Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "return" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "terugkeer" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Return

[Retourneren]
/rɪtərn/

noun

1. Document giving the tax collector information about the taxpayer's tax liability

 • "His gross income was enough that he had to file a tax return"
  synonym:
 • tax return
 • ,
 • income tax return
 • ,
 • return

1. Document dat de belastinginner informatie geeft over de belastingverplichting van de belastingplichtige

 • "Zijn bruto-inkomen was voldoende dat hij een belastingaangifte moest indienen"
  synoniem:
 • belastingaangifte
 • ,
 • aangifte inkomstenbelasting
 • ,
 • teruggeven

2. A coming to or returning home

 • "On his return from australia we gave him a welcoming party"
  synonym:
 • return
 • ,
 • homecoming

2. Een thuiskomen of terugkeren

 • "Bij zijn terugkeer uit australië gaven we hem een welkomstfeest"
  synoniem:
 • teruggeven
 • ,
 • thuiskomst

3. The occurrence of a change in direction back in the opposite direction

  synonym:
 • return
 • ,
 • coming back

3. Het optreden van een richtingsverandering in de tegenovergestelde richting

  synoniem:
 • teruggeven
 • ,
 • terugkomen

4. Getting something back again

 • "Upon the restitution of the book to its rightful owner the child was given a tongue lashing"
  synonym:
 • restitution
 • ,
 • return
 • ,
 • restoration
 • ,
 • regaining

4. Weer iets terugkrijgen

 • "Na de teruggave van het boek aan de rechtmatige eigenaar kreeg het kind een tongzweep"
  synoniem:
 • restitutie
 • ,
 • teruggeven
 • ,
 • herstel
 • ,
 • herwinnen

5. The act of going back to a prior location

 • "They set out on their return to the base camp"
  synonym:
 • return

5. Het teruggaan naar een eerdere locatie

 • "Ze vertrokken bij hun terugkeer naar het basiskamp"
  synoniem:
 • teruggeven

6. The income or profit arising from such transactions as the sale of land or other property

 • "The average return was about 5%"
  synonym:
 • return
 • ,
 • issue
 • ,
 • take
 • ,
 • takings
 • ,
 • proceeds
 • ,
 • yield
 • ,
 • payoff

6. De inkomsten of winst die voortvloeien uit transacties als de verkoop van grond of ander onroerend goed

 • "Het gemiddelde rendement was ongeveer 5%"
  synoniem:
 • teruggeven
 • ,
 • probleem
 • ,
 • nemen
 • ,
 • inkomsten
 • ,
 • opbrengst
 • ,
 • uitbetaling

7. Happening again (especially at regular intervals)

 • "The return of spring"
  synonym:
 • recurrence
 • ,
 • return

7. Gebeurt opnieuw ( vooral met regelmatige tussenpozen )

 • "De terugkeer van de lente"
  synoniem:
 • herhaling
 • ,
 • teruggeven

8. A quick reply to a question or remark (especially a witty or critical one)

 • "It brought a sharp rejoinder from the teacher"
  synonym:
 • rejoinder
 • ,
 • retort
 • ,
 • return
 • ,
 • riposte
 • ,
 • replication
 • ,
 • comeback
 • ,
 • counter

8. Een snel antwoord op een vraag of opmerking ( vooral een geestige of kritische )

 • "Het bracht een scherpe dupliek van de leraar"
  synoniem:
 • repliek
 • ,
 • retort
 • ,
 • teruggeven
 • ,
 • riposte
 • ,
 • replicatie
 • ,
 • comeback
 • ,
 • tegen

9. The key on electric typewriters or computer keyboards that causes a carriage return and a line feed

  synonym:
 • return key
 • ,
 • return

9. De sleutel op elektrische typemachines of computertoetsenborden die een wagenretour en een lijnfeed veroorzaken

  synoniem:
 • retourtoets
 • ,
 • teruggeven

10. A reciprocal group action

 • "In return we gave them as good as we got"
  synonym:
 • return
 • ,
 • paying back
 • ,
 • getting even

10. Een wederzijdse groepsactie

 • "In ruil daarvoor hebben we ze zo goed mogelijk gegeven"
  synoniem:
 • teruggeven
 • ,
 • terugbetalen
 • ,
 • zelfs krijgen

11. A tennis stroke that sends the ball back to the other player

 • "He won the point on a cross-court return"
  synonym:
 • return

11. Een tennisslag die de bal terugstuurt naar de andere speler

 • "Hij won het punt van een cross-court terugkeer"
  synoniem:
 • teruggeven

12. (american football) the act of running back the ball after a kickoff or punt or interception or fumble

  synonym:
 • return

12. ( american football ) het teruglopen van de bal na een aftrap of punter of onderschepping of onhandigheid

  synoniem:
 • teruggeven

13. The act of someone appearing again

 • "His reappearance as hamlet has been long awaited"
  synonym:
 • reappearance
 • ,
 • return

13. De daad van iemand die weer verschijnt

 • "Zijn terugkeer als hamlet is langverwacht"
  synoniem:
 • opnieuw verschijnen
 • ,
 • teruggeven

verb

1. Go or come back to place, condition, or activity where one has been before

 • "Return to your native land"
 • "The professor returned to his teaching position after serving as dean"
  synonym:
 • return

1. Ga of kom terug naar plaats, conditie of activiteit waar je eerder bent geweest

 • "Keer terug naar uw geboorteland"
 • "De professor keerde terug naar zijn onderwijspositie nadat hij als decaan had gediend"
  synoniem:
 • teruggeven

