Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "round" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "rond" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Round

[Rond]
/raʊnd/

noun

1. A charge of ammunition for a single shot

  synonym:
 • round
 • ,
 • unit of ammunition
 • ,
 • one shot

1. Een lading munitie voor een enkele opname

  synoniem:
 • rond
 • ,
 • eenheid van munitie
 • ,
 • een schot

2. An interval during which a recurring sequence of events occurs

 • "The never-ending cycle of the seasons"
  synonym:
 • cycle
 • ,
 • rhythm
 • ,
 • round

2. Een interval waarin een terugkerende reeks gebeurtenissen plaatsvindt

 • "De eindeloze cyclus van de seizoenen"
  synoniem:
 • cyclus
 • ,
 • ritme
 • ,
 • rond

3. A regular route for a sentry or policeman

 • "In the old days a policeman walked a beat and knew all his people by name"
  synonym:
 • beat
 • ,
 • round

3. Een regelmatige route voor een wachtpost of politieagent

 • "Vroeger liep een politieagent op een beat en kende al zijn mensen bij naam"
  synoniem:
 • verslaan
 • ,
 • rond

4. (often plural) a series of professional calls (usually in a set order)

 • "The doctor goes on his rounds first thing every morning"
 • "The postman's rounds"
 • "We enjoyed our round of the local bars"
  synonym:
 • round

4. ( vaak meervoud ) een reeks professionele oproepen ( meestal in een ingestelde volgorde )

 • "De dokter gaat elke ochtend als eerste door"
 • "De rondes van de postbode"
 • "We hebben genoten van onze ronde van de lokale bars"
  synoniem:
 • rond

5. The activity of playing 18 holes of golf

 • "A round of golf takes about 4 hours"
  synonym:
 • round of golf
 • ,
 • round

5. De activiteit van het spelen van 18 holes golf

 • "Een rondje golf duurt ongeveer 4 uur"
  synoniem:
 • rondje golf
 • ,
 • rond

6. The usual activities in your day

 • "The doctor made his rounds"
  synonym:
 • round
 • ,
 • daily round

6. De gebruikelijke activiteiten in uw dag

 • "De dokter heeft zijn ronde gedaan"
  synoniem:
 • rond
 • ,
 • dagelijks rond

7. (sports) a division during which one team is on the offensive

  synonym:
 • turn
 • ,
 • bout
 • ,
 • round

7. ( sport ) een divisie waarbij één team in de aanval is

  synoniem:
 • draaien
 • ,
 • over
 • ,
 • rond

8. The course along which communications spread

 • "The story is going the rounds in washington"
  synonym:
 • round

8. De cursus waarlangs de communicatie zich verspreidde

 • "Het verhaal gaat de ronde in washington"
  synoniem:
 • rond

9. A serving to each of a group (usually alcoholic)

 • "He ordered a second round"
  synonym:
 • round
 • ,
 • round of drinks

9. Een portie voor elk van een groep ( gewoonlijk alcoholisch )

 • "Hij bestelde een tweede ronde"
  synoniem:
 • rond
 • ,
 • rondje drinken

10. A cut of beef between the rump and the lower leg

  synonym:
 • round

10. Een stuk rundvlees tussen de staart en het onderbeen

  synoniem:
 • rond

11. A partsong in which voices follow each other

 • One voice starts and others join in one after another until all are singing different parts of the song at the same time
 • "They enjoyed singing rounds"
  synonym:
 • round
 • ,
 • troll

11. Een partsong waarin stemmen elkaar volgen

 • De ene stem begint en de andere doen de een na de ander totdat ze allemaal verschillende delen van het lied tegelijkertijd zingen
 • "Ze genoten van het zingen van rondes"
  synoniem:
 • rond
 • ,
 • trol

