Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "situation" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "situatie" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Situation

[Situatie]
/sɪʧueʃən/

noun

1. The general state of things

 • The combination of circumstances at a given time
 • "The present international situation is dangerous"
 • "Wondered how such a state of affairs had come about"
 • "Eternal truths will be neither true nor eternal unless they have fresh meaning for every new social situation"- franklin d.roosevelt
  synonym:
 • situation
 • ,
 • state of affairs

1. De algemene stand van zaken

 • De combinatie van omstandigheden op een bepaald moment
 • "De huidige internationale situatie is gevaarlijk"
 • "Wilde zich af hoe zo'n stand van zaken tot stand was gekomen"
 • "Eeuwige waarheden zullen niet waar of eeuwig zijn tenzij ze een nieuwe betekenis hebben voor elke nieuwe sociale situatie" - franklin d.roosevelt
  synoniem:
 • situatie
 • ,
 • stand van zaken

2. A condition or position in which you find yourself

 • "The unpleasant situation (or position) of having to choose between two evils"
 • "Found herself in a very fortunate situation"
  synonym:
 • situation
 • ,
 • position

2. Een toestand of positie waarin je jezelf bevindt

 • "De onaangename situatie ( of positie ) om te moeten kiezen tussen twee kwaden"
 • "Vond zichzelf in een zeer gelukkige situatie"
  synoniem:
 • situatie
 • ,
 • positie

3. A complex or critical or unusual difficulty

 • "The dangerous situation developed suddenly"
 • "That's quite a situation"
 • "No human situation is simple"
  synonym:
 • situation

3. Een complexe of kritische of ongebruikelijke moeilijkheid

 • "De gevaarlijke situatie ontwikkelde zich plotseling"
 • "Dat is nogal een situatie"
 • "Geen menselijke situatie is eenvoudig"
  synoniem:
 • situatie

4. Physical position in relation to the surroundings

 • "The sites are determined by highly specific sequences of nucleotides"
  synonym:
 • site
 • ,
 • situation

4. Fysieke positie ten opzichte van de omgeving

 • "De sites worden bepaald door zeer specifieke sequenties van nucleotiden"
  synoniem:
 • site
 • ,
 • situatie

5. A job in an organization

 • "He occupied a post in the treasury"
  synonym:
 • position
 • ,
 • post
 • ,
 • berth
 • ,
 • office
 • ,
 • spot
 • ,
 • billet
 • ,
 • place
 • ,
 • situation

5. Een baan in een organisatie

 • "Hij bekleedde een post in de schatkist"
  synoniem:
 • positie
 • ,
 • post
 • ,
 • ligplaats
 • ,
 • kantoor
 • ,
 • plek
 • ,
 • billet
 • ,
 • plaats
 • ,
 • situatie

Examples of using

Complaining won't remedy the situation.
Klagen zal de situatie niet verhelpen.
I didn't realize how serious the situation was.
Ik wist niet hoe ernstig de situatie was.
We're aware of the situation.
We zijn ons bewust van de situatie.