Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "similar" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "vergelijkbaar" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Similar

[Vergelijkbaar]
/sɪmələr/

adjective

1. Marked by correspondence or resemblance

 • "Similar food at similar prices"
 • "Problems similar to mine"
 • "They wore similar coats"
  synonym:
 • similar

1. Gemarkeerd door correspondentie of gelijkenis

 • "Soortgelijk voedsel tegen vergelijkbare prijzen"
 • "Problemen vergelijkbaar met de mijne"
 • "Ze droegen soortgelijke jassen"
  synoniem:
 • vergelijkbaar

2. Having the same or similar characteristics

 • "All politicians are alike"
 • "They looked utterly alike"
 • "Friends are generally alike in background and taste"
  synonym:
 • alike(p)
 • ,
 • similar
 • ,
 • like

2. Met dezelfde of vergelijkbare kenmerken

 • "Alle politici zijn hetzelfde"
 • "Ze leken volkomen op elkaar"
 • "Vrienden zijn over het algemeen gelijk qua achtergrond en smaak"
  synoniem:
 • gelijk ( p )
 • ,
 • vergelijkbaar
 • ,
 • zoals

3. Resembling or similar

 • Having the same or some of the same characteristics
 • Often used in combination
 • "Suits of like design"
 • "A limited circle of like minds"
 • "Members of the cat family have like dispositions"
 • "As like as two peas in a pod"
 • "Doglike devotion"
 • "A dreamlike quality"
  synonym:
 • like
 • ,
 • similar

3. Vergelijkbaar of vergelijkbaar

 • Met dezelfde of sommige van dezelfde kenmerken
 • Vaak gebruikt in combinatie
 • "Pakken van soortgelijk ontwerp"
 • "Een beperkte kring van soortgelijke geesten"
 • "Leden van de kattenfamilie hebben soortgelijke gezindheid"
 • "Zoals twee erwten in een peul"
 • "Dogachtige toewijding"
 • "Een droomachtige kwaliteit"
  synoniem:
 • zoals
 • ,
 • vergelijkbaar

4. (of words) expressing closely related meanings

  synonym:
 • similar

4. ( van woorden ) die nauw verwante betekenissen uitdrukken

  synoniem:
 • vergelijkbaar

5. Capable of replacing or changing places with something else

 • Permitting mutual substitution without loss of function or suitability
 • "Interchangeable electric outlets" "interchangeable parts"
  synonym:
 • exchangeable
 • ,
 • interchangeable
 • ,
 • similar
 • ,
 • standardized
 • ,
 • standardised

5. In staat om plaatsen te vervangen of te veranderen door iets anders

 • Wederzijdse vervanging toestaan zonder verlies van functie of geschiktheid
 • "Uitwisselbare stopcontacten" "uitwisselbare onderdelen"
  synoniem:
 • uitwisselbaar
 • ,
 • vergelijkbaar
 • ,
 • gestandaardiseerd

Examples of using

Tom was dressed in clothes similar to John's.
Tom was gekleed in kleding die vergelijkbaar was met die van John.
Does French have a similar expression?
Heeft Frans een vergelijkbare uitdrukking?
Do you have a similar proverb in French?
Heeft u een soortgelijk spreekwoord in het Frans?