Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "reject" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "afwijzen" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Reject

[Afwijzen]
/rɪʤɛkt/

noun

1. The person or thing that is rejected or set aside as inferior in quality

  synonym:
 • cull
 • ,
 • reject

1. De persoon of het ding dat wordt afgewezen of terzijde wordt geschoven als inferieur van kwaliteit

  synoniem:
 • ruimen
 • ,
 • verwerpen

verb

1. Refuse to accept or acknowledge

 • "I reject the idea of starting a war"
 • "The journal rejected the student's paper"
  synonym:
 • reject

1. Weigeren te accepteren of te erkennen

 • "Ik verwerp het idee om een oorlog te beginnen"
 • "Het tijdschrift verwierp het artikel van de student"
  synoniem:
 • verwerpen

2. Refuse to accept

 • "He refused my offer of hospitality"
  synonym:
 • refuse
 • ,
 • reject
 • ,
 • pass up
 • ,
 • turn down
 • ,
 • decline

2. Weigeren te accepteren

 • "Hij weigerde mijn aanbod van gastvrijheid"
  synoniem:
 • weigeren
 • ,
 • verwerpen
 • ,
 • voorbijgaan
 • ,
 • afslaan
 • ,
 • daling

3. Deem wrong or inappropriate

 • "I disapprove of her child rearing methods"
  synonym:
 • disapprove
 • ,
 • reject

3. Verkeerd of ongepast achten

 • "Ik keur haar opvoedingsmethoden af"
  synoniem:
 • afkeuren
 • ,
 • verwerpen

4. Reject with contempt

 • "She spurned his advances"
  synonym:
 • reject
 • ,
 • spurn
 • ,
 • freeze off
 • ,
 • scorn
 • ,
 • pooh-pooh
 • ,
 • disdain
 • ,
 • turn down

4. Afwijzen met minachting

 • "Ze wees zijn avances af"
  synoniem:
 • verwerpen
 • ,
 • spurn
 • ,
 • bevriezen
 • ,
 • scorn
 • ,
 • poeh-poeh
 • ,
 • minachten
 • ,
 • afslaan

5. Resist immunologically the introduction of some foreign tissue or organ

 • "His body rejected the liver of the donor"
  synonym:
 • resist
 • ,
 • reject
 • ,
 • refuse

5. Weersta immunologisch de introductie van vreemd weefsel of orgaan

 • "Zijn lichaam verwierp de lever van de donor"
  synoniem:
 • resist
 • ,
 • verwerpen
 • ,
 • weigeren

6. Refuse entrance or membership

 • "They turned away hundreds of fans"
 • "Black people were often rejected by country clubs"
  synonym:
 • reject
 • ,
 • turn down
 • ,
 • turn away
 • ,
 • refuse

6. Toegang of lidmaatschap weigeren

 • "Ze hebben honderden fans afgewezen"
 • "Zwarte mensen werden vaak afgewezen door countryclubs"
  synoniem:
 • verwerpen
 • ,
 • afslaan
 • ,
 • afwenden
 • ,
 • weigeren

7. Dismiss from consideration or a contest

 • "John was ruled out as a possible suspect because he had a strong alibi"
 • "This possibility can be eliminated from our consideration"
  synonym:
 • rule out
 • ,
 • eliminate
 • ,
 • winnow out
 • ,
 • reject

7. Ontslaan van overweging of wedstrijd

 • "John werd uitgesloten als mogelijke verdachte omdat hij een sterk alibi had"
 • "Deze mogelijkheid kan uit onze overweging worden geëlimineerd"
  synoniem:
 • uitsluiten
 • ,
 • elimineren
 • ,
 • uitwinnen
 • ,
 • verwerpen

Examples of using

I am afraid it is a reject.
Ik ben bang dat het een afwijzing is.