Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "quotation" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "citaat" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Quotation

[Offerte]
/kwoʊteʃən/

noun

1. A short note recognizing a source of information or of a quoted passage

 • "The student's essay failed to list several important citations"
 • "The acknowledgments are usually printed at the front of a book"
 • "The article includes mention of similar clinical cases"
  synonym:
 • citation
 • ,
 • cite
 • ,
 • acknowledgment
 • ,
 • credit
 • ,
 • reference
 • ,
 • mention
 • ,
 • quotation

1. Een korte notitie die een bron van informatie of een geciteerde passage herkent

 • "Het essay van de student heeft verschillende belangrijke citaten niet opgesomd"
 • "De bevestigingen worden meestal aan de voorkant van een boek gedrukt"
 • "Het artikel bevat vermelding van vergelijkbare klinische gevallen"
  synoniem:
 • citaat
 • ,
 • citeren
 • ,
 • erkenning
 • ,
 • krediet
 • ,
 • referentie
 • ,
 • vermelden

2. A passage or expression that is quoted or cited

  synonym:
 • quotation
 • ,
 • quote
 • ,
 • citation

2. Een passage of uitdrukking die wordt geciteerd of geciteerd

  synoniem:
 • citaat
 • ,
 • citeren

3. A statement of the current market price of a security or commodity

  synonym:
 • quotation

3. Een overzicht van de huidige marktprijs van een effect of grondstof

  synoniem:
 • citaat

4. The practice of quoting from books or plays etc.

 • "Since he lacks originality he must rely on quotation"
  synonym:
 • quotation

4. De praktijk van citeren uit boeken of toneelstukken etc.

 • "Aangezien hij originaliteit mist, moet hij vertrouwen op citaten"
  synoniem:
 • citaat

Examples of using

In future I'd prefer to avoid sentences with quotation marks. That'll be better for the sentences and for me.
In de toekomst vermijd ik liever zinnen met aanhalingstekens. Dat is beter voor de zinnen en voor mij.
The quotation marks are superfluous.
De aanhalingstekens zijn overbodig.
It seems to me better without the quotation marks.
Het lijkt mij beter zonder de aanhalingstekens.