Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "post" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "post" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Post

[Post]
/poʊst/

noun

1. The position where someone (as a guard or sentry) stands or is assigned to stand

 • "A soldier manned the entrance post"
 • "A sentry station"
  synonym:
 • post
 • ,
 • station

1. De positie waar iemand ( als bewaker of wachtpost ) staat of wordt toegewezen om te staan

 • "Een soldaat bemande de toegangspost"
 • "Een wachtpost"
  synoniem:
 • post
 • ,
 • station

2. Military installation at which a body of troops is stationed

 • "This military post provides an important source of income for the town nearby"
 • "There is an officer's club on the post"
  synonym:
 • military post
 • ,
 • post

2. Militaire installatie waarbij een troepenlichaam is gestationeerd

 • "Deze militaire post biedt een belangrijke inkomstenbron voor de stad in de buurt"
 • "Er staat een officiersclub op de post"
  synoniem:
 • militaire post
 • ,
 • post

3. A job in an organization

 • "He occupied a post in the treasury"
  synonym:
 • position
 • ,
 • post
 • ,
 • berth
 • ,
 • office
 • ,
 • spot
 • ,
 • billet
 • ,
 • place
 • ,
 • situation

3. Een baan in een organisatie

 • "Hij bekleedde een post in de schatkist"
  synoniem:
 • positie
 • ,
 • post
 • ,
 • ligplaats
 • ,
 • kantoor
 • ,
 • plek
 • ,
 • billet
 • ,
 • plaats
 • ,
 • situatie

4. An upright consisting of a piece of timber or metal fixed firmly in an upright position

 • "He set a row of posts in the ground and strung barbwire between them"
  synonym:
 • post

4. Een rechtopstaande bestaande uit een stuk hout of metaal dat stevig rechtop is bevestigd

 • "Hij zette een rij palen in de grond en hing ertussen een prikkeldraad"
  synoniem:
 • post

5. United states aviator who in 1933 made the first solo flight around the world (1899-1935)

  synonym:
 • Post
 • ,
 • Wiley Post

5. Amerikaanse piloot die in 1933 de eerste solo-vlucht over de hele wereld maakte ( 1899-1935 )

  synoniem:
 • Post
 • ,
 • Wiley Post

6. United states female author who wrote a book and a syndicated newspaper column on etiquette (1872-1960)

  synonym:
 • Post
 • ,
 • Emily Post
 • ,
 • Emily Price Post

6. Amerikaanse vrouwelijke auteur die een boek en een gesyndiceerde krantenkolom schreef over etiquette ( 1872-1960 )

  synoniem:
 • Post
 • ,
 • Emily Post
 • ,
 • Emily Price Post

7. United states manufacturer of breakfast cereals and postum (1854-1914)

  synonym:
 • Post
 • ,
 • C. W. Post
 • ,
 • Charles William Post

7. Amerikaanse fabrikant van ontbijtgranen en postum ( 1854-1914 )

  synoniem:
 • Post
 • ,
 • C. W. Post
 • ,
 • Charles William Post

8. Any particular collection of letters or packages that is delivered

 • "Your mail is on the table"
 • "Is there any post for me?"
 • "She was opening her post"
  synonym:
 • mail
 • ,
 • post

8. Elke specifieke verzameling brieven of pakketten die wordt geleverd

 • "Uw mail ligt op tafel"
 • "Is er een bericht voor mij?"
 • "Ze opende haar post"
  synoniem:
 • post

9. A pole or stake set up to mark something (as the start or end of a race track)

 • "A pair of posts marked the goal"
 • "The corner of the lot was indicated by a stake"
  synonym:
 • post
 • ,
 • stake

9. Een paal of paal die is opgezet om iets ( te markeren als het begin of einde van een racecircuit )

 • "Een paar berichten markeerde het doel"
 • "De hoek van de kavel werd aangegeven door een paal"
  synoniem:
 • post
 • ,
 • inzet