12. An outburst of applause

 • "There was a round of applause"
  synonym:
 • round

12. Een uitbarsting van applaus

 • "Er was een applaus"
  synoniem:
 • rond

13. A crosspiece between the legs of a chair

  synonym:
 • rung
 • ,
 • round
 • ,
 • stave

13. Een dwarsstuk tussen de poten van een stoel

  synoniem:
 • sport
 • ,
 • rond
 • ,
 • staaf

14. Any circular or rotating mechanism

 • "The machine punched out metal circles"
  synonym:
 • circle
 • ,
 • round

14. Elk cirkelvormig of roterend mechanisme

 • "De machine sloeg metalen cirkels uit"
  synoniem:
 • cirkel
 • ,
 • rond

verb

1. Wind around

 • Move along a circular course
 • "Round the bend"
  synonym:
 • round

1. Wind rond

 • Beweeg langs een cirkelvormige baan
 • "Om de bocht"
  synoniem:
 • rond

2. Make round

 • "Round the edges"
  synonym:
 • round
 • ,
 • round out
 • ,
 • round off

2. Ronddraaien

 • "Om de randen"
  synoniem:
 • rond
 • ,
 • rond uit
 • ,
 • afronden

3. Pronounce with rounded lips

  synonym:
 • round
 • ,
 • labialize
 • ,
 • labialise

3. Uitspreken met ronde lippen

  synoniem:
 • rond
 • ,
 • labialiseren

4. Attack in speech or writing

 • "The editors of the left-leaning paper attacked the new house speaker"
  synonym:
 • attack
 • ,
 • round
 • ,
 • assail
 • ,
 • lash out
 • ,
 • snipe
 • ,
 • assault

4. Aanval in spraak of schrijven

 • "De redacteuren van de linkse krant vielen de nieuwe huisspreker aan"
  synoniem:
 • aanval
 • ,
 • rond
 • ,
 • aanvaller
 • ,
 • uithalen
 • ,
 • watersnip
 • ,
 • aanranding

5. Bring to a highly developed, finished, or refined state

 • "Polish your social manners"
  synonym:
 • polish
 • ,
 • round
 • ,
 • round off
 • ,
 • polish up
 • ,
 • brush up

5. Brengen naar een sterk ontwikkelde, voltooide of verfijnde staat

 • "Poliseer je sociale manieren"
  synoniem:
 • poetsen
 • ,
 • rond
 • ,
 • afronden
 • ,
 • opfrissen

6. Express as a round number

 • "Round off the amount"
  synonym:
 • round off
 • ,
 • round down
 • ,
 • round out
 • ,
 • round

6. Express als rond nummer

 • "Afrond het bedrag"
  synoniem:
 • afronden
 • ,
 • naar beneden
 • ,
 • rond uit
 • ,
 • rond

7. Become round, plump, or shapely

 • "The young woman is fleshing out"
  synonym:
 • round
 • ,
 • flesh out
 • ,
 • fill out

7. Rond, mollig of welgevormd worden

 • "De jonge vrouw is aan het fladderen"
  synoniem:
 • rond
 • ,
 • vlees uit
 • ,
 • invullen

adjective

1. Having a circular shape

  synonym:
 • round
 • ,
 • circular

1. Met een ronde vorm

  synoniem:
 • rond

2. (of sounds) full and rich

 • "Orotund tones"
 • "The rotund and reverberating phrase"
 • "Pear-shaped vowels"
  synonym:
 • orotund
 • ,
 • rotund
 • ,
 • round
 • ,
 • pear-shaped

2. ( van geluiden ) vol en rijk

 • "Orotund tonen"
 • "De ronde en weerkaatsende zin"
 • "Peervormige klinkers"
  synoniem:
 • orotund
 • ,
 • rond
 • ,
 • peervormig

3. (mathematics) expressed to the nearest integer, ten, hundred, or thousand

 • "In round numbers"
  synonym:
 • round

3. ( wiskunde ) uitgedrukt in het dichtstbijzijnde gehele getal, tien, honderd of duizend

 • "In ronde getallen"
  synoniem:
 • rond

adverb

1. From beginning to end

 • Throughout
 • "It rains all year round on skye"
 • "Frigid weather the year around"
  synonym:
 • round
 • ,
 • around

1. Van begin tot eind

 • Overal
 • "Het regent het hele jaar door op skye"
 • "Frigide weer het hele jaar door"
  synoniem:
 • rond

Examples of using

As soon as you round the corner, you'll see the store.
Zodra je de hoek om bent, zie je de winkel.
I live here all year round now.
Ik woon hier nu het hele jaar door.
I need this to round out my collection.
Ik heb dit nodig om mijn collectie af te ronden.