Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mature" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "volwassen" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Mature

[Volwassen]
/məʧʊr/

verb

1. Develop and reach maturity

 • Undergo maturation
 • "He matured fast"
 • "The child grew fast"
  synonym:
 • mature
 • ,
 • maturate
 • ,
 • grow

1. Ontwikkelen en volwassen worden

 • Onderga rijping
 • "Hij is snel volwassen geworden"
 • "Het kind groeide snel"
  synoniem:
 • volwassen
 • ,
 • matig
 • ,
 • groeien

2. Develop and work out fully in one's mind

 • "I need to mature my thoughts"
  synonym:
 • mature

2. Volledig ontwikkelen en uitwerken in je hoofd

 • "Ik moet mijn gedachten rijpen"
  synoniem:
 • volwassen

3. Become due for repayment

 • "These bonds mature in 2005"
  synonym:
 • mature

3. Verschuldigd worden voor terugbetaling

 • "Deze obligaties vervallen in 2005"
  synoniem:
 • volwassen

4. Cause to ripen or develop fully

 • "The sun ripens the fruit"
 • "Age matures a good wine"
  synonym:
 • ripen
 • ,
 • mature

4. Reden om volledig te rijpen of zich volledig te ontwikkelen

 • "De zon rijpt de vrucht"
 • "Leeftijd rijpt een goede wijn"
  synoniem:
 • rijpen
 • ,
 • volwassen

5. Grow old or older

 • "She aged gracefully"
 • "We age every day--what a depressing thought!"
 • "Young men senesce"
  synonym:
 • senesce
 • ,
 • age
 • ,
 • get on
 • ,
 • mature
 • ,
 • maturate

5. Oud of ouder worden

 • "Ze is gracieus ouder geworden"
 • "We verouderen elke dag - wat een deprimerende gedachte!"
 • "Jonge mannen senesce"
  synoniem:
 • senesce
 • ,
 • leeftijd
 • ,
 • ga verder
 • ,
 • volwassen
 • ,
 • matig

6. Cause to ripen and discharge pus

 • "The oil suppurates the pustules"
  synonym:
 • suppurate
 • ,
 • mature

6. Reden om te rijpen en pus te ontladen

 • "De olie suppureert de puisten"
  synoniem:
 • suppurate
 • ,
 • volwassen

adjective

1. Characteristic of maturity

 • "Mature for her age"
  synonym:
 • mature

1. Kenmerk van volwassenheid

 • "Volwassen voor haar leeftijd"
  synoniem:
 • volwassen

2. Fully considered and perfected

 • "Mature plans"
  synonym:
 • mature
 • ,
 • matured

2. Volledig doordacht en geperfectioneerd

 • "Volwassen plannen"
  synoniem:
 • volwassen

3. Having reached full natural growth or development

 • "A mature cell"
  synonym:
 • mature

3. Volledige natuurlijke groei of ontwikkeling hebben bereikt

 • "Een volwassen cel"
  synoniem:
 • volwassen

4. Fully developed or matured and ready to be eaten or used

 • "Ripe peaches"
 • "Full-bodied mature wines"
  synonym:
 • ripe
 • ,
 • mature

4. Volledig ontwikkeld of gerijpt en klaar om te worden gegeten of gebruikt

 • "Rijpe perziken"
 • "Volwaardige volwassen wijnen"
  synoniem:
 • rijp
 • ,
 • volwassen

5. (of birds) having developed feathers or plumage

 • Often used in combination
  synonym:
 • fledged
 • ,
 • mature

5. ( vogels ) met veren of verenkleed

 • Vaak gebruikt in combinatie
  synoniem:
 • vluchtte
 • ,
 • volwassen

Examples of using

Tom seems like a mature sort of person.
Tom lijkt een volwassen persoon.
She's mature enough to carry a child.
Ze is volwassen genoeg om een kind te dragen.
A child is not a mature person.
Een kind is geen volwassen persoon.