Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "slow" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "langzaam" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Slow

[Langzaam]
/sloʊ/

verb

1. Lose velocity

 • Move more slowly
 • "The car decelerated"
  synonym:
 • decelerate
 • ,
 • slow
 • ,
 • slow down
 • ,
 • slow up
 • ,
 • retard

1. Verlies snelheid

 • Bewegen langzamer
 • "De auto vertraagde"
  synoniem:
 • vertragen
 • ,
 • langzaam
 • ,
 • achterlijk

2. Become slow or slower

 • "Production slowed"
  synonym:
 • slow
 • ,
 • slow down
 • ,
 • slow up
 • ,
 • slack
 • ,
 • slacken

2. Langzaam of langzamer worden

 • "Productie vertraagd"
  synoniem:
 • langzaam
 • ,
 • vertragen
 • ,
 • slap
 • ,
 • verslappen

3. Cause to proceed more slowly

 • "The illness slowed him down"
  synonym:
 • slow
 • ,
 • slow down
 • ,
 • slow up

3. Oorzaak om langzamer te gaan

 • "De ziekte vertraagde hem"
  synoniem:
 • langzaam
 • ,
 • vertragen

adjective

1. Not moving quickly

 • Taking a comparatively long time
 • "A slow walker"
 • "The slow lane of traffic"
 • "Her steps were slow"
 • "He was slow in reacting to the news"
 • "Slow but steady growth"
  synonym:
 • slow

1. Niet snel bewegen

 • Relatief lang duren
 • "Een langzame wandelaar"
 • "De langzame rijstrook"
 • "Haar stappen waren traag"
 • "Hij reageerde traag op het nieuws"
 • "Langzame maar gestage groei"
  synoniem:
 • langzaam

2. At a slow tempo

 • "The band played a slow waltz"
  synonym:
 • slow

2. In een langzaam tempo

 • "De band speelde een langzame wals"
  synoniem:
 • langzaam

3. Slow to learn or understand

 • Lacking intellectual acuity
 • "So dense he never understands anything i say to him"
 • "Never met anyone quite so dim"
 • "Although dull at classical learning, at mathematics he was uncommonly quick"- thackeray
 • "Dumb officials make some really dumb decisions"
 • "He was either normally stupid or being deliberately obtuse"
 • "Worked with the slow students"
  synonym:
 • dense
 • ,
 • dim
 • ,
 • dull
 • ,
 • dumb
 • ,
 • obtuse
 • ,
 • slow

3. Langzaam leren of begrijpen

 • Gebrek aan intellectuele scherpte
 • "Zo dicht dat hij nooit iets begrijpt wat ik tegen hem zeg"
 • "Nooit iemand zo zwak ontmoet"
 • "Hoewel saai in klassiek leren, was hij bij wiskunde ongewoon snel" - thackeray
 • "Domme ambtenaren nemen een aantal echt domme beslissingen"
 • "Hij was normaal dom of opzettelijk stom"
 • "Werkte met de langzame studenten"
  synoniem:
 • dicht
 • ,
 • dim
 • ,
 • saai
 • ,
 • dom
 • ,
 • stom
 • ,
 • langzaam

4. (used of timepieces) indicating a time earlier than the correct time

 • "The clock is slow"
  synonym:
 • slow

4. ( gebruikt van uurwerken ) die een tijd eerder aangeven dan de juiste tijd

 • "De klok is traag"
  synoniem:
 • langzaam

5. So lacking in interest as to cause mental weariness

 • "A boring evening with uninteresting people"
 • "The deadening effect of some routine tasks"
 • "A dull play"
 • "His competent but dull performance"
 • "A ho-hum speaker who couldn't capture their attention"
 • "What an irksome task the writing of long letters is"- edmund burke
 • "Tedious days on the train"
 • "The tiresome chirping of a cricket"- mark twain
 • "Other people's dreams are dreadfully wearisome"
  synonym:
 • boring
 • ,
 • deadening
 • ,
 • dull
 • ,
 • ho-hum
 • ,
 • irksome
 • ,
 • slow
 • ,
 • tedious
 • ,
 • tiresome
 • ,
 • wearisome

5. Dus gebrek aan interesse om mentale vermoeidheid te veroorzaken

 • "Een saaie avond met oninteressante mensen"
 • "Het vernietigende effect van sommige routinetaken"
 • "Een saai toneelstuk"
 • "Zijn bekwame maar saaie uitvoering"
 • "Een ho-hum spreker die hun aandacht niet kon trekken"
 • "Wat een vervelende taak is het schrijven van lange letters" - edmund burke
 • "Vervelende dagen in de trein"
 • "Het vermoeiende getjilp van een krekel" - mark twain
 • "De dromen van andere mensen zijn vreselijk vermoeiend"
  synoniem:
 • saai
 • ,
 • dood
 • ,
 • ho-hum
 • ,
 • vervelend
 • ,
 • langzaam
 • ,
 • vermoeiend
 • ,
 • wearisome

6. (of business) not active or brisk

 • "Business is dull (or slow)"
 • "A sluggish market"
  synonym:
 • dull
 • ,
 • slow
 • ,
 • sluggish

6. ( van zaken ) niet actief of levendig

 • "Zaken zijn saai ( of traag )"
 • "Een trage markt"
  synoniem:
 • saai
 • ,
 • langzaam
 • ,
 • traag

adverb

1. Without speed (`slow' is sometimes used informally for `slowly')

 • "He spoke slowly"
 • "Go easy here--the road is slippery"
 • "Glaciers move tardily"
 • "Please go slow so i can see the sights"
  synonym:
 • slowly
 • ,
 • slow
 • ,
 • easy
 • ,
 • tardily

1. Zonder snelheid ( `slow 'wordt soms informeel gebruikt voor` langzaam' )

 • "Hij sprak langzaam"
 • "Ga hier rustig aan - de weg is glad"
 • "Gletsjers bewegen traag"
 • "Ga alsjeblieft langzaam zodat ik de bezienswaardigheden kan zien"
  synoniem:
 • langzaam
 • ,
 • makkelijk
 • ,
 • traag

2. Of timepieces

 • "The clock is almost an hour slow"
 • "My watch is running behind"
  synonym:
 • behind
 • ,
 • slow

2. Van uurwerken

 • "De klok is bijna een uur traag"
 • "Mijn horloge loopt achter"
  synoniem:
 • achter
 • ,
 • langzaam

Examples of using

Why is my Internet connection so slow?
Waarom is mijn internetverbinding zo traag?
Why don't you slow down a little bit?
Waarom vertraag je niet een beetje?
I think Tatoeba is slow today.
Ik denk dat Tatoeba vandaag traag is.