Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "spell" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "spell" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Spell

[Spelling]
/spɛl/

noun

1. A psychological state induced by (or as if induced by) a magical incantation

  synonym:
 • enchantment
 • ,
 • spell
 • ,
 • trance

1. Een psychologische toestand veroorzaakt door ( of alsof veroorzaakt door ) een magische bezwering

  synoniem:
 • betovering
 • ,
 • spellen
 • ,
 • trance

2. A time for working (after which you will be relieved by someone else)

 • "It's my go"
 • "A spell of work"
  synonym:
 • go
 • ,
 • spell
 • ,
 • tour
 • ,
 • turn

2. Een tijd om te werken ( waarna je wordt opgelucht door iemand anders )

 • "Het is mijn beurt"
 • "Een spreuk van werk"
  synoniem:
 • gaan
 • ,
 • spellen
 • ,
 • tour
 • ,
 • draaien

3. A period of indeterminate length (usually short) marked by some action or condition

 • "He was here for a little while"
 • "I need to rest for a piece"
 • "A spell of good weather"
 • "A patch of bad weather"
  synonym:
 • while
 • ,
 • piece
 • ,
 • spell
 • ,
 • patch

3. Een periode van onbepaalde lengte ( meestal kort ) gemarkeerd door een actie of aandoening

 • "Hij was hier een tijdje"
 • "Ik moet rusten voor een stuk"
 • "Een spreuk van mooi weer"
 • "Een stukje slecht weer"
  synoniem:
 • terwijl
 • ,
 • stuk
 • ,
 • spellen
 • ,
 • patch

4. A verbal formula believed to have magical force

 • "He whispered a spell as he moved his hands"
 • "Inscribed around its base is a charm in balinese"
  synonym:
 • spell
 • ,
 • magic spell
 • ,
 • magical spell
 • ,
 • charm

4. Een verbale formule waarvan wordt aangenomen dat deze magische kracht heeft

 • "Hij fluisterde een spreuk terwijl hij zijn handen bewoog"
 • "Beschreven rond de basis is een charme in het balinees"
  synoniem:
 • spellen
 • ,
 • magische spreuk
 • ,
 • charme

verb

1. Orally recite the letters of or give the spelling of

 • "How do you spell this word?" "we had to spell out our names for the police officer"
  synonym:
 • spell
 • ,
 • spell out

1. De letters mondeling reciteren of de spelling geven

 • "Hoe spel je dit woord?" "we moesten onze namen voor de politieagent spellen"
  synoniem:
 • spellen

2. Indicate or signify

 • "I'm afraid this spells trouble!"
  synonym:
 • spell
 • ,
 • import

2. Aangeven of aangeven

 • "Ik ben bang dat dit problemen oplevert!"
  synoniem:
 • spellen
 • ,
 • import

3. Write or name the letters that comprise the conventionally accepted form of (a word or part of a word)

 • "He spelled the word wrong in this letter"
  synonym:
 • spell
 • ,
 • write

3. Schrijf of noem de letters die de conventioneel aanvaarde vorm ( bevatten een woord of een deel van een woord )

 • "Hij heeft het woord verkeerd gespeld in deze brief"
  synoniem:
 • spellen
 • ,
 • schrijven

4. Relieve (someone) from work by taking a turn

 • "She spelled her husband at the wheel"
  synonym:
 • spell

4. ( iemand ) van het werk ontlasten door een beurt te nemen

 • "Ze spelde haar man achter het stuur"
  synoniem:
 • spellen

5. Place under a spell

  synonym:
 • spell

5. Plaats in een spreuk

  synoniem:
 • spellen

6. Take turns working

 • "The workers spell every four hours"
  synonym:
 • spell

6. Werkt om de beurt

 • "De arbeiders spellen elke vier uur"
  synoniem:
 • spellen

Examples of using

Can you spell it?
Kun je het spellen?
Mary put a spell on Tom.
Mary betoverde Tom.
How do you spell it?
Hoe spel je het?