Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "stray" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "verdwalen" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Stray

[Verdwalen]
/stre/

noun

1. An animal that has strayed (especially a domestic animal)

  synonym:
 • stray

1. Een dier dat is afgedwaald ( vooral een huisdier )

  synoniem:
 • verdwalen

verb

1. Move about aimlessly or without any destination, often in search of food or employment

 • "The gypsies roamed the woods"
 • "Roving vagabonds"
 • "The wandering jew"
 • "The cattle roam across the prairie"
 • "The laborers drift from one town to the next"
 • "They rolled from town to town"
  synonym:
 • roll
 • ,
 • wander
 • ,
 • swan
 • ,
 • stray
 • ,
 • tramp
 • ,
 • roam
 • ,
 • cast
 • ,
 • ramble
 • ,
 • rove
 • ,
 • range
 • ,
 • drift
 • ,
 • vagabond

1. Doelloos of zonder bestemming bewegen, vaak op zoek naar voedsel of werk

 • "De zigeuners zwierven door het bos"
 • "Zwervende vagebonden"
 • "De zwervende jood"
 • "Het vee dwaalt over de prairie"
 • "De arbeiders drijven van de ene stad naar de andere"
 • "Ze rolden van stad naar stad"
  synoniem:
 • rol
 • ,
 • dwalen
 • ,
 • zwaan
 • ,
 • verdwalen
 • ,
 • vagebond
 • ,
 • zwerven
 • ,
 • gegoten
 • ,
 • wandelen
 • ,
 • rove
 • ,
 • bereik
 • ,
 • drift
 • ,
 • zwerver

2. Wander from a direct course or at random

 • "The child strayed from the path and her parents lost sight of her"
 • "Don't drift from the set course"
  synonym:
 • stray
 • ,
 • err
 • ,
 • drift

2. Dwaal af van een directe cursus of willekeurig

 • "Het kind dwaalde van het pad af en haar ouders verloren haar uit het oog"
 • "Drijf niet af van de vaste koers"
  synoniem:
 • verdwalen
 • ,
 • err
 • ,
 • drift

3. Lose clarity or turn aside especially from the main subject of attention or course of argument in writing, thinking, or speaking

 • "She always digresses when telling a story"
 • "Her mind wanders"
 • "Don't digress when you give a lecture"
  synonym:
 • digress
 • ,
 • stray
 • ,
 • divagate
 • ,
 • wander

3. Verlies de duidelijkheid of keer vooral af van het belangrijkste aandachtspunt of de gang van zaken bij schrijven, denken of spreken

 • "Ze dwaalt altijd af als ze een verhaal vertelt"
 • "Haar geest dwaalt"
 • "Dwaal niet af als je een lezing geeft"
  synoniem:
 • dwalen
 • ,
 • verdwalen
 • ,
 • divagate

adjective

1. Not close together in time

 • "Isolated instances of rebellion"
 • "A few stray crumbs"
  synonym:
 • isolated
 • ,
 • stray

1. Niet op tijd bij elkaar

 • "Geïsoleerde gevallen van rebellie"
 • "Een paar zwerfkruimels"
  synoniem:
 • geïsoleerd
 • ,
 • verdwalen

2. (of an animal) having no home or having wandered away from home

 • "A stray calf"
 • "A stray dog"
  synonym:
 • stray

2. ( van een dier ) dat geen huis heeft of van huis is weggelopen

 • "Een verdwaald kalf"
 • "Een zwerfhond"
  synoniem:
 • verdwalen

Examples of using

Tom was killed by a stray bullet.
Tom werd gedood door een verdwaalde kogel.
Have you been bitten by a stray dog?
Ben je gebeten door een zwerfhond?
The stray dog suddenly came at the child.
De zwerfhond kwam plotseling bij het kind.