Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "property" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "eigendom" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Property

[Eigendom]
/prɑpərti/

noun

1. Something owned

 • Any tangible or intangible possession that is owned by someone
 • "That hat is my property"
 • "He is a man of property"
  synonym:
 • property
 • ,
 • belongings
 • ,
 • holding

1. Iets eigendom

 • Elk tastbaar of immaterieel bezit dat eigendom is van iemand
 • "Die hoed is mijn eigendom"
 • "Hij is een man van eigendom"
  synoniem:
 • eigendom
 • ,
 • bezittingen
 • ,
 • houden

2. A basic or essential attribute shared by all members of a class

 • "A study of the physical properties of atomic particles"
  synonym:
 • property

2. Een basis- of essentieel kenmerk dat door alle leden van een klas wordt gedeeld

 • "Een studie van de fysische eigenschappen van atoomdeeltjes"
  synoniem:
 • eigendom

3. Any area set aside for a particular purpose

 • "Who owns this place?"
 • "The president was concerned about the property across from the white house"
  synonym:
 • place
 • ,
 • property

3. Elk gebied dat voor een bepaald doel is gereserveerd

 • "Wie bezit deze plek?"
 • "De president was bezorgd over het onroerend goed tegenover het witte huis"
  synoniem:
 • plaats
 • ,
 • eigendom

4. A construct whereby objects or individuals can be distinguished

 • "Self-confidence is not an endearing property"
  synonym:
 • property
 • ,
 • attribute
 • ,
 • dimension

4. Een constructie waarbij objecten of individuen kunnen worden onderscheiden

 • "Zelfvertrouwen is geen vertederende eigenschap"
  synoniem:
 • eigendom
 • ,
 • attribuut
 • ,
 • dimensie

5. Any movable articles or objects used on the set of a play or movie

 • "Before every scene he ran down his checklist of props"
  synonym:
 • property
 • ,
 • prop

5. Verplaatsbare artikelen of objecten die worden gebruikt op de set van een toneelstuk of film

 • "Voor elke scène rende hij zijn checklist met rekwisieten af"
  synoniem:
 • eigendom
 • ,
 • prop

Examples of using

Who owns this property?
Wie is de eigenaar van dit pand?
We acquired the property when our uncle died.
We hebben het pand verworven toen onze oom stierf.
Slaves were considered property.
Slaven werden als eigendom beschouwd.