Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "serious" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "serieus" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Serious

[Serieus]
/sɪriəs/

adjective

1. Concerned with work or important matters rather than play or trivialities

 • "A serious student of history"
 • "A serious attempt to learn to ski"
 • "Gave me a serious look"
 • "A serious young man"
 • "Are you serious or joking?"
 • "Don't be so serious!"
  synonym:
 • serious

1. Bezig met werk of belangrijke zaken in plaats van spel of trivialiteiten

 • "Een serieuze student geschiedenis"
 • "Een serieuze poging om te leren skiën"
 • "Gaf me een serieuze blik"
 • "Een serieuze jongeman"
 • "Meen je het of maak je een grapje?"
 • "Wees niet zo serieus!"
  synoniem:
 • ernstig

2. Of great consequence

 • "Marriage is a serious matter"
  synonym:
 • serious

2. Van groot belang

 • "Huwelijk is een serieuze zaak"
  synoniem:
 • ernstig

3. Causing fear or anxiety by threatening great harm

 • "A dangerous operation"
 • "A grave situation"
 • "A grave illness"
 • "Grievous bodily harm"
 • "A serious wound"
 • "A serious turn of events"
 • "A severe case of pneumonia"
 • "A life-threatening disease"
  synonym:
 • dangerous
 • ,
 • grave
 • ,
 • grievous
 • ,
 • serious
 • ,
 • severe
 • ,
 • life-threatening

3. Angst of angst veroorzaken door grote schade te dreigen

 • "Een gevaarlijke operatie"
 • "Een ernstige situatie"
 • "Een ernstige ziekte"
 • "Ernstig lichamelijk letsel"
 • "Een ernstige wond"
 • "Een serieuze wending"
 • "Een ernstig geval van longontsteking"
 • "Een levensbedreigende ziekte"
  synoniem:
 • gevaarlijk
 • ,
 • graf
 • ,
 • ernstig
 • ,
 • levensbedreigend

4. Appealing to the mind

 • "Good music"
 • "A serious book"
  synonym:
 • good
 • ,
 • serious

4. Aantrekkelijk voor de geest

 • "Goede muziek"
 • "Een serieus boek"
  synoniem:
 • goed
 • ,
 • ernstig

5. Completely lacking in playfulness

  synonym:
 • unplayful
 • ,
 • serious
 • ,
 • sober

5. Totaal gebrek aan speelsheid

  synoniem:
 • onspeels
 • ,
 • ernstig
 • ,
 • nuchter

6. Requiring effort or concentration

 • Complex and not easy to answer or solve
 • "Raised serious objections to the proposal"
 • "The plan has a serious flaw"
  synonym:
 • serious

6. Inspanning of concentratie vereisen

 • Complex en niet gemakkelijk te beantwoorden of op te lossen
 • "Ernstige bezwaren tegen het voorstel"
 • "Het plan heeft een ernstige fout"
  synoniem:
 • ernstig

Examples of using

Obesity is considered by far the most serious health issue facing the developed world.
Obesitas wordt verreweg beschouwd als het ernstigste gezondheidsprobleem waarmee de ontwikkelde wereld wordt geconfronteerd.
I didn't realize how serious the situation was.
Ik wist niet hoe ernstig de situatie was.
If small mistakes are not corrected at once, they may lead to serious problems.
Als kleine fouten niet tegelijk worden gecorrigeerd, kunnen ze tot ernstige problemen leiden.