Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "social" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "sociaal" in Nederlandse taal

EnglishDutch

Social

[Sociaal]
/soʊʃəl/

noun

1. A party of people assembled to promote sociability and communal activity

  synonym:
 • sociable
 • ,
 • social
 • ,
 • mixer

1. Een groep mensen bijeengekomen om gezelligheid en gemeenschappelijke activiteiten te bevorderen

  synoniem:
 • sociaal
 • ,
 • mixer

adjective

1. Relating to human society and its members

 • "Social institutions"
 • "Societal evolution"
 • "Societal forces"
 • "Social legislation"
  synonym:
 • social
 • ,
 • societal

1. Met betrekking tot de menselijke samenleving en haar leden

 • "Sociale instellingen"
 • "Maatschappelijke evolutie"
 • "Maatschappelijke krachten"
 • "Sociale wetgeving"
  synoniem:
 • sociaal
 • ,
 • maatschappelijk

2. Living together or enjoying life in communities or organized groups

 • "A human being is a social animal"
 • "Mature social behavior"
  synonym:
 • social

2. Samenwonen of genieten van het leven in gemeenschappen of georganiseerde groepen

 • "Een mens is een sociaal dier"
 • "Volwassen sociaal gedrag"
  synoniem:
 • sociaal

3. Relating to or belonging to or characteristic of high society

 • "Made fun of her being so social and high-toned"
 • "A social gossip colum"
 • "The society page"
  synonym:
 • social

3. Met betrekking tot of behorend tot of kenmerkend voor de high society

 • "Lachte dat ze zo sociaal en high-toned was"
 • "Een sociaal roddelcolum"
 • "De society page"
  synoniem:
 • sociaal

4. Composed of sociable people or formed for the purpose of sociability

 • "A purely social club"
 • "The church has a large social hall"
 • "A social director"
  synonym:
 • social

4. Samengesteld uit sociale mensen of gevormd met het oog op gezelligheid

 • "Een puur sociale club"
 • "De kerk heeft een grote sociale hal"
 • "Een sociaal directeur"
  synoniem:
 • sociaal

5. Tending to move or live together in groups or colonies of the same kind

 • "Ants are social insects"
  synonym:
 • social

5. Neigt te bewegen of samen te leven in groepen of kolonies van dezelfde soort

 • "Mieren zijn sociale insecten"
  synoniem:
 • sociaal

6. Marked by friendly companionship with others

 • "A social cup of coffee"
  synonym:
 • social

6. Gekenmerkt door vriendelijk gezelschap met anderen

 • "Een sociale kop koffie"
  synoniem:
 • sociaal

Examples of using

Man is a social being.
De mens is een sociaal wezen.
That family has lost its social position.
Die familie heeft haar sociale positie verloren.
With all these social activities, when do you get a chance to study?
Wanneer krijg je met al deze sociale activiteiten de kans om te studeren?