Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lay" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "lay" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Lay

[Liggen]
/le/

noun

1. A narrative song with a recurrent refrain

  synonym:
 • ballad
 • ,
 • lay

1. Een verhalend lied met een terugkerend refrein

  synoniem:
 • ballad
 • ,
 • lag

2. A narrative poem of popular origin

  synonym:
 • ballad
 • ,
 • lay

2. Een verhalend gedicht van populaire oorsprong

  synoniem:
 • ballad
 • ,
 • lag

verb

1. Put into a certain place or abstract location

 • "Put your things here"
 • "Set the tray down"
 • "Set the dogs on the scent of the missing children"
 • "Place emphasis on a certain point"
  synonym:
 • put
 • ,
 • set
 • ,
 • place
 • ,
 • pose
 • ,
 • position
 • ,
 • lay

1. Op een bepaalde plaats of abstracte locatie geplaatst

 • "Zet je spullen hier"
 • "Leg het dienblad neer"
 • "Zet de honden op de geur van de vermiste kinderen"
 • "Leg de nadruk op een bepaald punt"
  synoniem:
 • gezet
 • ,
 • set
 • ,
 • plaats
 • ,
 • poseren
 • ,
 • positie
 • ,
 • lag

2. Put in a horizontal position

 • "Lay the books on the table"
 • "Lay the patient carefully onto the bed"
  synonym:
 • lay
 • ,
 • put down
 • ,
 • repose

2. In horizontale positie gezet

 • "Leg de boeken op tafel"
 • "Leg de patiënt voorzichtig op het bed"
  synoniem:
 • lag
 • ,
 • neergezet
 • ,
 • rust

3. Prepare or position for action or operation

 • "Lay a fire"
 • "Lay the foundation for a new health care plan"
  synonym:
 • lay

3. Voorbereiden of positioneren voor actie of operatie

 • "Leg een vuur"
 • "Leg de basis voor een nieuw zorgplan"
  synoniem:
 • lag

4. Lay eggs

 • "This hen doesn't lay"
  synonym:
 • lay

4. Leg eieren

 • "Deze kip ligt niet"
  synoniem:
 • lag

5. Impose as a duty, burden, or punishment

 • "Lay a responsibility on someone"
  synonym:
 • lay

5. Opleggen als plicht, last of straf

 • "Leg een verantwoordelijkheid bij iemand"
  synoniem:
 • lag

adjective

1. Characteristic of those who are not members of the clergy

 • "Set his collar in laic rather than clerical position"
 • "The lay ministry"
  synonym:
 • laic
 • ,
 • lay
 • ,
 • secular

1. Kenmerkend voor degenen die geen lid zijn van de geestelijkheid

 • "Zet zijn halsband in laic in plaats van in een administratieve positie"
 • "De lekenbediening"
  synoniem:
 • laic
 • ,
 • lag
 • ,
 • seculier

2. Not of or from a profession

 • "A lay opinion as to the cause of the disease"
  synonym:
 • lay

2. Niet van of van een beroep

 • "Een mening over de oorzaak van de ziekte"
  synoniem:
 • lag

Examples of using

Tom lay awake in bed, listening to the rain.
Tom lag wakker in bed en luisterde naar de regen.
In the sunlight my head started to spin, and I lay down to have a rest on the grass.
In het zonlicht begon mijn hoofd te draaien en ik ging liggen om uit te rusten op het gras.
She lay her head on my chest so she could listen to my heartbeat.
Ze legde haar hoofd op mijn borst zodat ze naar mijn hartslag kon luisteren.