Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "obtain" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "verkrijgen" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Obtain

[Verkrijgen]
/əbten/

verb

1. Come into possession of

 • "How did you obtain the visa?"
  synonym:
 • obtain

1. In bezit komen

 • "Hoe heb je het visum verkregen?"
  synoniem:
 • verkrijgen

2. Receive a specified treatment (abstract)

 • "These aspects of civilization do not find expression or receive an interpretation"
 • "His movie received a good review"
 • "I got nothing but trouble for my good intentions"
  synonym:
 • receive
 • ,
 • get
 • ,
 • find
 • ,
 • obtain
 • ,
 • incur

2. Een gespecificeerde behandeling ( abstract ) krijgen

 • "Deze aspecten van de beschaving komen niet tot uitdrukking of krijgen geen interpretatie"
 • "Zijn film kreeg een goede recensie"
 • "Ik heb alleen maar problemen voor mijn goede bedoelingen"
  synoniem:
 • ontvangen
 • ,
 • krijgen
 • ,
 • vinden
 • ,
 • verkrijgen
 • ,
 • oplopen

3. Be valid, applicable, or true

 • "This theory still holds"
  synonym:
 • prevail
 • ,
 • hold
 • ,
 • obtain

3. Geldig, toepasselijk of waar zijn

 • "Deze theorie geldt nog steeds"
  synoniem:
 • zegevieren
 • ,
 • vasthouden
 • ,
 • verkrijgen

Examples of using

The sum of the ignorance of the Republican candidates in the primaries for the U.S. presidential election is simply mind-boggling: one is afraid that China will obtain nuclear weapons, which they have had for 100 years, and the other proposes to close the U.S. embassy in Iran, which has been closed for 100 years... Such stupidity at the head of the world's most powerful country gives one the shivers!
De som van de onwetendheid van de Republikeinse kandidaten in de voorverkiezingen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen is gewoon verbijsterend: men is bang dat China kernwapens zal verkrijgen, die ze al 100 jaar hebben, en de andere stelt voor om de Amerikaanse ambassade in Iran te sluiten, die al 100 jaar gesloten is... Zo'n domheid aan het hoofd van 's werelds machtigste land geeft je de rillingen!
Scotland has set itself on a course to obtain independence from London.
Schotland heeft een koers uitgezet om onafhankelijk te worden van Londen.
Can you obtain this rare book for me?
Kun je dit zeldzame boek voor mij verkrijgen?