Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "resolution" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "resolutie" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Resolution

[Resolutie]
/rɛzəluʃən/

noun

1. A formal expression by a meeting

 • Agreed to by a vote
  synonym:
 • resolution
 • ,
 • declaration
 • ,
 • resolve

1. Een formele uitdrukking door een vergadering

 • Overeengekomen door middel van een stemming
  synoniem:
 • resolutie
 • ,
 • aangifte
 • ,
 • oplossen

2. The ability of a microscope or telescope to measure the angular separation of images that are close together

  synonym:
 • resolving power
 • ,
 • resolution

2. Het vermogen van een microscoop of telescoop om de hoekscheiding van beelden die dicht bij elkaar liggen te meten

  synoniem:
 • vermogen oplossen
 • ,
 • resolutie

3. The trait of being resolute

 • "His resoluteness carried him through the battle"
 • "It was his unshakeable resolution to finish the work"
  synonym:
 • resoluteness
 • ,
 • firmness
 • ,
 • firmness of purpose
 • ,
 • resolve
 • ,
 • resolution

3. De eigenschap van vastberaden zijn

 • "Zijn vastberadenheid bracht hem door de strijd"
 • "Het was zijn onwankelbare resolutie om het werk af te maken"
  synoniem:
 • vastberadenheid
 • ,
 • stevigheid
 • ,
 • stevigheid van doel
 • ,
 • oplossen
 • ,
 • resolutie

4. Finding a solution to a problem

  synonym:
 • resolution
 • ,
 • solving

4. Een oplossing vinden voor een probleem

  synoniem:
 • resolutie
 • ,
 • oplossen

5. Something settled or resolved

 • The outcome of decision making
 • "They finally reached a settlement with the union"
 • "They never did achieve a final resolution of their differences"
 • "He needed to grieve before he could achieve a sense of closure"
  synonym:
 • settlement
 • ,
 • resolution
 • ,
 • closure

5. Iets geregeld of opgelost

 • De uitkomst van besluitvorming
 • "Ze bereikten uiteindelijk een schikking met de vakbond"
 • "Ze hebben nooit een definitieve oplossing van hun verschillen bereikt"
 • "Hij moest rouwen voordat hij een gevoel van sluiting kon bereiken"
  synoniem:
 • afwikkeling
 • ,
 • resolutie
 • ,
 • sluiting

6. Analysis into clear-cut components

  synonym:
 • resolution
 • ,
 • resolving

6. Analyse van duidelijke componenten

  synoniem:
 • resolutie
 • ,
 • oplossen

7. (computer science) the number of pixels per square inch on a computer-generated display

 • The greater the resolution, the better the picture
  synonym:
 • resolution

7. ( informatica ) het aantal pixels per vierkante inch op een door de computer gegenereerd display

 • Hoe groter de resolutie, hoe beter het beeld
  synoniem:
 • resolutie

8. The subsidence of swelling or other signs of inflammation (especially in a lung)

  synonym:
 • resolution

8. De verzakking van zwelling of andere tekenen van ontsteking ( vooral in een long )

  synoniem:
 • resolutie

9. (music) a dissonant chord is followed by a consonant chord

  synonym:
 • resolution

9. ( muziek ) een dissonant akkoord wordt gevolgd door een medeklinkerakkoord

  synoniem:
 • resolutie

10. A statement that solves a problem or explains how to solve the problem

 • "They were trying to find a peaceful solution"
 • "The answers were in the back of the book"
 • "He computed the result to four decimal places"
  synonym:
 • solution
 • ,
 • answer
 • ,
 • result
 • ,
 • resolution
 • ,
 • solvent

10. Een verklaring die een probleem oplost of uitlegt hoe het probleem moet worden opgelost

 • "Ze probeerden een vreedzame oplossing te vinden"
 • "De antwoorden stonden achterin het boek"
 • "Hij berekende het resultaat tot op vier decimalen"
  synoniem:
 • oplossing
 • ,
 • antwoord
 • ,
 • resultaat
 • ,
 • resolutie
 • ,
 • oplosmiddel

11. A decision to do something or to behave in a certain manner

 • "He always wrote down his new year's resolutions"
  synonym:
 • resolution

11. Een beslissing om iets te doen of zich op een bepaalde manier te gedragen

 • "Hij schreef altijd zijn voornemens voor het nieuwe jaar op"
  synoniem:
 • resolutie

Examples of using

I didn't have the strength or resolution to argue with Tom.
Ik had niet de kracht of resolutie om met Tom in discussie te gaan.
The club failed to pass our resolution.
De club heeft onze resolutie niet aangenomen.
We made a resolution to increase production.
We hebben een resolutie gemaakt om de productie te verhogen.