Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "plane" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "vliegtuig" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Plane

[Vliegtuig]
/plen/

noun

1. An aircraft that has a fixed wing and is powered by propellers or jets

 • "The flight was delayed due to trouble with the airplane"
  synonym:
 • airplane
 • ,
 • aeroplane
 • ,
 • plane

1. Een vliegtuig met een vaste vleugel en wordt aangedreven door propellers of jets

 • "De vlucht is vertraagd vanwege problemen met het vliegtuig"
  synoniem:
 • vliegtuig

2. (mathematics) an unbounded two-dimensional shape

 • "We will refer to the plane of the graph as the x-y plane"
 • "Any line joining two points on a plane lies wholly on that plane"
  synonym:
 • plane
 • ,
 • sheet

2. ( wiskunde ) een onbegrensde tweedimensionale vorm

 • "We zullen naar het vlak van de grafiek verwijzen als het x-y-vlak"
 • "Elke lijn die twee punten in een vliegtuig verbindt, ligt volledig in dat vliegtuig"
  synoniem:
 • vliegtuig
 • ,
 • blad

3. A level of existence or development

 • "He lived on a worldly plane"
  synonym:
 • plane

3. Een niveau van bestaan of ontwikkeling

 • "Hij woonde op een werelds vliegtuig"
  synoniem:
 • vliegtuig

4. A power tool for smoothing or shaping wood

  synonym:
 • plane
 • ,
 • planer
 • ,
 • planing machine

4. Een elektrisch gereedschap voor het gladmaken of vormen van hout

  synoniem:
 • vliegtuig
 • ,
 • planer
 • ,
 • schaafmachine

5. A carpenter's hand tool with an adjustable blade for smoothing or shaping wood

 • "The cabinetmaker used a plane for the finish work"
  synonym:
 • plane
 • ,
 • carpenter's plane
 • ,
 • woodworking plane

5. Een timmermans handgereedschap met een verstelbaar mes voor het gladmaken of vormen van hout

 • "De meubelmaker gebruikte een vliegtuig voor het afwerkingswerk"
  synoniem:
 • vliegtuig
 • ,
 • timmermans vliegtuig
 • ,
 • houtbewerkingsvliegtuig

verb

1. Cut or remove with or as if with a plane

 • "The machine shaved off fine layers from the piece of wood"
  synonym:
 • plane
 • ,
 • shave

1. Knippen of verwijderen met of alsof met een vliegtuig

 • "De machine heeft fijne lagen van het stuk hout afgeschoren"
  synoniem:
 • vliegtuig
 • ,
 • scheren

2. Travel on the surface of water

  synonym:
 • plane
 • ,
 • skim

2. Reis op het wateroppervlak

  synoniem:
 • vliegtuig
 • ,
 • skim

3. Make even or smooth, with or as with a carpenter's plane

 • "Plane the top of the door"
  synonym:
 • plane

3. Gelijkmatig of glad maken, met of zoals bij een timmermansvliegtuig

 • "Vliegtuig de bovenkant van de deur"
  synoniem:
 • vliegtuig

adjective

1. Having a surface without slope, tilt in which no part is higher or lower than another

 • "A flat desk"
 • "Acres of level farmland"
 • "A plane surface"
 • "Skirts sewn with fine flat seams"
  synonym:
 • flat
 • ,
 • level
 • ,
 • plane

1. Met een oppervlak zonder helling, kanteling waarbij geen enkel deel hoger of lager is dan een ander

 • "Een plat bureau"
 • "Acres van landbouwgrond"
 • "Een vlak oppervlak"
 • "Rokken genaaid met fijne platte naden"
  synoniem:
 • plat
 • ,
 • niveau
 • ,
 • vliegtuig

Examples of using

The plane evened out.
Het vliegtuig maakte een gelijkmatige gelijk.
Tom was not allowed to board the plane because he did not hold a valid travel document.
Tom mocht niet aan boord van het vliegtuig omdat hij niet in het bezit was van een geldig reisdocument.
When I entered the plane and counted eight infants, I understandably felt worse, and my hope for sound sleep winced and hid in the corner of my subconsciousness.
Toen ik het vliegtuig binnenkwam en acht baby's telde, voelde ik me begrijpelijkerwijs slechter, en mijn hoop op een goede slaap won en verborg me in de hoek van mijn onderbewustzijn.