Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "surface" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "oppervlakte" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Surface

[Oppervlakte]
/sərfəs/

noun

1. The outer boundary of an artifact or a material layer constituting or resembling such a boundary

 • "There is a special cleaner for these surfaces"
 • "The cloth had a pattern of red dots on a white surface"
  synonym:
 • surface

1. De buitengrens van een artefact of een materiaallaag die een dergelijke grens vormt of lijkt

 • "Er is een speciale reiniger voor deze oppervlakken"
 • "De doek had een patroon van rode stippen op een wit oppervlak"
  synoniem:
 • oppervlak

2. The extended two-dimensional outer boundary of a three-dimensional object

 • "They skimmed over the surface of the water"
 • "A brush small enough to clean every dental surface"
 • "The sun has no distinct surface"
  synonym:
 • surface

2. De verlengde tweedimensionale buitengrens van een driedimensionaal object

 • "Ze scheerden over het wateroppervlak"
 • "Een borstel die klein genoeg is om elk tandoppervlak schoon te maken"
 • "De zon heeft geen duidelijk oppervlak"
  synoniem:
 • oppervlak

3. The outermost level of the land or sea

 • "Earthquakes originate far below the surface"
 • "Three quarters of the earth's surface is covered by water"
  synonym:
 • surface
 • ,
 • Earth's surface

3. Het buitenste niveau van het land of de zee

 • "Aardbevingen ontstaan ver onder de oppervlakte"
 • "Driekwart van het aardoppervlak is bedekt met water"
  synoniem:
 • oppervlak
 • ,
 • Aarde's oppervlak

4. A superficial aspect as opposed to the real nature of something

 • "It was not what it appeared to be on the surface"
  synonym:
 • surface

4. Een oppervlakkig aspect in tegenstelling tot de werkelijke aard van iets

 • "Het was niet wat het aan de oppervlakte leek te zijn"
  synoniem:
 • oppervlak

5. Information that has become public

 • "All the reports were out in the open"
 • "The facts had been brought to the surface"
  synonym:
 • open
 • ,
 • surface

5. Informatie die openbaar is geworden

 • "Alle rapporten waren in de openbaarheid"
 • "De feiten waren aan de oppervlakte gebracht"
  synoniem:
 • open
 • ,
 • oppervlak

6. A device that provides reactive force when in motion relative to the surrounding air

 • Can lift or control a plane in flight
  synonym:
 • airfoil
 • ,
 • aerofoil
 • ,
 • control surface
 • ,
 • surface

6. Een apparaat dat reactieve kracht levert tijdens het bewegen ten opzichte van de omringende lucht

 • Kan tijdens de vlucht een vliegtuig tillen of besturen
  synoniem:
 • vleugelprofiel
 • ,
 • aerofoil
 • ,
 • controle oppervlak
 • ,
 • oppervlak

verb

1. Come to the surface

  synonym:
 • surface
 • ,
 • come up
 • ,
 • rise up
 • ,
 • rise

1. Kom naar de oppervlakte

  synoniem:
 • oppervlak
 • ,
 • kom naar boven
 • ,
 • opstaan
 • ,
 • stijging

2. Put a coat on

 • Cover the surface of
 • Furnish with a surface
 • "Coat the cake with chocolate"
  synonym:
 • coat
 • ,
 • surface

2. Doe een jas aan

 • Bedek het oppervlak van
 • Voorzien van een oppervlakte
 • "Bedek de cake met chocolade"
  synoniem:
 • jas
 • ,
 • oppervlak

3. Appear or become visible

 • Make a showing
 • "She turned up at the funeral"
 • "I hope the list key is going to surface again"
  synonym:
 • come on
 • ,
 • come out
 • ,
 • turn up
 • ,
 • surface
 • ,
 • show up

3. Verschijnen of zichtbaar worden

 • Maak een show
 • "Ze kwam opdagen bij de begrafenis"
 • "Ik hoop dat de lijstsleutel weer naar boven komt"
  synoniem:
 • kom op
 • ,
 • kom naar buiten
 • ,
 • opdagen
 • ,
 • oppervlak
 • ,
 • verschijnen

adjective

1. On the surface

 • "Surface materials of the moon"
  synonym:
 • surface

1. Op het oppervlak

 • "Oppervlakte materialen van de maan"
  synoniem:
 • oppervlak

Examples of using

He also thought about the birches in the depths of the valley where, according to him, at a depth of several meters beneath the surface some moisture was hidden.
Hij dacht ook aan de berken in de diepten van de vallei waar volgens hem op een diepte van enkele meters onder het oppervlak wat vocht verborgen was.
Tom held his breath till he got to the surface.
Tom hield zijn adem in totdat hij aan de oppervlakte kwam.
In every period of transition this riff-raff, which exists in every society, rises to the surface, and is not only without any aim but has not even a symptom of an idea, and merely does its utmost to give expression to uneasiness and impatience.
In elke overgangsperiode komt deze riff-raff, die in elke samenleving bestaat, naar de oppervlakte en is niet alleen zonder enig doel, maar heeft zelfs geen symptoom van een idee, en doet alleen zijn uiterste best om uitdrukking te geven aan onbehagen en ongeduld.