Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "smash" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "smash" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Smash

[Smash]
/smæʃ/

noun

1. A vigorous blow

 • "The sudden knock floored him"
 • "He took a bash right in his face"
 • "He got a bang on the head"
  synonym:
 • knock
 • ,
 • bash
 • ,
 • bang
 • ,
 • smash
 • ,
 • belt

1. Een krachtige klap

 • "De plotselinge klop dreef hem"
 • "Hij nam een bash recht in zijn gezicht"
 • "Hij heeft een klap op zijn hoofd"
  synoniem:
 • klop
 • ,
 • bash
 • ,
 • bang
 • ,
 • smash
 • ,
 • riem

2. A serious collision (especially of motor vehicles)

  synonym:
 • smash
 • ,
 • smash-up

2. Een ernstige aanrijding ( vooral van motorvoertuigen )

  synoniem:
 • smash
 • ,
 • kapot

3. A hard return hitting the tennis ball above your head

  synonym:
 • overhead
 • ,
 • smash

3. Een harde terugkeer die de tennisbal boven je hoofd raakt

  synoniem:
 • overhead
 • ,
 • smash

4. The act of colliding with something

 • "His crash through the window"
 • "The fullback's smash into the defensive line"
  synonym:
 • crash
 • ,
 • smash

4. Het botsen met iets

 • "Zijn crash door het raam"
 • "De vleugelverdediger slaat in de verdedigingslinie"
  synoniem:
 • crash
 • ,
 • smash

5. A conspicuous success

 • "That song was his first hit and marked the beginning of his career"
 • "That new broadway show is a real smasher"
 • "The party went with a bang"
  synonym:
 • hit
 • ,
 • smash
 • ,
 • smasher
 • ,
 • strike
 • ,
 • bang

5. Een opvallend succes

 • "Dat nummer was zijn eerste hit en markeerde het begin van zijn carrière"
 • "Die nieuwe broadway-show is een echte smasher"
 • "Het feest ging met een knal"
  synoniem:
 • hit
 • ,
 • smash
 • ,
 • smasher
 • ,
 • staking
 • ,
 • bang

verb

1. Hit hard

 • "He smashed a 3-run homer"
  synonym:
 • smash
 • ,
 • nail
 • ,
 • boom
 • ,
 • blast

1. Hard geraakt

 • "Hij sloeg een homer met 3 runs"
  synoniem:
 • smash
 • ,
 • nagel
 • ,
 • boem
 • ,
 • ontploffing

2. Break into pieces, as by striking or knocking over

 • "Smash a plate"
  synonym:
 • smash
 • ,
 • dash

2. In stukken breken, zoals door te slaan of omver te werpen

 • "Smash a plate"
  synoniem:
 • smash
 • ,
 • streepje

3. Reduce to bankruptcy

 • "My daughter's fancy wedding is going to break me!"
 • "The slump in the financial markets smashed him"
  synonym:
 • bankrupt
 • ,
 • ruin
 • ,
 • break
 • ,
 • smash

3. Verminderen tot faillissement

 • "De mooie bruiloft van mijn dochter zal me breken!"
 • "De inzinking op de financiële markten heeft hem verpletterd"
  synoniem:
 • failliet
 • ,
 • verpesten
 • ,
 • breken
 • ,
 • smash

4. Hit violently

 • "She smashed her car against the guard rail"
  synonym:
 • smash

4. Gewelddadig geraakt

 • "Ze sloeg haar auto tegen de vangrail"
  synoniem:
 • smash

5. Humiliate or depress completely

 • "She was crushed by his refusal of her invitation"
 • "The death of her son smashed her"
  synonym:
 • crush
 • ,
 • smash
 • ,
 • demolish

5. Vernederen of deprimeren volledig

 • "Ze was verpletterd door zijn weigering van haar uitnodiging"
 • "De dood van haar zoon heeft haar verpletterd"
  synoniem:
 • verpletteren
 • ,
 • smash
 • ,
 • slopen

6. Damage or destroy as if by violence

 • "The teenager banged up the car of his mother"
  synonym:
 • bang up
 • ,
 • smash up
 • ,
 • smash

6. Beschadigen of vernietigen als door geweld

 • "De tiener sloeg de auto van zijn moeder in elkaar"
  synoniem:
 • knallen
 • ,
 • kapot
 • ,
 • smash

7. Hit (a tennis ball) in a powerful overhead stroke

  synonym:
 • smash

7. Slag ( een tennisbal ) in een krachtige bovenslag

  synoniem:
 • smash

8. Collide or strike violently and suddenly

 • "The motorcycle smashed into the guard rail"
  synonym:
 • smash

8. Botsen of gewelddadig en plotseling toeslaan

 • "De motorfiets sloeg tegen de vangrail"
  synoniem:
 • smash

9. Overthrow or destroy (something considered evil or harmful)

 • "The police smashed the drug ring after they were tipped off"
  synonym:
 • smash

9. Omverwerpen of vernietigen ( iets dat als slecht of schadelijk wordt beschouwd )

 • "De politie heeft de drugsring vernield nadat ze waren getipt"
  synoniem:
 • smash

10. Break suddenly into pieces, as from a violent blow

 • "The window smashed"
  synonym:
 • smash

10. Plotseling in stukken breken, als van een gewelddadige klap

 • "Het raam sloeg kapot"
  synoniem:
 • smash

adverb

1. With a loud crash

 • "The car went smash through the fence"
  synonym:
 • smash
 • ,
 • smashingly

1. Met een luide crash

 • "De auto ging kapot door het hek"
  synoniem:
 • smash
 • ,
 • verpletterend

Examples of using

"We must smash the dwarves." - "But we are the dwarves!" - "Oh... right."
"We moeten de dwergen verpletteren.' - "Maar wij zijn de dwergen!" - "Oh ... juist."
Am I supposed to, single-handedly, strengthened only by the mythical magic of my forebears, in heroic fashion smash his armies and save the beautiful princess from his clutches to finally deliver him to...
Moet ik in mijn eentje alleen gesterkt worden door de mythische magie van mijn voorouders, op heroïsche wijze zijn legers verpletteren en de mooie prinses uit zijn klauwen redden om hem eindelijk te bevrijden om...