Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "receive" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "ontvangen" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Receive

[Ontvangen]
/rəsiv/

verb

1. Get something

 • Come into possession of
 • "Receive payment"
 • "Receive a gift"
 • "Receive letters from the front"
  synonym:
 • receive
 • ,
 • have

1. Iets krijgen

 • In bezit komen
 • "Ontvang betaling"
 • "Ontvang een geschenk"
 • "Ontvang brieven van de voorkant"
  synoniem:
 • ontvangen
 • ,
 • hebben

2. Receive a specified treatment (abstract)

 • "These aspects of civilization do not find expression or receive an interpretation"
 • "His movie received a good review"
 • "I got nothing but trouble for my good intentions"
  synonym:
 • receive
 • ,
 • get
 • ,
 • find
 • ,
 • obtain
 • ,
 • incur

2. Een gespecificeerde behandeling ( abstract ) krijgen

 • "Deze aspecten van de beschaving komen niet tot uitdrukking of krijgen geen interpretatie"
 • "Zijn film kreeg een goede recensie"
 • "Ik heb alleen maar problemen voor mijn goede bedoelingen"
  synoniem:
 • ontvangen
 • ,
 • krijgen
 • ,
 • vinden
 • ,
 • verkrijgen
 • ,
 • oplopen

3. Register (perceptual input)

 • "Pick up a signal"
  synonym:
 • pick up
 • ,
 • receive

3. Register ( perceptuele invoer )

 • "Pak een signaal op"
  synoniem:
 • ophalen
 • ,
 • ontvangen

4. Go through (mental or physical states or experiences)

 • "Get an idea"
 • "Experience vertigo"
 • "Get nauseous"
 • "Receive injuries"
 • "Have a feeling"
  synonym:
 • experience
 • ,
 • receive
 • ,
 • have
 • ,
 • get

4. Doorloop ( mentale of fysieke toestanden of ervaringen )

 • "Krijg een idee"
 • "Ervaren duizeligheid"
 • "Misselijk worden"
 • "Ontvang verwondingen"
 • "Gevoel hebben"
  synoniem:
 • ervaring
 • ,
 • ontvangen
 • ,
 • hebben
 • ,
 • krijgen

5. Express willingness to have in one's home or environs

 • "The community warmly received the refugees"
  synonym:
 • receive
 • ,
 • take in
 • ,
 • invite

5. Uitdrukkelijke bereidheid om in je huis of omgeving te hebben

 • "De gemeenschap heeft de vluchtelingen hartelijk ontvangen"
  synoniem:
 • ontvangen
 • ,
 • opnemen
 • ,
 • uitnodigen

6. Accept as true or valid

 • "He received christ"
  synonym:
 • receive

6. Accepteren als waar of geldig

 • "Hij ontving christus"
  synoniem:
 • ontvangen

7. Bid welcome to

 • Greet upon arrival
  synonym:
 • welcome
 • ,
 • receive

7. Welkom heten

 • Begroeten bij aankomst
  synoniem:
 • welkom
 • ,
 • ontvangen

8. Convert into sounds or pictures

 • "Receive the incoming radio signals"
  synonym:
 • receive

8. Converteren naar geluiden of afbeeldingen

 • "Ontvang de inkomende radiosignalen"
  synoniem:
 • ontvangen

9. Experience as a reaction

 • "My proposal met with much opposition"
  synonym:
 • meet
 • ,
 • encounter
 • ,
 • receive

9. Ervaring als reactie

 • "Mijn voorstel stuitte op veel tegenstand"
  synoniem:
 • ontmoeten
 • ,
 • ontmoeting
 • ,
 • ontvangen

10. Have or give a reception

 • "The lady is receiving sunday morning"
  synonym:
 • receive

10. Een receptie hebben of geven

 • "De dame ontvangt zondagochtend"
  synoniem:
 • ontvangen

11. Receive as a retribution or punishment

 • "He got 5 years in prison"
  synonym:
 • get
 • ,
 • receive

11. Ontvangen als vergelding of straf

 • "Hij heeft 5 jaar gevangenisstraf"
  synoniem:
 • krijgen
 • ,
 • ontvangen

12. Partake of the holy eucharist sacrament

  synonym:
 • receive

12. Deelneming van het heilig eucharistisch sacrament

  synoniem:
 • ontvangen

13. Regard favorably or with disapproval

 • "Her new collection of poems was not well received"
  synonym:
 • receive

13. Gunstig of afkeurend beschouwen

 • "Haar nieuwe dichtbundel werd niet goed ontvangen"
  synoniem:
 • ontvangen

Examples of using

Wait until you receive the letter.
Wacht tot je de brief ontvangt.
Who's going to stay at home to receive the guests?
Wie blijft er thuis om de gasten te ontvangen?
Carelessly stringing words and constuctions on each other, you receive a finished sentence that makes sense. Isn't that a miracle?
Onzorgvuldig woorden en constructies op elkaar rijgen, je krijgt een voltooide zin die logisch is. Is dat geen wonder?