Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "submit" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "verzenden" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Submit

[Verzenden]
/səbmɪt/

verb

1. Refer for judgment or consideration

 • "The lawyers submitted the material to the court"
  synonym:
 • submit
 • ,
 • subject

1. Verwijzen voor oordeel of overweging

 • "De advocaten hebben het materiaal bij de rechtbank ingediend"
  synoniem:
 • indienen
 • ,
 • onderwerp

2. Put before

 • "I submit to you that the accused is guilty"
  synonym:
 • submit
 • ,
 • state
 • ,
 • put forward
 • ,
 • posit

2. Eerder gedaan

 • "Ik leg u voor dat de verdachte schuldig is"
  synoniem:
 • indienen
 • ,
 • staat
 • ,
 • naar voren gebracht
 • ,
 • posit

3. Yield to the control of another

  synonym:
 • submit

3. Opbrengst aan de controle van een ander

  synoniem:
 • indienen

4. Hand over formally

  synonym:
 • present
 • ,
 • submit

4. Formeel overhandigen

  synoniem:
 • heden
 • ,
 • indienen

5. Refer to another person for decision or judgment

 • "She likes to relegate difficult questions to her colleagues"
  synonym:
 • relegate
 • ,
 • pass on
 • ,
 • submit

5. Verwijs naar een andere persoon voor beslissing of oordeel

 • "Ze degradeert graag moeilijke vragen aan haar collega's"
  synoniem:
 • degraderen
 • ,
 • doorgeven
 • ,
 • indienen

6. Yield to another's wish or opinion

 • "The government bowed to the military pressure"
  synonym:
 • submit
 • ,
 • bow
 • ,
 • defer
 • ,
 • accede
 • ,
 • give in

6. Toegeven aan andermans wens of mening

 • "De regering boog voor de militaire druk"
  synoniem:
 • indienen
 • ,
 • boog
 • ,
 • uitstellen
 • ,
 • toetreden
 • ,
 • toegeven

7. Accept or undergo, often unwillingly

 • "We took a pay cut"
  synonym:
 • take
 • ,
 • submit

7. Accepteren of ondergaan, vaak ongewild

 • "We hebben een loonsverlaging doorgevoerd"
  synoniem:
 • nemen
 • ,
 • indienen

8. Make an application as for a job or funding

 • "We put in a grant to the nsf"
  synonym:
 • put in
 • ,
 • submit

8. Een aanvraag indienen voor een baan of financiering

 • "We hebben een subsidie aan de nsf verstrekt"
  synoniem:
 • erin gestopt
 • ,
 • indienen

9. Make over as a return

 • "They had to render the estate"
  synonym:
 • render
 • ,
 • submit

9. Make-over als een terugkeer

 • "Ze moesten het landgoed renderen"
  synoniem:
 • renderen
 • ,
 • indienen

10. Accept as inevitable

 • "He resigned himself to his fate"
  synonym:
 • resign
 • ,
 • reconcile
 • ,
 • submit

10. Accepteren als onvermijdelijk

 • "Hij legde zich neer bij zijn lot"
  synoniem:
 • ontslag
 • ,
 • verzoenen
 • ,
 • indienen

Examples of using

He decided to submit his resignation.
Hij besloot zijn ontslag in te dienen.
Don't change sentences that are correct. You can, instead, submit natural-sounding alternate translations.
Verander geen zinnen die correct zijn. U kunt in plaats daarvan natuurlijk klinkende alternatieve vertalingen indienen.
I was forced to submit to my fate.
Ik moest me aan mijn lot onderwerpen.