

12. To break and turn over earth especially with a plow

 • "Farmer jones plowed his east field last week"
 • "Turn the earth in the spring"
  synonym:
 • plow
 • ,
 • plough
 • ,
 • turn

12. Om de aarde te breken en om te draaien, vooral met een ploeg

 • "Farmer jones ploegde vorige week zijn oostelijke veld"
 • "Draai de aarde in de lente"
  synoniem:
 • ploeg
 • ,
 • ploegen
 • ,
 • draaien

13. Shape by rotating on a lathe or cutting device or a wheel

 • "Turn the legs of the table"
 • "Turn the clay on the wheel"
  synonym:
 • turn

13. Vorm door te draaien op een draaibank of snijapparaat of een wiel

 • "Draai de benen van de tafel"
 • "Draai de klei aan het wiel"
  synoniem:
 • draaien

14. Change color

 • "In vermont, the leaves turn early"
  synonym:
 • turn

14. Kleur veranderen

 • "In vermont draaien de bladeren vroeg"
  synoniem:
 • draaien

15. Twist suddenly so as to sprain

 • "Wrench one's ankle"
 • "The wrestler twisted his shoulder"
 • "The hikers sprained their ankles when they fell"
 • "I turned my ankle and couldn't walk for several days"
  synonym:
 • twist
 • ,
 • sprain
 • ,
 • wrench
 • ,
 • turn
 • ,
 • wrick
 • ,
 • rick

15. Draai plotseling om verstuiking

 • "Sleutel je enkel"
 • "De worstelaar draaide zijn schouder om"
 • "De wandelaars verstuikten hun enkels toen ze vielen"
 • "Ik draaide mijn enkel om en kon enkele dagen niet lopen"
  synoniem:
 • verdraaien
 • ,
 • verstuiking
 • ,
 • moersleutel
 • ,
 • draaien
 • ,
 • wrick
 • ,
 • Rick

16. Cause to change or turn into something different

 • Assume new characteristics
 • "The princess turned the frog into a prince by kissing him"
 • "The alchemists tried to turn lead into gold"
  synonym:
 • turn

16. Oorzaak om te veranderen of om te zetten in iets anders

 • Nieuwe kenmerken aannemen
 • "De prinses veranderde de kikker in een prins door hem te kussen"
 • "De alchemisten probeerden lood in goud te veranderen"
  synoniem:
 • draaien

17. Accomplish by rotating

 • "Turn a somersault"
 • "Turn cartwheels"
  synonym:
 • turn

17. Bereiken door te draaien

 • "Draai een salto"
 • "Draai cartwheels"
  synoniem:
 • draaien

18. Get by buying and selling

 • "The company turned a good profit after a year"
  synonym:
 • turn

18. Krijgen door te kopen en verkopen

 • "Het bedrijf behaalde na een jaar een goede winst"
  synoniem:
 • draaien

19. Cause to move along an axis or into a new direction

 • "Turn your face to the wall"
 • "Turn the car around"
 • "Turn your dance partner around"
  synonym:
 • turn

19. Oorzaak om langs een as of in een nieuwe richting te bewegen

 • "Draai je gezicht naar de muur"
 • "Draai de auto om"
 • "Draai je danspartner om"
  synoniem:
 • draaien

20. Channel one's attention, interest, thought, or attention toward or away from something

 • "The pedophile turned to boys for satisfaction"
 • "People turn to mysticism at the turn of a millennium"
  synonym:
 • turn

20. De aandacht, interesse, gedachte of aandacht naar of weg van iets kanaliseren

 • "De pedofiel wendde zich tot jongens voor tevredenheid"
 • "Mensen wenden zich rond de millenniumwisseling tot mystiek"
  synoniem:
 • draaien

21. Cause (a plastic object) to assume a crooked or angular form

 • "Bend the rod"
 • "Twist the dough into a braid"
 • "The strong man could turn an iron bar"
  synonym:
 • flex
 • ,
 • bend
 • ,
 • deform
 • ,
 • twist
 • ,
 • turn

21. Ervoor zorgen dat ( een plastic object ) een kromme of hoekige vorm aanneemt

 • "Buig de staaf"
 • "Verdraai het deeg tot een vlecht"
 • "De sterke man kan een ijzeren staaf draaien"
  synoniem:
 • flex
 • ,
 • buigen
 • ,
 • vervormen
 • ,
 • verdraaien
 • ,
 • draaien

22. Alter the functioning or setting of

 • "Turn the dial to 10"
 • "Turn the heat down"
  synonym:
 • turn

22. De werking of instelling wijzigen

 • "Zet de wijzerplaat op 10"
 • "Zet de hitte lager"
  synoniem:
 • draaien

23. Direct at someone

 • "She turned a smile on me"
 • "They turned their flashlights on the car"
  synonym:
 • turn

23. Rechtstreeks naar iemand

 • "Ze glimlachte naar me"
 • "Ze hebben hun zaklampen op de auto gericht"
  synoniem:
 • draaien

24. Have recourse to or make an appeal or request for help or information to

 • "She called on her representative to help her"
 • "She turned to her relatives for help"
  synonym:
 • call on
 • ,
 • turn

24. Een beroep doen of om hulp of informatie verzoeken

 • "Ze riep haar vertegenwoordiger op om haar te helpen"
 • "Ze wendde zich tot haar familieleden voor hulp"
  synoniem:
 • bellen
 • ,
 • draaien

25. Go sour or spoil

 • "The milk has soured"
 • "The wine worked"
 • "The cream has turned--we have to throw it out"
  synonym:
 • sour
 • ,
 • turn
 • ,
 • ferment
 • ,
 • work

25. Ga zuur of bederf

 • "De melk is verzuurd"
 • "De wijn werkte"
 • "De crème is veranderd - we moeten hem weggooien"
  synoniem:
 • zuur
 • ,
 • draaien
 • ,
 • fermentatie
 • ,
 • werk

26. Become officially one year older

 • "She is turning 50 this year"
  synonym:
 • turn

26. Officieel een jaar ouder worden

 • "Ze wordt dit jaar 50"
  synoniem:
 • draaien

Examples of using

Put your mind at rest. Everything will turn out all right.
Rustig aan. Alles komt goed.
Would you please turn off the TV?
Wil je alsjeblieft de tv uitschakelen?
Tonight it's your turn.
Vanavond is het jouw beurt.