Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "taste" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "smaak" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Taste

[Smaak]
/test/

noun

1. The sensation that results when taste buds in the tongue and throat convey information about the chemical composition of a soluble stimulus

 • "The candy left him with a bad taste"
 • "The melon had a delicious taste"
  synonym:
 • taste
 • ,
 • taste sensation
 • ,
 • gustatory sensation
 • ,
 • taste perception
 • ,
 • gustatory perception

1. Het gevoel dat ontstaat wanneer smaakpapillen in de tong en keel informatie overbrengen over de chemische samenstelling van een oplosbare stimulus

 • "Het snoep gaf hem een slechte smaak"
 • "De meloen had een heerlijke smaak"
  synoniem:
 • smaak
 • ,
 • smaak sensatie
 • ,
 • smaakgevoel
 • ,
 • smaak perceptie
 • ,
 • smaakvolle perceptie

2. A strong liking

 • "My own preference is for good literature"
 • "The irish have a penchant for blarney"
  synonym:
 • preference
 • ,
 • penchant
 • ,
 • predilection
 • ,
 • taste

2. Een sterke voorkeur

 • "Mijn eigen voorkeur gaat uit naar goede literatuur"
 • "De ieren hebben een voorliefde voor blarney"
  synoniem:
 • voorkeur
 • ,
 • voorliefde
 • ,
 • smaak

3. Delicate discrimination (especially of aesthetic values)

 • "Arrogance and lack of taste contributed to his rapid success"
 • "To ask at that particular time was the ultimate in bad taste"
  synonym:
 • taste
 • ,
 • appreciation
 • ,
 • discernment
 • ,
 • perceptiveness

3. Delicate discriminatie ( vooral van esthetische waarden )

 • "Arrogantie en gebrek aan smaak droegen bij aan zijn snelle succes"
 • "Op dat moment vragen was de ultieme slechte smaak"
  synoniem:
 • smaak
 • ,
 • waardering
 • ,
 • onderscheiding
 • ,
 • scherpzinnigheid

4. A brief experience of something

 • "He got a taste of life on the wild side"
 • "She enjoyed her brief taste of independence"
  synonym:
 • taste

4. Een korte ervaring van iets

 • "Hij proefde het leven aan de wilde kant"
 • "Ze genoot van haar korte smaak van onafhankelijkheid"
  synoniem:
 • smaak

5. A small amount eaten or drunk

 • "Take a taste--you'll like it"
  synonym:
 • taste
 • ,
 • mouthful

5. Een kleine hoeveelheid gegeten of gedronken

 • "Proef - je zult het leuk vinden"
  synoniem:
 • smaak
 • ,
 • mondvol

6. The faculty of distinguishing sweet, sour, bitter, and salty properties in the mouth

 • "His cold deprived him of his sense of taste"
  synonym:
 • taste
 • ,
 • gustation
 • ,
 • sense of taste
 • ,
 • gustatory modality

6. Het vermogen om zoete, zure, bittere en zoute eigenschappen in de mond te onderscheiden

 • "Zijn verkoudheid beroofde hem van zijn smaakzin"
  synoniem:
 • smaak
 • ,
 • windvlaag
 • ,
 • smaakzin
 • ,
 • smaakstof

7. A kind of sensing

 • Distinguishing substances by means of the taste buds
 • "A wine tasting"
  synonym:
 • taste
 • ,
 • tasting

7. Een soort gevoel

 • Onderscheidende stoffen door middel van de smaakpapillen
 • "Een wijnproeverij"
  synoniem:
 • smaak
 • ,
 • proeven

verb

1. Have flavor

 • Taste of something
  synonym:
 • taste
 • ,
 • savor
 • ,
 • savour

1. Smaak hebben

 • Smaak van iets
  synoniem:
 • smaak
 • ,
 • genieten

2. Perceive by the sense of taste

 • "Can you taste the garlic?"
  synonym:
 • taste

2. Waarnemen door het smaakgevoel

 • "Kun je de knoflook proeven?"
  synoniem:
 • smaak

3. Take a sample of

 • "Try these new crackers"
 • "Sample the regional dishes"
  synonym:
 • sample
 • ,
 • try
 • ,
 • try out
 • ,
 • taste

3. Neem een monster van

 • "Probeer deze nieuwe crackers"
 • "Voorbeeld de regionale gerechten"
  synoniem:
 • monster
 • ,
 • proberen
 • ,
 • uitproberen
 • ,
 • smaak

4. Have a distinctive or characteristic taste

 • "This tastes of nutmeg"
  synonym:
 • smack
 • ,
 • taste

4. Een onderscheidende of karakteristieke smaak hebben

 • "Dit smaakt naar nootmuskaat"
  synoniem:
 • smack
 • ,
 • smaak

5. Distinguish flavors

 • "We tasted wines last night"
  synonym:
 • taste

5. Onderscheid smaken

 • "We hebben gisteravond wijnen geproefd"
  synoniem:
 • smaak

6. Experience briefly

 • "The ex-slave tasted freedom shortly before she died"
  synonym:
 • taste

6. Ervaar kort

 • "De ex-slaaf proefde vrijheid kort voordat ze stierf"
  synoniem:
 • smaak

Examples of using

This chocolate has a bittersweet taste.
Deze chocolade heeft een bitterzoete smaak.
I don't like to eat sardines, because I think they taste too salty.
Ik eet niet graag sardines, omdat ik denk dat ze te zout smaken.
Humans have five senses: sight, hearing, touch, taste and smell.
Mensen hebben vijf zintuigen: zien, horen, aanraken, proeven en ruiken.