Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "orbit" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "baan" in Nederlandse taal

EnglishDutch

Orbit

[Baan]
/ɔrbət/

noun

1. The (usually elliptical) path described by one celestial body in its revolution about another

 • "He plotted the orbit of the moon"
  synonym:
 • orbit
 • ,
 • celestial orbit

1. Het ( gewoonlijk elliptische ) pad beschreven door het ene hemellichaam in zijn revolutie over het andere

 • "Hij beraamde de baan van de maan"
  synoniem:
 • baan
 • ,
 • hemelbaan

2. A particular environment or walk of life

 • "His social sphere is limited"
 • "It was a closed area of employment"
 • "He's out of my orbit"
  synonym:
 • sphere
 • ,
 • domain
 • ,
 • area
 • ,
 • orbit
 • ,
 • field
 • ,
 • arena

2. Een bepaalde omgeving of levenswandel

 • "Zijn sociale sfeer is beperkt"
 • "Het was een gesloten werkgebied"
 • "Hij is uit mijn baan"
  synoniem:
 • bol
 • ,
 • domein
 • ,
 • gebied
 • ,
 • baan
 • ,
 • veld
 • ,
 • arena

3. An area in which something acts or operates or has power or control: "the range of a supersonic jet"

 • "A piano has a greater range than the human voice"
 • "The ambit of municipal legislation"
 • "Within the compass of this article"
 • "Within the scope of an investigation"
 • "Outside the reach of the law"
 • "In the political orbit of a world power"
  synonym:
 • scope
 • ,
 • range
 • ,
 • reach
 • ,
 • orbit
 • ,
 • compass
 • ,
 • ambit

3. Een gebied waarin iets werkt of werkt of vermogen of controle heeft: "het bereik van een supersonische jet"

 • "Een piano heeft een groter bereik dan de menselijke stem"
 • "De werkingssfeer van gemeentelijke wetgeving"
 • "Binnen het kompas van dit artikel"
 • "Binnen de reikwijdte van een onderzoek"
 • "Buiten het bereik van de wet"
 • "In de politieke baan van een wereldmacht"
  synoniem:
 • reikwijdte
 • ,
 • bereik
 • ,
 • bereiken
 • ,
 • baan
 • ,
 • kompas
 • ,
 • ambit

4. The path of an electron around the nucleus of an atom

  synonym:
 • orbit
 • ,
 • electron orbit

4. Het pad van een elektron rond de atoomkern

  synoniem:
 • baan
 • ,
 • elektronenbaan

5. The bony cavity in the skull containing the eyeball

  synonym:
 • eye socket
 • ,
 • orbit
 • ,
 • cranial orbit
 • ,
 • orbital cavity

5. De benige holte in de schedel met de oogbol

  synoniem:
 • oogkas
 • ,
 • baan
 • ,
 • schedelbaan
 • ,
 • orbitale holte

verb

1. Move in an orbit

 • "The moon orbits around the earth"
 • "The planets are orbiting the sun"
 • "Electrons orbit the nucleus"
  synonym:
 • orb
 • ,
 • orbit
 • ,
 • revolve

1. Bewegen in een baan

 • "De maan draait om de aarde"
 • "De planeten draaien om de zon"
 • "Elektronen draaien om de kern"
  synoniem:
 • bol
 • ,
 • baan
 • ,
 • draaien

Examples of using

This planet's orbit is congested with hundreds of captured moons.
De baan van deze planeet is overbelast met honderden gevangen manen.
It takes 100 years for Neptune to orbit around the sun.
Neptunus heeft 100 jaar nodig om rond de zon te draaien.
The ESA put a satellite into orbit.
De ESA bracht een satelliet in een baan om de aarde.