Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "spike" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "spike" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Spike

[Spike]
/spaɪk/

noun

1. A transient variation in voltage or current

  synonym:
 • spike

1. Een voorbijgaande variatie in spanning of stroom

  synoniem:
 • spike

2. Sports equipment consisting of a sharp point on the sole of a shoe worn by athletes

 • "Spikes provide greater traction"
  synonym:
 • spike

2. Sportuitrusting bestaande uit een scherpe punt op de zool van een schoen gedragen door atleten

 • "Pieken zorgen voor meer tractie"
  synoniem:
 • spike

3. Fruiting spike of a cereal plant especially corn

  synonym:
 • ear
 • ,
 • spike
 • ,
 • capitulum

3. Vruchtpiek van een graanplant, vooral maïs

  synoniem:
 • oor
 • ,
 • spike
 • ,
 • capitulum

4. (botany) an indeterminate inflorescence bearing sessile flowers on an unbranched axis

  synonym:
 • spike

4. ( botany ) een onbepaalde bloeiwijze met zittend bloemen op een onvertakte as

  synoniem:
 • spike

5. A sharp rise followed by a sharp decline

 • "The seismograph showed a sharp spike in response to the temblor"
  synonym:
 • spike

5. Een scherpe stijging gevolgd door een scherpe daling

 • "De seismograaf vertoonde een scherpe piek als reactie op de temblor"
  synoniem:
 • spike

6. A very high narrow heel on women's shoes

  synonym:
 • spike heel
 • ,
 • spike
 • ,
 • stiletto heel

6. Een zeer hoge smalle hiel op damesschoenen

  synoniem:
 • spijkerhiel
 • ,
 • spike
 • ,
 • naaldhak

7. Each of the sharp points on the soles of athletic shoes to prevent slipping (or the shoes themselves)

 • "The second baseman sharpened his spikes before every game"
 • "Golfers' spikes damage the putting greens"
  synonym:
 • spike

7. Elk van de scherpe punten op de zolen van sportschoenen om uitglijden ( of de schoenen zelf ) te voorkomen

 • "De tweede honkman scherpte zijn spikes voor elke wedstrijd"
 • "Golferspikes beschadigen de putgreens"
  synoniem:
 • spike

8. A sharp-pointed projection along the top of a fence or wall (or a dinosaur)

  synonym:
 • spike

8. Een scherpe puntige projectie langs de bovenkant van een hek of muur ( of een dinosaurus )

  synoniem:
 • spike

9. A long, thin sharp-pointed implement (wood or metal)

 • "One of the spikes impaled him"
  synonym:
 • spike

9. Een lang, dun scherp puntig werktuig ( hout of metaal )

 • "Een van de spikes heeft hem gespietst"
  synoniem:
 • spike

10. Any holding device consisting of a rigid, sharp-pointed object

 • "The spike pierced the receipts and held them in order"
  synonym:
 • spike
 • ,
 • spindle

10. Elk vasthoudmiddel dat bestaat uit een stijf, scherp puntig object

 • "De piek doorboorde de bonnen en hield ze op volgorde"
  synoniem:
 • spike
 • ,
 • spindel

11. A large stout nail

 • "They used spikes to fasten the rails to a railroad tie"
  synonym:
 • spike

11. Een grote stevige spijker

 • "Ze gebruikten spikes om de rails aan een spoorstropdas te bevestigen"
  synoniem:
 • spike

verb

1. Stand in the way of

  synonym:
 • spike

1. In de weg staan

  synoniem:
 • spike

2. Pierce with a sharp stake or point

 • "Impale a shrimp on a skewer"
  synonym:
 • transfix
 • ,
 • impale
 • ,
 • empale
 • ,
 • spike

2. Doorboren met een scherpe paal of punt

 • "Impaal een garnaal op een spies"
  synoniem:
 • transfix
 • ,
 • spiet
 • ,
 • empale
 • ,
 • spike

3. Secure with spikes

  synonym:
 • spike

3. Veilig met spikes

  synoniem:
 • spike

4. Bring forth a spike or spikes

 • "My hyacinths and orchids are spiking now"
  synonym:
 • spike
 • ,
 • spike out

4. Breng een piek of spikes voort

 • "Mijn hyacinten en orchideeën stijgen nu"
  synoniem:
 • spike
 • ,
 • spijker eruit

5. Add alcohol to (beverages)

 • "The punch is spiked!"
  synonym:
 • spike
 • ,
 • lace
 • ,
 • fortify

5. Voeg alcohol toe aan ( dranken )

 • "De klap is verrijkt!"
  synoniem:
 • spike
 • ,
 • kant
 • ,
 • versterken

6. Manifest a sharp increase

 • "The voltage spiked"
  synonym:
 • spike

6. Manifesteer een scherpe toename

 • "De spanning verrijkt"
  synoniem:
 • spike