Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "spot" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "spot" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Spot

[Spot]
/spɑt/

noun

1. A point located with respect to surface features of some region

 • "This is a nice place for a picnic"
 • "A bright spot on a planet"
  synonym:
 • topographic point
 • ,
 • place
 • ,
 • spot

1. Een punt gelegen met betrekking tot oppervlaktekenmerken van een bepaalde regio

 • "Dit is een leuke plek om te picknicken"
 • "Een lichtpuntje op een planeet"
  synoniem:
 • topografisch punt
 • ,
 • plaats
 • ,
 • plek

2. A short section or illustration (as between radio or tv programs or in a magazine) that is often used for advertising

  synonym:
 • spot

2. Een korte sectie of illustratie ( tussen radio- of tv-programma's of in een tijdschrift ) dat vaak wordt gebruikt voor reclame

  synoniem:
 • plek

3. An outstanding characteristic

 • "His acting was one of the high points of the movie"
  synonym:
 • point
 • ,
 • spot

3. Een uitstekend kenmerk

 • "Zijn acteerwerk was een van de hoogtepunten van de film"
  synoniem:
 • punt
 • ,
 • plek

4. A blemish made by dirt

 • "He had a smudge on his cheek"
  synonym:
 • smudge
 • ,
 • spot
 • ,
 • blot
 • ,
 • daub
 • ,
 • smear
 • ,
 • smirch
 • ,
 • slur

4. Een vlek gemaakt door vuil

 • "Hij had een veeg op zijn wang"
  synoniem:
 • vlekken
 • ,
 • plek
 • ,
 • vlek
 • ,
 • daub
 • ,
 • uitstrijkje
 • ,
 • grijns
 • ,
 • slurpen

5. A small contrasting part of something

 • "A bald spot"
 • "A leopard's spots"
 • "A patch of clouds"
 • "Patches of thin ice"
 • "A fleck of red"
  synonym:
 • spot
 • ,
 • speckle
 • ,
 • dapple
 • ,
 • patch
 • ,
 • fleck
 • ,
 • maculation

5. Een klein contrasterend deel van iets

 • "Een kale plek"
 • "Een luipaardvlek"
 • "Een stukje wolken"
 • "Plekken dun ijs"
 • "Een rode vlek"
  synoniem:
 • plek
 • ,
 • spikkel
 • ,
 • dapple
 • ,
 • patch
 • ,
 • fleck
 • ,
 • maculatie

6. A section of an entertainment that is assigned to a specific performer or performance

 • "They changed his spot on the program"
  synonym:
 • spot

6. Een gedeelte van een entertainment dat is toegewezen aan een specifieke artiest of uitvoering

 • "Ze veranderden zijn plek op het programma"
  synoniem:
 • plek

7. A business establishment for entertainment

 • "Night spot"
  synonym:
 • spot

7. Een bedrijfsvestiging voor entertainment

 • "Nachtplek"
  synoniem:
 • plek

8. A job in an organization

 • "He occupied a post in the treasury"
  synonym:
 • position
 • ,
 • post
 • ,
 • berth
 • ,
 • office
 • ,
 • spot
 • ,
 • billet
 • ,
 • place
 • ,
 • situation

8. Een baan in een organisatie

 • "Hij bekleedde een post in de schatkist"
  synoniem:
 • positie
 • ,
 • post
 • ,
 • ligplaats
 • ,
 • kantoor
 • ,
 • plek
 • ,
 • billet
 • ,
 • plaats
 • ,
 • situatie

9. A slight attack of illness

 • "He has a touch of rheumatism"
  synonym:
 • touch
 • ,
 • spot

9. Een lichte aanval van ziekte

 • "Hij heeft een vleugje reuma"
  synoniem:
 • aanraken
 • ,
 • plek

10. A small piece or quantity of something

 • "A spot of tea"
 • "A bit of paper"
 • "A bit of lint"
 • "I gave him a bit of my mind"
  synonym:
 • spot
 • ,
 • bit

