Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "resolve" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "oplossen" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Resolve

[Oplossen]
/rizɑlv/

noun

1. The trait of being resolute

 • "His resoluteness carried him through the battle"
 • "It was his unshakeable resolution to finish the work"
  synonym:
 • resoluteness
 • ,
 • firmness
 • ,
 • firmness of purpose
 • ,
 • resolve
 • ,
 • resolution

1. De eigenschap van vastberaden zijn

 • "Zijn vastberadenheid bracht hem door de strijd"
 • "Het was zijn onwankelbare resolutie om het werk af te maken"
  synoniem:
 • vastberadenheid
 • ,
 • stevigheid
 • ,
 • stevigheid van doel
 • ,
 • oplossen
 • ,
 • resolutie

2. A formal expression by a meeting

 • Agreed to by a vote
  synonym:
 • resolution
 • ,
 • declaration
 • ,
 • resolve

2. Een formele uitdrukking door een vergadering

 • Overeengekomen door middel van een stemming
  synoniem:
 • resolutie
 • ,
 • aangifte
 • ,
 • oplossen

verb

1. Bring to an end

 • Settle conclusively
 • "The case was decided"
 • "The judge decided the case in favor of the plaintiff"
 • "The father adjudicated when the sons were quarreling over their inheritance"
  synonym:
 • decide
 • ,
 • settle
 • ,
 • resolve
 • ,
 • adjudicate

1. Tot een einde komen

 • Definitief tot rust komen
 • "De zaak is beslist"
 • "De rechter heeft de zaak in het voordeel van de eiser beslist"
 • "De vader oordeelde toen de zonen ruzie maakten over hun erfenis"
  synoniem:
 • beslissen
 • ,
 • regelen
 • ,
 • oplossen
 • ,
 • oordelen

2. Reach a conclusion after a discussion or deliberation

  synonym:
 • conclude
 • ,
 • resolve

2. Een conclusie trekken na een discussie of beraadslaging

  synoniem:
 • sluiten
 • ,
 • oplossen

3. Reach a decision

 • "He resolved never to drink again"
  synonym:
 • purpose
 • ,
 • resolve

3. Een beslissing nemen

 • "Hij besloot nooit meer te drinken"
  synoniem:
 • doel
 • ,
 • oplossen

4. Understand the meaning of

 • "The question concerning the meaning of life cannot be answered"
  synonym:
 • answer
 • ,
 • resolve

4. Begrijp de betekenis van

 • "De vraag over de zin van het leven kan niet worden beantwoord"
  synoniem:
 • antwoord
 • ,
 • oplossen

5. Make clearly visible

 • "Can this image be resolved?"
  synonym:
 • resolve

5. Duidelijk zichtbaar maken

 • "Kan deze afbeelding worden opgelost?"
  synoniem:
 • oplossen

6. Find the solution

 • "Solve an equation"
 • "Solve for x"
  synonym:
 • resolve
 • ,
 • solve

6. Vind de oplossing

 • "Loge een vergelijking op"
 • "Oplossen voor x"
  synoniem:
 • oplossen

7. Cause to go into a solution

 • "The recipe says that we should dissolve a cup of sugar in two cups of water"
  synonym:
 • dissolve
 • ,
 • resolve
 • ,
 • break up

7. Reden om in een oplossing te gaan

 • "Het recept zegt dat we een kopje suiker in twee kopjes water moeten oplossen"
  synoniem:
 • oplossen
 • ,
 • uiteenvallen

Examples of using

What problems are you planning to resolve next year?
Welke problemen bent u van plan volgend jaar op te lossen?
They try to resolve the problems of the city.
Ze proberen de problemen van de stad op te lossen.
Why is it necessary to resolve conflicts?
Waarom moeten conflicten worden opgelost?