Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "remember" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "onthouden" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Remember

[Onthouden]
/rɪmɛmbər/

verb

1. Recall knowledge from memory

 • Have a recollection
 • "I can't remember saying any such thing"
 • "I can't think what her last name was"
 • "Can you remember her phone number?"
 • "Do you remember that he once loved you?"
 • "Call up memories"
  synonym:
 • remember
 • ,
 • retrieve
 • ,
 • recall
 • ,
 • call back
 • ,
 • call up
 • ,
 • recollect
 • ,
 • think

1. Herinner kennis uit het geheugen

 • Een herinnering hebben
 • "Ik kan me niet herinneren zoiets te zeggen"
 • "Ik kan niet bedenken wat haar achternaam was"
 • "Kun je je haar telefoonnummer herinneren?"
 • "Weet je nog dat hij ooit van je hield?"
 • "Oproepen van herinneringen"
  synoniem:
 • herinneren
 • ,
 • ophalen
 • ,
 • terugbellen
 • ,
 • bellen
 • ,
 • denken

2. Keep in mind for attention or consideration

 • "Remember the alamo"
 • "Remember to call your mother every day!"
 • "Think of the starving children in india!"
  synonym:
 • remember
 • ,
 • think of

2. Houd rekening met aandacht of overweging

 • "Denk aan de alamo"
 • "Denk eraan om je moeder elke dag te bellen!"
 • "Denk aan de uitgehongerde kinderen in india!"
  synoniem:
 • herinneren
 • ,
 • denk aan

3. Recapture the past

 • Indulge in memories
 • "He remembered how he used to pick flowers"
  synonym:
 • remember
 • ,
 • think back

3. Heroveren van het verleden

 • Geniet van herinneringen
 • "Hij herinnerde zich hoe hij bloemen plukte"
  synoniem:
 • herinneren
 • ,
 • terugdenken

4. Show appreciation to

 • "He remembered her in his will"
  synonym:
 • remember

4. Waardering tonen voor

 • "Hij herinnerde zich haar in zijn testament"
  synoniem:
 • herinneren

5. Mention favorably, as in prayer

 • "Remember me in your prayers"
  synonym:
 • remember

5. Zeg gunstig, zoals in gebed

 • "Onthoud me in je gebeden"
  synoniem:
 • herinneren

6. Mention as by way of greeting or to indicate friendship

 • "Remember me to your wife"
  synonym:
 • commend
 • ,
 • remember

6. Vermelding als bij wijze van begroeting of om vriendschap aan te geven

 • "Denk aan je vrouw"
  synoniem:
 • prijzen
 • ,
 • herinneren

7. Exercise, or have the power of, memory

 • "After the shelling, many people lost the ability to remember"
 • "Some remember better than others"
  synonym:
 • remember

7. Oefenen of de kracht van het geheugen hebben

 • "Na de beschietingen verloren veel mensen het vermogen om te onthouden"
 • "Sommigen herinneren zich beter dan anderen"
  synoniem:
 • herinneren

8. Call to remembrance

 • Keep alive the memory of someone or something, as in a ceremony
 • "We remembered the 50th anniversary of the liberation of auschwitz"
 • "Remember the dead of the first world war"
  synonym:
 • commemorate
 • ,
 • remember

8. Oproep tot herinnering

 • Houd de herinnering aan iemand of iets levend, zoals tijdens een ceremonie
 • "We herinnerden ons de 50e verjaardag van de bevrijding van auschwitz"
 • "Denk aan de doden van de eerste wereldoorlog"
  synoniem:
 • herdenken
 • ,
 • herinneren

Examples of using

The problem is that I don't remember where I've parked my car.
Het probleem is dat ik me niet herinner waar ik mijn auto heb geparkeerd.
Do you remember when Tom said that?
Weet je nog dat Tom dat zei?
I'll remember you in my will.
Ik zal je in mijn testament herinneren.