10. Een klein stukje of een hoeveelheid van iets

 • "Een kopje thee"
 • "Een beetje papier"
 • "Een beetje pluis"
 • "Ik heb hem een beetje aan mijn hoofd gegeven"
  synoniem:
 • plek
 • ,
 • beetje

11. A mark on a die or on a playing card (shape depending on the suit)

  synonym:
 • spot
 • ,
 • pip

11. Een merkteken op een dobbelsteen of op een speelkaart ( vorm afhankelijk van de kleur )

  synoniem:
 • plek
 • ,
 • pit

12. A lamp that produces a strong beam of light to illuminate a restricted area

 • Used to focus attention of a stage performer
  synonym:
 • spotlight
 • ,
 • spot

12. Een lamp die een sterke lichtstraal produceert om een beperkt gebied te verlichten

 • Gebruikt om de aandacht van een podiumartiest te vestigen
  synoniem:
 • schijnwerpers
 • ,
 • plek

13. A playing card with a specified number of pips on it to indicate its value

 • "An eight-spot"
  synonym:
 • spot

13. Een speelkaart met een gespecificeerd aantal pips erop om de waarde aan te geven

 • "Een acht-spot"
  synoniem:
 • plek

14. An act that brings discredit to the person who does it

 • "He made a huge blot on his copybook"
  synonym:
 • blot
 • ,
 • smear
 • ,
 • smirch
 • ,
 • spot
 • ,
 • stain

14. Een handeling die de persoon die het doet in diskrediet brengt

 • "Hij maakte een enorme vlek op zijn schrift"
  synoniem:
 • vlek
 • ,
 • uitstrijkje
 • ,
 • grijns
 • ,
 • plek

verb

1. Catch sight of

  synonym:
 • descry
 • ,
 • spot
 • ,
 • espy
 • ,
 • spy

1. Zie

  synoniem:
 • afdalen
 • ,
 • plek
 • ,
 • espy
 • ,
 • spion

2. Detect with the senses

 • "The fleeing convicts were picked out of the darkness by the watchful prison guards"
 • "I can't make out the faces in this photograph"
  synonym:
 • spot
 • ,
 • recognize
 • ,
 • recognise
 • ,
 • distinguish
 • ,
 • discern
 • ,
 • pick out
 • ,
 • make out
 • ,
 • tell apart

2. Detecteer met de zintuigen

 • "De vluchtende veroordeelden werden door de waakzame gevangenisbewakers uit de duisternis geplukt"
 • "Ik kan de gezichten op deze foto niet onderscheiden"
  synoniem:
 • plek
 • ,
 • herkennen
 • ,
 • onderscheiden
 • ,
 • uitkiezen
 • ,
 • maken
 • ,
 • apart vertellen

3. Mar or impair with a flaw

 • "Her face was blemished"
  synonym:
 • blemish
 • ,
 • spot

3. Mar of stoornis met een fout

 • "Haar gezicht was blies"
  synoniem:
 • vlek
 • ,
 • plek

4. Make a spot or mark onto

 • "The wine spotted the tablecloth"
  synonym:
 • spot
 • ,
 • fleck
 • ,
 • blob
 • ,
 • blot

4. Maak een plek of markeer op

 • "De wijn zag het tafelkleed"
  synoniem:
 • plek
 • ,
 • fleck
 • ,
 • blob
 • ,
 • vlek

5. Become spotted

 • "This dress spots quickly"
  synonym:
 • spot

5. Gespot worden

 • "Deze jurk ziet er snel uit"
  synoniem:
 • plek

6. Mark with a spot or spots so as to allow easy recognition

 • "Spot the areas that one should clearly identify"
  synonym:
 • spot

6. Markeer met een plek of vlekken om gemakkelijke herkenning mogelijk te maken

 • "Spot de gebieden die men duidelijk moet identificeren"
  synoniem:
 • plek

Examples of using

Have you ever been to Tom's restaurant? It's a nice little spot.
Ben je ooit in het restaurant van Tom geweest? Het is een leuk plekje.
That's his weak spot.
Dat is zijn zwakke plek.
Tom has a bald spot.
Tom heeft een kale plek.