Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "rest" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "rest" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Rest

[Rust]
/rɛst/

noun

1. Something left after other parts have been taken away

 • "There was no remainder"
 • "He threw away the rest"
 • "He took what he wanted and i got the balance"
  synonym:
 • remainder
 • ,
 • balance
 • ,
 • residual
 • ,
 • residue
 • ,
 • residuum
 • ,
 • rest

1. Er is nog iets over nadat andere onderdelen zijn weggenomen

 • "Er was geen rest"
 • "Hij gooide de rest weg"
 • "Hij nam wat hij wilde en ik kreeg de balans"
  synoniem:
 • rest
 • ,
 • balans
 • ,
 • resterend
 • ,
 • residu
 • ,
 • rust

2. Freedom from activity (work or strain or responsibility)

 • "Took his repose by the swimming pool"
  synonym:
 • rest
 • ,
 • ease
 • ,
 • repose
 • ,
 • relaxation

2. Vrijheid van activiteit ( werk of stam of verantwoordelijkheid )

 • "Nam zijn rust bij het zwembad"
  synoniem:
 • rust
 • ,
 • gemak
 • ,
 • ontspanning

3. A pause for relaxation

 • "People actually accomplish more when they take time for short rests"
  synonym:
 • respite
 • ,
 • rest
 • ,
 • relief
 • ,
 • rest period

3. Een pauze voor ontspanning

 • "Mensen bereiken eigenlijk meer als ze tijd nemen voor korte rust"
  synoniem:
 • uitstel
 • ,
 • rust
 • ,
 • verlichting
 • ,
 • rustperiode

4. A state of inaction

 • "A body will continue in a state of rest until acted upon"
  synonym:
 • rest

4. Een staat van nietsdoen

 • "Een lichaam zal in een rusttoestand blijven totdat er naar wordt gehandeld"
  synoniem:
 • rust

5. Euphemisms for death (based on an analogy between lying in a bed and in a tomb)

 • "She was laid to rest beside her husband"
 • "They had to put their family pet to sleep"
  synonym:
 • rest
 • ,
 • eternal rest
 • ,
 • sleep
 • ,
 • eternal sleep
 • ,
 • quietus

5. Eufemismen voor de dood ( gebaseerd op een analogie tussen liggen in een bed en in een graf )

 • "Ze werd naast haar man begraven"
 • "Ze moesten hun huisdier in slaap laten vallen"
  synoniem:
 • rust
 • ,
 • eeuwige rust
 • ,
 • slaap
 • ,
 • eeuwige slaap
 • ,
 • stillus

6. A support on which things can be put

 • "The gun was steadied on a special rest"
  synonym:
 • rest

6. Een ondersteuning waar dingen op kunnen worden gezet

 • "Het pistool werd gestabiliseerd op een speciale rust"
  synoniem:
 • rust

7. A musical notation indicating a silence of a specified duration

  synonym:
 • rest

7. Een muzieknotatie die een stilte van een bepaalde duur aangeeft

  synoniem:
 • rust

verb

1. Not move

 • Be in a resting position
  synonym:
 • rest

1. Niet bewegen

 • In een rustpositie zijn
  synoniem:
 • rust

2. Take a short break from one's activities in order to relax

  synonym:
 • rest
 • ,
 • breathe
 • ,
 • catch one's breath
 • ,
 • take a breather

2. Neem een korte pauze van iemands activiteiten om te ontspannen

  synoniem:
 • rust
 • ,
 • ademen
 • ,
 • ademhalen
 • ,
 • neem een adempauze

3. Give a rest to

 • "He rested his bad leg"
 • "Rest the dogs for a moment"
  synonym:
 • rest

3. Geef rust

 • "Hij legde zijn slechte been uit"
 • "Rust even op de honden"
  synoniem:
 • rust

4. Have a place in relation to something else

 • "The fate of bosnia lies in the hands of the west"
 • "The responsibility rests with the allies"
  synonym:
 • lie
 • ,
 • rest

4. Een plaats hebben in relatie tot iets anders

 • "Het lot van bosnië ligt in de handen van het westen"
 • "De verantwoordelijkheid ligt bij de geallieerden"
  synoniem:
 • leugen
 • ,
 • rust

5. Be at rest

  synonym:
 • rest

5. Wees gerust

  synoniem:
 • rust

6. Stay the same

 • Remain in a certain state
 • "The dress remained wet after repeated attempts to dry it"
 • "Rest assured"
 • "Stay alone"
 • "He remained unmoved by her tears"
 • "The bad weather continued for another week"
  synonym:
 • stay
 • ,
 • remain
 • ,
 • rest

6. Blijf hetzelfde

 • In een bepaalde staat blijven
 • "De jurk bleef nat na herhaalde pogingen om hem te drogen"
 • "Gerust zijn"
 • "Blijf alleen"
 • "Hij bleef onaangedaan door haar tranen"
 • "Het slechte weer duurde nog een week"
  synoniem:
 • blijven
 • ,
 • rust

7. Be inherent or innate in

  synonym:
 • rest
 • ,
 • reside
 • ,
 • repose

7. Inherent of aangeboren zijn

  synoniem:
 • rust
 • ,
 • wonen

8. Put something in a resting position, as for support or steadying

 • "Rest your head on my shoulder"
  synonym:
 • rest

8. Zet iets in een rustpositie, wat betreft ondersteuning of stabiel blijven

 • "Rust je hoofd op mijn schouder"
  synoniem:
 • rust

9. Sit, as on a branch

 • "The birds perched high in the tree"
  synonym:
 • perch
 • ,
 • roost
 • ,
 • rest

9. Zitten, als op een tak

 • "De vogels zaten hoog in de boom"
  synoniem:
 • baars
 • ,
 • slaapplaats
 • ,
 • rust

10. Rest on or as if on a pillow

 • "Pillow your head"
  synonym:
 • pillow
 • ,
 • rest

10. Rust op of alsof je een kussen draagt

 • "Kussen je hoofd"
  synoniem:
 • kussen
 • ,
 • rust

11. Be inactive, refrain from acting

 • "The committee is resting over the summer"
  synonym:
 • rest

11. Inactief zijn, niet handelen

 • "De commissie rust in de zomer"
  synoniem:
 • rust

Examples of using

I hope you get a good rest.
Ik hoop dat je goed kunt rusten.
Put your mind at rest. Everything will turn out all right.
Rustig aan. Alles komt goed.
Throw it out with the rest of the garbage.
Gooi het weg met de rest van het afval.