Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "peculiar" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "eigenaardig" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Peculiar

[Peculiar]
/pəkjuljər/

adjective

1. Beyond or deviating from the usual or expected

 • "A curious hybrid accent"
 • "Her speech has a funny twang"
 • "They have some funny ideas about war"
 • "Had an odd name"
 • "The peculiar aromatic odor of cloves"
 • "Something definitely queer about this town"
 • "What a rum fellow"
 • "Singular behavior"
  synonym:
 • curious
 • ,
 • funny
 • ,
 • odd
 • ,
 • peculiar
 • ,
 • queer
 • ,
 • rum
 • ,
 • rummy
 • ,
 • singular

1. Verder dan of afwijkend van het gebruikelijke of verwachte

 • "Een merkwaardig hybride accent"
 • "Haar toespraak heeft een grappige twang"
 • "Ze hebben grappige ideeën over oorlog"
 • "Had een vreemde naam"
 • "De bijzondere aromatische geur van kruidnagel"
 • "Iets vreemds aan deze stad"
 • "Wat een rum-kerel"
 • "Enkelvoudig gedrag"
  synoniem:
 • nieuwsgierig
 • ,
 • grappig
 • ,
 • vreemd
 • ,
 • bijzonder
 • ,
 • queer
 • ,
 • rum
 • ,
 • rummy
 • ,
 • enkelvoud

2. Unique or specific to a person or thing or category

 • "The particular demands of the job"
 • "Has a particular preference for chinese art"
 • "A peculiar bond of sympathy between them"
 • "An expression peculiar to canadians"
 • "Rights peculiar to the rich"
 • "The special features of a computer"
 • "My own special chair"
  synonym:
 • particular(a)
 • ,
 • peculiar(a)
 • ,
 • special(a)

2. Uniek of specifiek voor een persoon of ding of categorie

 • "De specifieke eisen van de baan"
 • "Heeft een bijzondere voorkeur voor chinese kunst"
 • "Een bijzondere band van sympathie tussen hen"
 • "Een uitdrukking die eigen is aan canadezen"
 • "Rechten eigen aan de rijken"
 • "De speciale kenmerken van een computer"
 • "Mijn eigen speciale stoel"
  synoniem:
 • bijzonder ( a )
 • ,
 • eigenaardig ( a )
 • ,
 • speciaal ( a )

3. Markedly different from the usual

 • "A peculiar hobby of stuffing and mounting bats"
 • "A man...feels it a peculiar insult to be taunted with cowardice by a woman"-virginia woolf
  synonym:
 • peculiar

3. Duidelijk anders dan de gebruikelijke

 • "Een bijzondere hobby van het vullen en monteren van vleermuizen"
 • "Een man ... voelt het een bijzondere belediging om door een vrouw met lafheid te worden beschimpt" - virginia woolf
  synoniem:
 • bijzonder

4. Characteristic of one only

 • Distinctive or special
 • "The peculiar character of the government of the u.s."- r.b.taney
  synonym:
 • peculiar(a)

4. Kenmerkend voor slechts één

 • Onderscheidend of speciaal
 • "Het bijzondere karakter van de amerikaanse regering" - r.b. taney
  synoniem:
 • eigenaardig ( a )

Examples of using

Constructed languages either are simplified as much as possible, or their grammar lacks for harmony peculiar to natural languages. Both disadvantages emasculate the language.
Geconstrueerde talen zijn ofwel zoveel mogelijk vereenvoudigd, of hun grammatica ontbreekt aan harmonie die eigen is aan natuurlijke talen. Beide nadelen ontkrachten de taal.
Tom is a very peculiar person.
Tom is een heel bijzonder persoon.
He is very peculiar in his behavior.
Hij is heel bijzonder in zijn gedrag.