10. The system whereby messages are transmitted via the post office

 • "The mail handles billions of items every day"
 • "He works for the united states mail service"
 • "In england they call mail `the post'"
  synonym:
 • mail
 • ,
 • mail service
 • ,
 • postal service
 • ,
 • post

10. Het systeem waarbij berichten worden verzonden via het postkantoor

 • "De post verwerkt dagelijks miljarden items"
 • "Hij werkt voor de amerikaanse postdienst"
 • "In engeland noemen ze post" de post'"
  synoniem:
 • post
 • ,
 • postdienst

11. The delivery and collection of letters and packages

 • "It came by the first post"
 • "If you hurry you'll catch the post"
  synonym:
 • post

11. De levering en verzameling van brieven en pakketten

 • "Het kwam bij de eerste post"
 • "Als je opschiet, pak je de post"
  synoniem:
 • post

verb

1. Affix in a public place or for public notice

 • "Post a warning"
  synonym:
 • post

1. Aanbrengen op een openbare plaats of voor openbare kennisgeving

 • "Een waarschuwing plaatsen"
  synoniem:
 • post

2. Publicize with, or as if with, a poster

 • "I'll post the news on the bulletin board"
  synonym:
 • post

2. Publiceer met of alsof met een poster

 • "Ik zal het nieuws op het prikbord plaatsen"
  synoniem:
 • post

3. Assign to a post

 • Put into a post
 • "The newspaper posted him in timbuktu"
  synonym:
 • post

3. Toewijzen aan een bericht

 • In een post gestopt
 • "De krant plaatste hem in timboektoe"
  synoniem:
 • post

4. Assign to a station

  synonym:
 • station
 • ,
 • post
 • ,
 • send
 • ,
 • place

4. Toewijzen aan een station

  synoniem:
 • station
 • ,
 • post
 • ,
 • verzenden
 • ,
 • plaats

5. Display, as of records in sports games

  synonym:
 • post

5. Weergave, vanaf records in sportgames

  synoniem:
 • post

6. Enter on a public list

  synonym:
 • post

6. Voer een openbare lijst in

  synoniem:
 • post

7. Transfer (entries) from one account book to another

  synonym:
 • post
 • ,
 • carry

7. Overdracht ( invoert ) van het ene accountboek naar het andere

  synoniem:
 • post
 • ,
 • dragen

8. Ride western style and bob up and down in the saddle in rhythm with a horse's trotting gait

  synonym:
 • post

8. Rij in westerse stijl en dobbel op en neer in het zadel in ritme met een dravende gang van een paard

  synoniem:
 • post

9. Mark with a stake

 • "Stake out the path"
  synonym:
 • stake
 • ,
 • post

9. Markeer met een paal

 • "Steek het pad uit"
  synoniem:
 • inzet
 • ,
 • post

10. Place so as to be noticed

 • "Post a sign"
 • "Post a warning at the dump"
  synonym:
 • post
 • ,
 • put up

10. Plaats om opgemerkt te worden

 • "Post een bord"
 • "Plaats een waarschuwing op de vuilnisbelt"
  synoniem:
 • post
 • ,
 • opgezet

11. Cause to be directed or transmitted to another place

 • "Send me your latest results"
 • "I'll mail you the paper when it's written"
  synonym:
 • mail
 • ,
 • post
 • ,
 • send

11. Reden om te worden doorgestuurd of naar een andere plaats te worden overgebracht

 • "Stuur me je laatste resultaten"
 • "Ik stuur je het papier als het geschreven is"
  synoniem:
 • post
 • ,
 • verzenden

12. Mark or expose as infamous

 • "She was branded a loose woman"
  synonym:
 • post
 • ,
 • brand

12. Markeren of blootleggen als berucht

 • "Ze werd een losse vrouw genoemd"
  synoniem:
 • post
 • ,
 • merk

Examples of using

Let me eat breakfast first and I will post a video.
Laat me eerst ontbijten en ik zal een video plaatsen.
On the way home I'll stop by the post office.
Op weg naar huis kom ik langs bij het postkantoor.
Please mail this letter the next time you go to the post office.
Mail deze brief de volgende keer dat u naar het postkantoor gaat.