2. Give back

 • "Render money"
  synonym:
 • render
 • ,
 • return

2. Teruggeven

 • "Geld overgeven"
  synoniem:
 • renderen
 • ,
 • teruggeven

3. Go back to a previous state

 • "We reverted to the old rules"
  synonym:
 • revert
 • ,
 • return
 • ,
 • retrovert
 • ,
 • regress
 • ,
 • turn back

3. Ga terug naar een vorige staat

 • "We keerden terug naar de oude regels"
  synoniem:
 • terugzetten
 • ,
 • teruggeven
 • ,
 • regress
 • ,
 • terugdraaien

4. Go back to something earlier

 • "This harks back to a previous remark of his"
  synonym:
 • hark back
 • ,
 • return
 • ,
 • come back
 • ,
 • recall

4. Ga eerder terug naar iets

 • "Dit grijpt terug op een eerdere opmerking van hem"
  synoniem:
 • terug hark
 • ,
 • teruggeven
 • ,
 • kom terug
 • ,
 • herinneren

5. Bring back to the point of departure

  synonym:
 • return
 • ,
 • take back
 • ,
 • bring back

5. Terugbrengen naar het vertrekpunt

  synoniem:
 • teruggeven
 • ,
 • terugnemen
 • ,
 • terugbrengen

6. Return in kind

 • "Return a compliment"
 • "Return her love"
  synonym:
 • return

6. Terug in natura

 • "Geef een compliment terug"
 • "Keer haar liefde terug"
  synoniem:
 • teruggeven

7. Make a return

 • "Return a kickback"
  synonym:
 • return

7. Maak een terugkeer

 • "Keer een terugslag terug"
  synoniem:
 • teruggeven

8. Answer back

  synonym:
 • retort
 • ,
 • come back
 • ,
 • repay
 • ,
 • return
 • ,
 • riposte
 • ,
 • rejoin

8. Antwoord terug

  synoniem:
 • retort
 • ,
 • kom terug
 • ,
 • terugbetalen
 • ,
 • teruggeven
 • ,
 • riposte
 • ,
 • weer bij elkaar komen

9. Be restored

 • "Her old vigor returned"
  synonym:
 • come back
 • ,
 • return

9. Hersteld

 • "Haar oude kracht keerde terug"
  synoniem:
 • kom terug
 • ,
 • teruggeven

10. Pay back

 • "Please refund me my money"
  synonym:
 • refund
 • ,
 • return
 • ,
 • repay
 • ,
 • give back

10. Terugbetalen

 • "Geef me alsjeblieft mijn geld terug"
  synoniem:
 • terugbetaling
 • ,
 • teruggeven
 • ,
 • terugbetalen

11. Pass down

 • "Render a verdict"
 • "Deliver a judgment"
  synonym:
 • render
 • ,
 • deliver
 • ,
 • return

11. Naar beneden gaan

 • "Geef een oordeel"
 • "Een oordeel vellen"
  synoniem:
 • renderen
 • ,
 • leveren
 • ,
 • teruggeven

12. Elect again

  synonym:
 • reelect
 • ,
 • return

12. Kies opnieuw

  synoniem:
 • herverkiezen
 • ,
 • teruggeven

13. Be inherited by

 • "The estate fell to my sister"
 • "The land returned to the family"
 • "The estate devolved to an heir that everybody had assumed to be dead"
  synonym:
 • fall
 • ,
 • return
 • ,
 • pass
 • ,
 • devolve

13. Geërfd worden door

 • "Het landgoed is aan mijn zus gevallen"
 • "Het land keerde terug naar de familie"
 • "Het landgoed is overgedragen aan een erfgenaam waarvan iedereen had aangenomen dat het dood was"
  synoniem:
 • vallen
 • ,
 • teruggeven
 • ,
 • passeren
 • ,
 • delegeren

14. Return to a previous position

 • In mathematics
 • "The point returned to the interior of the figure"
  synonym:
 • return

14. Keer terug naar een eerdere positie

 • In de wiskunde
 • "Het punt keerde terug naar het interieur van de figuur"
  synoniem:
 • teruggeven

15. Give or supply

 • "The cow brings in 5 liters of milk"
 • "This year's crop yielded 1,000 bushels of corn"
 • "The estate renders some revenue for the family"
  synonym:
 • render
 • ,
 • yield
 • ,
 • return
 • ,
 • give
 • ,
 • generate

15. Geven of leveren

 • "De koe brengt 5 liter melk binnen"
 • "De oogst van dit jaar leverde 1.000 bushels maïs op"
 • "Het landgoed levert wat inkomsten op voor het gezin"
  synoniem:
 • renderen
 • ,
 • opbrengst
 • ,
 • teruggeven
 • ,
 • geven
 • ,
 • genereren

16. Submit (a report, etc.) to someone in authority

 • "Submit a bill to a legislative body"
  synonym:
 • return

16. ( een rapport, enz. ) indienen bij iemand met autoriteit

 • "Een wetsvoorstel indienen bij een wetgevend orgaan"
  synoniem:
 • teruggeven

Examples of using

How much of a return did you get on your investment?
Hoeveel rendement heeft u behaald op uw investering?
When did Tom return?
Wanneer kwam Tom terug?
Will you return this pen to me when you are through?
Wil je deze pen aan mij teruggeven als je klaar bent?