Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "settle" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "settle" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Settle

[Instellen]
/sɛtəl/

noun

1. A long wooden bench with a back

  synonym:
 • settle
 • ,
 • settee

1. Een lange houten bank met rug

  synoniem:
 • regelen
 • ,
 • settee

verb

1. Settle into a position, usually on a surface or ground

 • "Dust settled on the roofs"
  synonym:
 • settle
 • ,
 • settle down

1. Bezinken in een positie, meestal op een oppervlak of grond

 • "Stof vestigde zich op de daken"
  synoniem:
 • regelen
 • ,
 • settelen

2. Bring to an end

 • Settle conclusively
 • "The case was decided"
 • "The judge decided the case in favor of the plaintiff"
 • "The father adjudicated when the sons were quarreling over their inheritance"
  synonym:
 • decide
 • ,
 • settle
 • ,
 • resolve
 • ,
 • adjudicate

2. Tot een einde komen

 • Definitief tot rust komen
 • "De zaak is beslist"
 • "De rechter heeft de zaak in het voordeel van de eiser beslist"
 • "De vader oordeelde toen de zonen ruzie maakten over hun erfenis"
  synoniem:
 • beslissen
 • ,
 • regelen
 • ,
 • oplossen
 • ,
 • oordelen

3. Settle conclusively

 • Come to terms
 • "We finally settled the argument"
  synonym:
 • settle
 • ,
 • square off
 • ,
 • square up
 • ,
 • determine

3. Definitief tot rust komen

 • Kom tot voorwaarden
 • "We hebben eindelijk het argument opgelost"
  synoniem:
 • regelen
 • ,
 • vierkant
 • ,
 • bepalen

4. Take up residence and become established

 • "The immigrants settled in the midwest"
  synonym:
 • settle
 • ,
 • locate

4. Ga wonen en word gevestigd

 • "De immigranten vestigden zich in het midwesten"
  synoniem:
 • regelen
 • ,
 • lokaliseren

5. Come to terms

 • "After some discussion we finally made up"
  synonym:
 • reconcile
 • ,
 • patch up
 • ,
 • make up
 • ,
 • conciliate
 • ,
 • settle

5. Kom tot voorwaarden

 • "Na enige discussie verzonnen we eindelijk"
  synoniem:
 • verzoenen
 • ,
 • patchen
 • ,
 • verzinnen
 • ,
 • regelen

6. Go under, "the raft sank and its occupants drowned"

  synonym:
 • sink
 • ,
 • settle
 • ,
 • go down
 • ,
 • go under

6. Ga onder: "het vlot zonk en de inzittenden verdronken"

  synoniem:
 • goot
 • ,
 • regelen
 • ,
 • ga naar beneden
 • ,
 • ga onder

7. Become settled or established and stable in one's residence or life style

 • "He finally settled down"
  synonym:
 • settle
 • ,
 • root
 • ,
 • take root
 • ,
 • steady down
 • ,
 • settle down

7. Gevestigd of gevestigd en stabiel worden in iemands woonplaats of levensstijl

 • "Hij ging uiteindelijk zitten"
  synoniem:
 • regelen
 • ,
 • wortel
 • ,
 • wortel schieten
 • ,
 • stabiel
 • ,
 • settelen

8. Become resolved, fixed, established, or quiet

 • "The roar settled to a thunder"
 • "The wind settled in the west"
 • "It is settling to rain"
 • "A cough settled in her chest"
 • "Her mood settled into lethargy"
  synonym:
 • settle

8. Opgelost, vast, gevestigd of stil worden

 • "Het gebrul vestigde zich in een donder"
 • "De wind vestigde zich in het westen"
 • "Het nestelt"
 • "Een hoest zat in haar borst"
 • "Haar humeur vestigde zich in lethargie"
  synoniem:
 • regelen

9. Establish or develop as a residence

 • "He settled the farm 200 years ago"
 • "This land was settled by germans"
  synonym:
 • settle

9. Vestigen of ontwikkelen als een verblijfplaats

 • "Hij heeft de boerderij 200 jaar geleden gevestigd"
 • "Dit land is door duitsers bewoond"
  synoniem:
 • regelen

10. Come to rest

  synonym:
 • settle

10. Kom tot rust

  synoniem:
 • regelen

11. Arrange or fix in the desired order

 • "She settled the teacart"
  synonym:
 • settle

11. In de gewenste volgorde rangschikken of bevestigen

 • "Ze heeft het theekaartje neergezet"
  synoniem:
 • regelen

12. Accept despite lack of complete satisfaction

 • "We settled for a lower price"
  synonym:
 • settle

12. Accepteren ondanks gebrek aan volledige voldoening

 • "We hebben genoegen genomen met een lagere prijs"
  synoniem:
 • regelen

13. End a legal dispute by arriving at a settlement

 • "The two parties finally settled"
  synonym:
 • settle

13. Een juridisch geschil beëindigen door tot een schikking te komen

 • "De twee partijen hebben zich uiteindelijk gevestigd"
  synoniem:
 • regelen

14. Dispose of

 • Make a financial settlement
  synonym:
 • settle

14. Weggooien

 • Een financiële regeling treffen
  synoniem:
 • regelen

15. Become clear by the sinking of particles

 • "The liquid gradually settled"
  synonym:
 • settle

15. Wordt duidelijk door het zinken van deeltjes

 • "De vloeistof kwam geleidelijk tot rust"
  synoniem:
 • regelen

16. Cause to become clear by forming a sediment (of liquids)

  synonym:
 • settle

16. Oorzaak om helder te worden door een sediment ( van vloeistoffen ) te vormen

  synoniem:
 • regelen

17. Sink down or precipitate

 • "The mud subsides when the waters become calm"
  synonym:
 • subside
 • ,
 • settle

17. Zinken of neerslaan

 • "De modder daalt als het water kalm wordt"
  synoniem:
 • onderzijde
 • ,
 • regelen

18. Fix firmly

 • "He ensconced himself in the chair"
  synonym:
 • ensconce
 • ,
 • settle

18. Stevig vast

 • "Hij verschanste zich in de stoel"
  synoniem:
 • enscence
 • ,
 • regelen

19. Get one's revenge for a wrong or an injury

 • "I finally settled with my old enemy"
  synonym:
 • settle
 • ,
 • get back

19. Wraak nemen op een fout of een blessure

 • "Ik heb me uiteindelijk bij mijn oude vijand gevestigd"
  synoniem:
 • regelen
 • ,
 • terug

20. Make final

 • Put the last touches on
 • Put into final form
 • "Let's finalize the proposal"
  synonym:
 • finalize
 • ,
 • finalise
 • ,
 • settle
 • ,
 • nail down

20. Definitief maken

 • Leg de laatste hand aan
 • In definitieve vorm gebracht
 • "Laten we het voorstel afronden"
  synoniem:
 • afronden
 • ,
 • regelen
 • ,
 • nagel

21. Form a community

 • "The swedes settled in minnesota"
  synonym:
 • settle

21. Vorm een gemeenschap

 • "De zweden vestigden zich in minnesota"
  synoniem:
 • regelen

22. Come as if by falling

 • "Night fell"
 • "Silence fell"
  synonym:
 • fall
 • ,
 • descend
 • ,
 • settle

22. Kom alsof door te vallen

 • "Nacht viel"
 • "Stilte viel"
  synoniem:
 • vallen
 • ,
 • afdalen
 • ,
 • regelen

Examples of using

They made a great effort to settle the problem.
Ze hebben veel moeite gedaan om het probleem op te lossen.
They made a great effort to settle the problem.
Ze hebben veel moeite gedaan om het probleem op te lossen.