Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ray" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "straal" in Nederlandse taal

EnglishDutch

Ray

[Straal]
/re/

noun

1. A column of light (as from a beacon)

  synonym:
 • beam
 • ,
 • beam of light
 • ,
 • light beam
 • ,
 • ray
 • ,
 • ray of light
 • ,
 • shaft
 • ,
 • shaft of light
 • ,
 • irradiation

1. Een lichtkolom ( vanaf een baken )

  synoniem:
 • straal
 • ,
 • lichtstraal
 • ,
 • as
 • ,
 • lichtschacht
 • ,
 • bestraling

2. A branch of an umbel or an umbelliform inflorescence

  synonym:
 • ray

2. Een tak van een umbel of een umbelliforme bloeiwijze

  synoniem:
 • straal

3. (mathematics) a straight line extending from a point

  synonym:
 • ray

3. ( wiskunde ) een rechte lijn die zich uitstrekt vanaf een punt

  synoniem:
 • straal

4. A group of nearly parallel lines of electromagnetic radiation

  synonym:
 • beam
 • ,
 • ray
 • ,
 • electron beam

4. Een groep van bijna parallelle lijnen van elektromagnetische straling

  synoniem:
 • straal
 • ,
 • elektronenbundel

5. The syllable naming the second (supertonic) note of any major scale in solmization

  synonym:
 • re
 • ,
 • ray

5. De lettergreep met de tweede ( supertonic ) noot van een grote schaal in solmisatie

  synoniem:
 • re
 • ,
 • straal

6. Any of the stiff bony spines in the fin of a fish

  synonym:
 • ray

6. Een van de stijve benige stekels in de vin van een vis

  synoniem:
 • straal

7. Cartilaginous fishes having horizontally flattened bodies and enlarged winglike pectoral fins with gills on the underside

 • Most swim by moving the pectoral fins
  synonym:
 • ray

7. Kraakbeenvissen met horizontaal afgeplatte lichamen en vergrote vleugelachtige borstvinnen met kieuwen aan de onderkant

 • De meeste zwemmen door de borstvinnen te verplaatsen
  synoniem:
 • straal

verb

1. Emit as rays

 • "That tower rays a laser beam for miles across the sky"
  synonym:
 • ray

1. Stralen uit als stralen

 • "Die toren straalt kilometers ver door de lucht een laserstraal uit"
  synoniem:
 • straal

2. Extend or spread outward from a center or focus or inward towards a center

 • "Spokes radiate from the hub of the wheel"
 • "This plants radiate spines in all directions"
  synonym:
 • radiate
 • ,
 • ray

2. Zich uitstrekken of naar buiten verspreiden vanuit een centrum of focus of naar binnen naar een centrum

 • "Spaken stralen uit de naaf van het wiel"
 • "Deze planten stralen stekels uit in alle richtingen"
  synoniem:
 • stralen
 • ,
 • straal

3. Expose to radiation

 • "Irradiate food"
  synonym:
 • irradiate
 • ,
 • ray

3. Blootstellen aan straling

 • "Stralend voedsel"
  synoniem:
 • bestralen
 • ,
 • straal

Examples of using

Not a ray of light could reach the closet.
Geen lichtstraal kon de kast bereiken.
An infrared ray is electromagnetic radiation.
Een infraroodstraal is elektromagnetische straling.
A single ray of sunlight shone through a chink in the shuttered window.
Een enkele zonnestraal scheen door een kloof in het raam met luiken.