Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "sense" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "zin" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Sense

[Sense]
/sɛns/

noun

1. A general conscious awareness

 • "A sense of security"
 • "A sense of happiness"
 • "A sense of danger"
 • "A sense of self"
  synonym:
 • sense

1. Een algemeen bewust bewustzijn

 • "Een gevoel van veiligheid"
 • "Een gevoel van geluk"
 • "Een gevoel van gevaar"
 • "Een gevoel van zelf"
  synoniem:
 • gevoel

2. The meaning of a word or expression

 • The way in which a word or expression or situation can be interpreted
 • "The dictionary gave several senses for the word"
 • "In the best sense charity is really a duty"
 • "The signifier is linked to the signified"
  synonym:
 • sense
 • ,
 • signified

2. De betekenis van een woord of uitdrukking

 • De manier waarop een woord of uitdrukking of situatie kan worden geïnterpreteerd
 • "Het woordenboek gaf verschillende zintuigen voor het woord"
 • "In de beste zin is liefdadigheid echt een plicht"
 • "De betekenaar is gekoppeld aan de aangegeven"
  synoniem:
 • gevoel
 • ,
 • betekende

3. The faculty through which the external world is apprehended

 • "In the dark he had to depend on touch and on his senses of smell and hearing"
  synonym:
 • sense
 • ,
 • sensation
 • ,
 • sentience
 • ,
 • sentiency
 • ,
 • sensory faculty

3. De faculteit waardoor de buitenwereld wordt aangehouden

 • "In het donker moest hij afhankelijk zijn van aanraking en van zijn zintuigen van geur en gehoor"
  synoniem:
 • gevoel
 • ,
 • sensatie
 • ,
 • centence
 • ,
 • zintuiglijke faculteit

4. Sound practical judgment

 • "Common sense is not so common"
 • "He hasn't got the sense god gave little green apples"
 • "Fortunately she had the good sense to run away"
  synonym:
 • common sense
 • ,
 • good sense
 • ,
 • gumption
 • ,
 • horse sense
 • ,
 • sense
 • ,
 • mother wit

4. Gezond praktisch oordeel

 • "Gezond verstand is niet zo gewoon"
 • "Hij heeft niet het gevoel dat god kleine groene appels heeft gegeven"
 • "Gelukkig had ze het gezonde verstand om weg te rennen"
  synoniem:
 • gezond verstand
 • ,
 • gumption
 • ,
 • paardengevoel
 • ,
 • gevoel
 • ,
 • moeder met

5. A natural appreciation or ability

 • "A keen musical sense"
 • "A good sense of timing"
  synonym:
 • sense

5. Een natuurlijke waardering of vaardigheid

 • "Een scherp muzikaal gevoel"
 • "Een goed gevoel voor timing"
  synoniem:
 • gevoel

verb

1. Perceive by a physical sensation, e.g., coming from the skin or muscles

 • "He felt the wind"
 • "She felt an object brushing her arm"
 • "He felt his flesh crawl"
 • "She felt the heat when she got out of the car"
  synonym:
 • feel
 • ,
 • sense

1. Waarnemen door een fysiek gevoel, bijvoorbeeld afkomstig van de huid of spieren

 • "Hij voelde de wind"
 • "Ze voelde een voorwerp haar arm borstelen"
 • "Hij voelde zijn vlees kruipen"
 • "Ze voelde de hitte toen ze uit de auto stapte"
  synoniem:
 • voelen
 • ,
 • gevoel

2. Detect some circumstance or entity automatically

 • "This robot can sense the presence of people in the room"
 • "Particle detectors sense ionization"
  synonym:
 • sense

2. Detecteer automatisch een omstandigheid of entiteit

 • "Deze robot kan de aanwezigheid van mensen in de kamer voelen"
 • "Deeltjesdetectoren voelen ionisatie aan"
  synoniem:
 • gevoel

3. Become aware of not through the senses but instinctively

 • "I sense his hostility"
 • "I smell trouble"
 • "Smell out corruption"
  synonym:
 • smell
 • ,
 • smell out
 • ,
 • sense

3. Word je niet bewust door de zintuigen maar instinctief

 • "Ik voel zijn vijandigheid"
 • "Ik ruik problemen"
 • "Ruik corruptie"
  synoniem:
 • ruiken
 • ,
 • gevoel

4. Comprehend

 • "I sensed the real meaning of his letter"
  synonym:
 • sense

4. Begrijpen

 • "Ik voelde de echte betekenis van zijn brief"
  synoniem:
 • gevoel

Examples of using

You do know it makes no sense.
Je weet dat het nergens op slaat.
"Link, I need you." "Finally! I'll take off my clothes!" "Not in that sense, silly. Today is father's birthday!" "The King has a birthday?!" "Yes. You'll be in charge of the decorations and I'll invite the guests!"
"Link, ik heb je nodig." "Eindelijk! Ik trek mijn kleren uit!" "In die zin niet, dom. Vandaag is vader jarig!" "De koning is jarig?!" "Ja. Jij bent verantwoordelijk voor de decoraties en ik nodig de gasten uit!"
Carelessly stringing words and constuctions on each other, you receive a finished sentence that makes sense. Isn't that a miracle?
Onzorgvuldig woorden en constructies op elkaar rijgen, je krijgt een voltooide zin die logisch is. Is dat geen wonder?