Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "neutralize" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "neutraliseren" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Neutralize

[Neutraliseren]
/nutrəlaɪz/

verb

1. Make politically neutral and thus inoffensive

 • "The treaty neutralized the small republic"
  synonym:
 • neutralize

1. Politiek neutraal en dus onschadelijk maken

 • "Het verdrag heeft de kleine republiek geneutraliseerd"
  synoniem:
 • neutraliseren

2. Make ineffective by counterbalancing the effect of

 • "Her optimism neutralizes his gloom"
 • "This action will negate the effect of my efforts"
  synonym:
 • neutralize
 • ,
 • neutralise
 • ,
 • nullify
 • ,
 • negate

2. Ondoeltreffend maken door het effect van

 • "Haar optimisme neutraliseert zijn somberheid"
 • "Deze actie zal het effect van mijn inspanningen tenietdoen"
  synoniem:
 • neutraliseren
 • ,
 • vernietigen
 • ,
 • ontkennen

3. Oppose and mitigate the effects of by contrary actions

 • "This will counteract the foolish actions of my colleagues"
  synonym:
 • counteract
 • ,
 • countervail
 • ,
 • neutralize
 • ,
 • counterbalance

3. De gevolgen van tegengestelde acties tegengaan en verzachten

 • "Dit zal de dwaze acties van mijn collega's tegengaan"
  synoniem:
 • tegengaan
 • ,
 • tegensporing
 • ,
 • neutraliseren
 • ,
 • tegenwicht

4. Get rid of (someone who may be a threat) by killing

 • "The mafia liquidated the informer"
 • "The double agent was neutralized"
  synonym:
 • neutralize
 • ,
 • neutralise
 • ,
 • liquidate
 • ,
 • waste
 • ,
 • knock off
 • ,
 • do in

4. Verwijder ( iemand die een bedreiging kan vormen ) door te doden

 • "De maffia heeft de informant geliquideerd"
 • "De dubbelagent werd geneutraliseerd"
  synoniem:
 • neutraliseren
 • ,
 • liquideren
 • ,
 • afval
 • ,
 • uitschakelen
 • ,
 • doe in

5. Make incapable of military action

  synonym:
 • neutralize
 • ,
 • neutralise

5. Niet in staat zijn tot militaire actie

  synoniem:
 • neutraliseren

6. Make chemically neutral

 • "She neutralized the solution"
  synonym:
 • neutralize
 • ,
 • neutralise

6. Chemisch neutraal maken

 • "Ze heeft de oplossing geneutraliseerd"
  synoniem:
 • neutraliseren