Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "swallow" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "slikken" in Nederlandse taal

EnglishDutch

Swallow

[Slikken]
/swɑloʊ/

noun

1. A small amount of liquid food

 • "A sup of ale"
  synonym:
 • swallow
 • ,
 • sup

1. Een kleine hoeveelheid vloeibaar voedsel

 • "A sup of ale"
  synoniem:
 • slikken
 • ,
 • sup

2. The act of swallowing

 • "One swallow of the liquid was enough"
 • "He took a drink of his beer and smacked his lips"
  synonym:
 • swallow
 • ,
 • drink
 • ,
 • deglutition

2. Het slikken

 • "Één zwaluw van de vloeistof was genoeg"
 • "Hij dronk wat van zijn bier en sloeg op zijn lippen"
  synoniem:
 • slikken
 • ,
 • drinken
 • ,
 • deglutitie

3. Small long-winged songbird noted for swift graceful flight and the regularity of its migrations

  synonym:
 • swallow

3. Kleine langvleugelige zangvogel bekend om zijn snelle sierlijke vlucht en de regelmaat van zijn migraties

  synoniem:
 • slikken

verb

1. Pass through the esophagus as part of eating or drinking

 • "Swallow the raw fish--it won't kill you!"
  synonym:
 • swallow
 • ,
 • get down

1. Passeer de slokdarm als onderdeel van eten of drinken

 • "Slik de rauwe vis - hij zal je niet doden!"
  synoniem:
 • slikken
 • ,
 • ga naar beneden

2. Engulf and destroy

 • "The nazis swallowed the baltic countries"
  synonym:
 • swallow

2. Overspoelen en vernietigen

 • "De nazi's hebben de baltische landen ingeslikt"
  synoniem:
 • slikken

3. Enclose or envelop completely, as if by swallowing

 • "The huge waves swallowed the small boat and it sank shortly thereafter"
  synonym:
 • immerse
 • ,
 • swallow
 • ,
 • swallow up
 • ,
 • bury
 • ,
 • eat up

3. Volledig omsluiten of omhullen, alsof door in te slikken

 • "De enorme golven slikten de kleine boot in en zonk kort daarna"
  synoniem:
 • onderdompelen
 • ,
 • slikken
 • ,
 • begraven
 • ,
 • opeten

4. Utter indistinctly

 • "She swallowed the last words of her speech"
  synonym:
 • swallow

4. Onduidelijk

 • "Ze slikte de laatste woorden van haar toespraak in"
  synoniem:
 • slikken

5. Take back what one has said

 • "He swallowed his words"
  synonym:
 • swallow
 • ,
 • take back
 • ,
 • unsay
 • ,
 • withdraw

5. Neem terug wat men heeft gezegd

 • "Hij slikte zijn woorden in"
  synoniem:
 • slikken
 • ,
 • terugnemen
 • ,
 • ondeugd
 • ,
 • intrekken

6. Keep from expressing

 • "I swallowed my anger and kept quiet"
  synonym:
 • swallow

6. Blijf uitdrukken

 • "Ik slikte mijn woede in en zweeg"
  synoniem:
 • slikken

7. Tolerate or accommodate oneself to

 • "I shall have to accept these unpleasant working conditions"
 • "I swallowed the insult"
 • "She has learned to live with her husband's little idiosyncrasies"
  synonym:
 • accept
 • ,
 • live with
 • ,
 • swallow

7. Tolereren of zichzelf accommoderen

 • "Ik zal deze onaangename arbeidsomstandigheden moeten accepteren"
 • "Ik heb de belediging ingeslikt"
 • "Ze heeft geleerd te leven met de kleine eigenaardigheden van haar man"
  synoniem:
 • accepteren
 • ,
 • leven met
 • ,
 • slikken

8. Believe or accept without questioning or challenge

 • "Am i supposed to swallow that story?"
  synonym:
 • swallow

8. Geloof of accepteer zonder vragen of uitdagingen

 • "Moet ik dat verhaal inslikken?"
  synoniem:
 • slikken

Examples of using

Be careful not to swallow the pit.
Pas op dat je de put niet inslikt.
One swallow doesn't make a spring.
Eén zwaluw maakt geen veer.
One swallow does not a spring make.
Eén zwaluw maakt geen veer.