Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "primitive" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "primitief" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Primitive

[Primitief]
/prɪmətɪv/

noun

1. A person who belongs to an early stage of civilization

  synonym:
 • primitive
 • ,
 • primitive person

1. Een persoon die tot een vroeg stadium van de beschaving behoort

  synoniem:
 • primitief
 • ,
 • primitieve persoon

2. A mathematical expression from which another expression is derived

  synonym:
 • primitive

2. Een wiskundige uitdrukking waarvan een andere uitdrukking is afgeleid

  synoniem:
 • primitief

3. A word serving as the basis for inflected or derived forms

 • "`pick' is the primitive from which `picket' is derived"
  synonym:
 • primitive

3. Een woord dat als basis dient voor verbogen of afgeleide vormen

 • "Pick "is het primitieve waarvan" piket "is afgeleid"
  synoniem:
 • primitief

adjective

1. Belonging to an early stage of technical development

 • Characterized by simplicity and (often) crudeness
 • "The crude weapons and rude agricultural implements of early man"
 • "Primitive movies of the 1890s"
 • "Primitive living conditions in the appalachian mountains"
  synonym:
 • crude
 • ,
 • primitive
 • ,
 • rude

1. Behoren tot een vroege fase van technische ontwikkeling

 • Gekenmerkt door eenvoud en ( vaak ) grofheid
 • "De ruwe wapens en onbeleefde landbouwwerktuigen van de vroege mens"
 • "Primitieve films uit de jaren 1890"
 • "Primitieve levensomstandigheden in de appalachen"
  synoniem:
 • ruw
 • ,
 • primitief
 • ,
 • onbeleefd

2. Little evolved from or characteristic of an earlier ancestral type

 • "Archaic forms of life"
 • "Primitive mammals"
 • "The okapi is a short-necked primitive cousin of the giraffe"
  synonym:
 • archaic
 • ,
 • primitive

2. Weinig geëvolueerd van of kenmerkend voor een eerder voorouderlijk type

 • "Archaïsche levensvormen"
 • "Primitieve zoogdieren"
 • "De okapi is een primitieve neef met korte hals van de giraf"
  synoniem:
 • archaïsch
 • ,
 • primitief

3. Used of preliterate or tribal or nonindustrial societies

 • "Primitive societies"
  synonym:
 • primitive

3. Gebruikt voor preliterate of tribale of niet-industriële samenlevingen

 • "Primitieve samenlevingen"
  synoniem:
 • primitief

4. Of or created by one without formal training

 • Simple or naive in style
 • "Primitive art such as that by grandma moses is often colorful and striking"
  synonym:
 • primitive
 • ,
 • naive

4. Van of gemaakt door iemand zonder formele training

 • Eenvoudig of naïef in stijl
 • "Primitieve kunst zoals die van oma mozes is vaak kleurrijk en opvallend"
  synoniem:
 • primitief
 • ,
 • naïef

Examples of using

In primitive societies barter was used.
In primitieve samenlevingen werd ruilhandel gebruikt.