Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "political" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "politiek" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Political

[Politiek]
/pəlɪtəkəl/

adjective

1. Involving or characteristic of politics or parties or politicians

 • "Calling a meeting is a political act in itself"- daniel goleman
 • "Political pressure"
 • "A political machine"
 • "Political office"
 • "Political policy"
  synonym:
 • political

1. Met of kenmerkend voor politiek of partijen of politici

 • "Een bijeenkomst bijeenroepen is een politieke daad op zich" - daniel goleman
 • "Politieke druk"
 • "Een politieke machine"
 • "Politiek bureau"
 • "Politiek beleid"
  synoniem:
 • politiek

2. Of or relating to your views about social relationships involving authority or power

 • "Political opinions"
  synonym:
 • political

2. Van of met betrekking tot uw mening over sociale relaties met autoriteit of macht

 • "Politieke meningen"
  synoniem:
 • politiek

3. Of or relating to the profession of governing

 • "Political career"
  synonym:
 • political

3. Van of met betrekking tot het beroep van bestuur

 • "Politieke carrière"
  synoniem:
 • politiek

Examples of using

In a world where political and cultural divisions still cause so much hardship, maybe it's actually time that we gave Esperanto a real shot.
In een wereld waar politieke en culturele verdeeldheid nog steeds zoveel ontberingen veroorzaakt, wordt het misschien tijd dat we Esperanto een echte kans geven.
The most essential for our people are unity, interethnic consent, and political stability.
Het meest essentieel voor ons volk zijn eenheid, interetnische toestemming en politieke stabiliteit.
Now it is true that I believe this country is following a dangerous trend when it permits too great a degree of centralization of governmental functions. I oppose this — in some instances the fight is a rather desperate one. But to attain any success it is quite clear that the Federal government cannot avoid or escape responsibilities which the mass of the people firmly believe should be undertaken by it. The political processes of our country are such that if a rule of reason is not applied in this effort,
Nu is het waar dat ik denk dat dit land een gevaarlijke trend volgt wanneer het een te grote mate van centralisatie van overheidsfuncties mogelijk maakt. Ik ben tegen deze — in sommige gevallen is de strijd nogal wanhopig. Maar om enig succes te behalen, is het vrij duidelijk dat de federale regering geen verantwoordelijkheden kan vermijden of ontlopen waarvan de massa van de mensen er vast van overtuigd is dat die door haar moet worden ondernomen. De politieke processen van ons land zijn van dien aard dat als een rede niet wordt toegepast bij deze inspanning,