Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "receptive" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "receptief" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Receptive

[Receptief]
/rɪsɛptɪv/

adjective

1. Open to arguments, ideas, or change

 • "Receptive to reason and the logic of facts"
  synonym:
 • receptive

1. Openstaan voor argumenten, ideeën of verandering

 • "Ontvankelijk voor rede en de logica van feiten"
  synoniem:
 • ontvankelijk

2. Ready or willing to receive favorably

 • "Receptive to the proposals"
  synonym:
 • receptive
 • ,
 • open

2. Bereid of bereid om gunstig te ontvangen

 • "Ontvankelijk voor de voorstellen"
  synoniem:
 • ontvankelijk
 • ,
 • open

3. Of a nerve fiber or impulse originating outside and passing toward the central nervous system

 • "Sensory neurons"
  synonym:
 • centripetal
 • ,
 • receptive
 • ,
 • sensory(a)

3. Van een zenuwvezel of impuls die van buiten komt en naar het centrale zenuwstelsel gaat

 • "Sensorische neuronen"
  synoniem:
 • centripetaal
 • ,
 • ontvankelijk
 • ,
 • sensorisch ( a )

4. Able to absorb liquid (not repellent)

 • "The paper is ink-receptive"
  synonym:
 • receptive

4. In staat om vloeistof ( niet afstotend ) te absorberen

 • "Het papier is inkt-receptief"
  synoniem:
 • ontvankelijk