Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "true" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "waar" in Nederlandse taal

EnglishDutch

True

[Waar]
/tru/

noun

1. Proper alignment

 • The property possessed by something that is in correct or proper alignment
 • "Out of true"
  synonym:
 • true

1. Juiste uitlijning

 • Het eigendom dat bezeten is door iets dat correct of correct is uitgelijnd
 • "Uit waar"
  synoniem:
 • waar

verb

1. Make level, square, balanced, or concentric

 • "True up the cylinder of an engine"
  synonym:
 • true
 • ,
 • true up

1. Niveau, vierkant, gebalanceerd of concentrisch maken

 • "Waar de cilinder van een motor op"
  synoniem:
 • waar

adjective

1. Consistent with fact or reality

 • Not false
 • "The story is true"
 • "It is undesirable to believe a proposition when there is no ground whatever for supposing it true"- b. russell
 • "The true meaning of the statement"
  synonym:
 • true

1. Consistent met feit of realiteit

 • Niet vals
 • "Het verhaal is waar"
 • "Het is ongewenst om een voorstel te geloven als er geen enkele reden is om het waar te maken" - b. russell
 • "De ware betekenis van de verklaring"
  synoniem:
 • waar

2. Accurately placed or thrown

 • "His aim was true"
 • "He was dead on target"
  synonym:
 • true
 • ,
 • dead on target

2. Nauwkeurig geplaatst of gegooid

 • "Zijn doel was waar"
 • "Hij was dood op het doel"
  synoniem:
 • waar
 • ,
 • dood op doelwit

3. Devoted (sometimes fanatically) to a cause or concept or truth

 • "True believers bonded together against all who disagreed with them"
  synonym:
 • true

3. Toegewijd ( soms fanatiek ) aan een oorzaak of concept of waarheid

 • "Echte gelovigen verbonden met allen die het niet met hen eens waren"
  synoniem:
 • waar

4. Expressing or given to expressing the truth

 • "A true statement"
 • "Gave truthful testimony"
 • "A truthful person"
  synonym:
 • truthful
 • ,
 • true

4. De waarheid uitdrukken of eraan geven

 • "Een echte verklaring"
 • "Gaf een waarheidsgetrouw getuigenis"
 • "Een waarheidsgetrouw persoon"
  synoniem:
 • waarheidsgetrouw
 • ,
 • waar

5. Conforming to definitive criteria

 • "The horseshoe crab is not a true crab"
 • "Pythagoras was the first true mathematician"
  synonym:
 • true

5. Voldoen aan definitieve criteria

 • "De hoefijzerkrab is geen echte krab"
 • "Pythagoras was de eerste echte wiskundige"
  synoniem:
 • waar

6. Worthy of being depended on

 • "A dependable worker"
 • "An honest working stiff"
 • "A reliable sourcsfle of information"
 • "He was true to his word"
 • "I would be true for there are those who trust me"
  synonym:
 • dependable
 • ,
 • honest
 • ,
 • reliable
 • ,
 • true(p)

6. Waardig om afhankelijk te zijn

 • "Een betrouwbare werker"
 • "Een eerlijke werkstijf"
 • "Een betrouwbare sourcsfle van informatie"
 • "Hij was trouw aan zijn woord"
 • "Ik zou waar zijn, want er zijn mensen die mij vertrouwen"
  synoniem:
 • betrouwbaar
 • ,
 • eerlijk
 • ,
 • waar ( p )

7. Not pretended

 • Sincerely felt or expressed
 • "Genuine emotion"
 • "Her interest in people was unfeigned"
 • "True grief"
  synonym:
 • genuine
 • ,
 • true(a)
 • ,
 • unfeigned

7. Niet deed alsof

 • Oprecht gevoeld of uitgedrukt
 • "Echte emotie"
 • "Haar interesse in mensen was ongeveinsd"
 • "Waar verdriet"
  synoniem:
 • echt
 • ,
 • waar ( a )
 • ,
 • ongeveinsd

8. Rightly so called

 • "True courage"
 • "A spirit which true men have always admired"
 • "A true friend"
  synonym:
 • true(a)

8. Terecht zo genoemd

 • "Ware moed"
 • "Een geest die ware mannen altijd hebben bewonderd"
 • "Een echte vriend"
  synoniem:
 • waar ( a )

9. Determined with reference to the earth's axis rather than the magnetic poles

 • "True north is geographic north"
  synonym:
 • true(a)

9. Bepaald met verwijzing naar de aardas in plaats van de magnetische polen

 • "Waar noorden is geografisch noorden"
  synoniem:
 • waar ( a )

10. Having a legally established claim

 • "The legitimate heir"
 • "The true and lawful king"
  synonym:
 • true(a)
 • ,
 • lawful
 • ,
 • rightful(a)

10. Met een wettelijk vastgestelde claim

 • "De legitieme erfgenaam"
 • "De ware en wettige koning"
  synoniem:
 • waar ( a )
 • ,
 • wettig
 • ,
 • rechtmatig ( a )

11. In tune

 • Accurate in pitch
 • "A true note"
  synonym:
 • on-key
 • ,
 • true

11. Afgestemd

 • Nauwkeurig in toonhoogte
 • "Een echte noot"
  synoniem:
 • op de sleutel
 • ,
 • waar

12. Accurately fitted

 • Level
 • "The window frame isn't quite true"
  synonym:
 • true
 • ,
 • straight

12. Nauwkeurig gemonteerd

 • Niveau
 • "Het raamkozijn is niet helemaal waar"
  synoniem:
 • waar
 • ,
 • recht

adverb

1. As acknowledged

 • "True, she is the smartest in her class"
  synonym:
 • true
 • ,
 • admittedly
 • ,
 • avowedly
 • ,
 • confessedly

1. Zoals erkend

 • "Waar, ze is de slimste in haar klas"
  synoniem:
 • waar
 • ,
 • weliswaar
 • ,
 • begiftigd
 • ,
 • bekend

Examples of using

Not all philosophers consider the endlessness of the Universe to be true.
Niet alle filosofen beschouwen de eindeloosheid van het heelal als waar.
I've read somewhere that it's not true.
Ik heb ergens gelezen dat het niet waar is.
In what respect is that true?
In welk opzicht is dat waar?