Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "provide" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "bieden" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Provide

[Zorg]
/prəvaɪd/

verb

1. Give something useful or necessary to

 • "We provided the room with an electrical heater"
  synonym:
 • supply
 • ,
 • provide
 • ,
 • render
 • ,
 • furnish

1. Iets nuttigs of noodzakelijks geven

 • "We hebben de kamer voorzien van een elektrische verwarming"
  synoniem:
 • levering
 • ,
 • voorzien
 • ,
 • renderen
 • ,
 • meubelen

2. Give what is desired or needed, especially support, food or sustenance

 • "The hostess provided lunch for all the guests"
  synonym:
 • provide
 • ,
 • supply
 • ,
 • ply
 • ,
 • cater

2. Geef wat gewenst of nodig is, vooral ondersteuning, voedsel of voedsel

 • "De gastvrouw zorgde voor lunch voor alle gasten"
  synoniem:
 • voorzien
 • ,
 • levering
 • ,
 • plassen
 • ,
 • cater

3. Determine (what is to happen in certain contingencies), especially by including a proviso condition or stipulation

 • "The will provides that each child should receive half of the money"
 • "The constitution provides for the right to free speech"
  synonym:
 • provide

3. Bepaal ( wat er moet gebeuren in bepaalde onvoorziene gebeurtenissen ), vooral door een voorwaarde of bepaling op te nemen

 • "Het testament bepaalt dat elk kind de helft van het geld moet ontvangen"
 • "De grondwet voorziet in het recht op vrije meningsuiting"
  synoniem:
 • voorzien

4. Mount or put up

 • "Put up a good fight"
 • "Offer resistance"
  synonym:
 • put up
 • ,
 • provide
 • ,
 • offer

4. Monteren of ophangen

 • "Een goed gevecht aangaan"
 • "Weerstand bieden"
  synoniem:
 • opgezet
 • ,
 • voorzien
 • ,
 • aanbieden

5. Make a possibility or provide opportunity for

 • Permit to be attainable or cause to remain
 • "This leaves no room for improvement"
 • "The evidence allows only one conclusion"
 • "Allow for mistakes"
 • "Leave lots of time for the trip"
 • "This procedure provides for lots of leeway"
  synonym:
 • leave
 • ,
 • allow for
 • ,
 • allow
 • ,
 • provide

5. Een mogelijkheid maken of mogelijkheid bieden

 • Toestaan om haalbaar te zijn of te blijven
 • "Dit laat geen ruimte voor verbetering"
 • "Het bewijs laat slechts één conclusie toe"
 • "Toestaan voor fouten"
 • "Laat veel tijd over voor de reis"
 • "Deze procedure voorziet in veel speelruimte"
  synoniem:
 • verlof
 • ,
 • toestaan
 • ,
 • voorzien

6. Supply means of subsistence

 • Earn a living
 • "He provides for his large family by working three jobs"
 • "Women nowadays not only take care of the household but also bring home the bacon"
  synonym:
 • provide
 • ,
 • bring home the bacon

6. Voorzieningsmiddelen voor levensonderhoud

 • Verdien de kost
 • "Hij zorgt voor zijn grote gezin door drie banen te werken"
 • "Vrouwen zorgen tegenwoordig niet alleen voor het huishouden, maar brengen ook het spek mee naar huis"
  synoniem:
 • voorzien
 • ,
 • breng het spek mee naar huis

7. Take measures in preparation for

 • "Provide for the proper care of the passengers on the cruise ship"
  synonym:
 • provide

7. Maatregelen nemen ter voorbereiding op

 • "Zorgen voor de juiste zorg voor de passagiers op het cruiseschip"
  synoniem:
 • voorzien

Examples of using

Two eggs provide 100 calories, the equivalent of some 100 grams of milk and 100 grams of meat.
Twee eieren bevatten 100 calorieën, het equivalent van ongeveer 100 gram melk en 100 gram vlees.
The context is the most important thing in a translation. A translator might forget a word, but if the context is clear enough to him, he could make himself understood with no problems, but if he gets an isolated sentence with no explanation, he might understand it ambiguously and he won't translate the real meaning from the original language. That's why you should always provide context when asking for a translator's help.
De context is het belangrijkste in een vertaling. Een vertaler vergeet misschien een woord, maar als de context voor hem duidelijk genoeg is, kan hij zichzelf zonder problemen verstaanbaar maken, maar als hij een geïsoleerde zin krijgt zonder uitleg, hij begrijpt het misschien dubbelzinnig en hij zal de echte betekenis niet vertalen vanuit de oorspronkelijke taal. Daarom moet u altijd context geven wanneer u om hulp van een vertaler vraagt.
Your feedback is important and it will help us to know how we can provide the best service possible.
Uw feedback is belangrijk en het zal ons helpen te weten hoe we de best mogelijke service kunnen bieden.