Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "last" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "laatste" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Last

[Laatste]
/læst/

noun

1. The temporal end

 • The concluding time
 • "The stopping point of each round was signaled by a bell"
 • "The market was up at the finish"
 • "They were playing better at the close of the season"
  synonym:
 • stopping point
 • ,
 • finale
 • ,
 • finis
 • ,
 • finish
 • ,
 • last
 • ,
 • conclusion
 • ,
 • close

1. Het tijdelijke einde

 • De sluitingstijd
 • "Het stoppunt van elke ronde werd aangegeven door een bel"
 • "De markt was aan de finish"
 • "Ze speelden beter aan het einde van het seizoen"
  synoniem:
 • stoppunt
 • ,
 • finale
 • ,
 • finis
 • ,
 • afmaken
 • ,
 • laatste
 • ,
 • conclusie
 • ,
 • dichtbij

2. The last or lowest in an ordering or series

 • "He was the last to leave"
 • "He finished an inglorious last"
  synonym:
 • last

2. De laatste of laagste in een bestelling of serie

 • "Hij was de laatste die vertrok"
 • "Hij eindigde een roemloze laatste"
  synoniem:
 • laatste

3. A person's dying act

 • The final thing a person can do
 • "He breathed his last"
  synonym:
 • last

3. Iemands stervende daad

 • Het laatste wat een persoon kan doen
 • "Hij ademde zijn laatste"
  synoniem:
 • laatste

4. The time at which life ends

 • Continuing until dead
 • "She stayed until his death"
 • "A struggle to the last"
  synonym:
 • death
 • ,
 • last

4. Het moment waarop het leven eindigt

 • Doorgaan tot dood
 • "Ze bleef tot aan zijn dood"
 • "Een strijd tot het laatst"
  synoniem:
 • dood
 • ,
 • laatste

5. A unit of weight equal to 4,000 pounds

  synonym:
 • last

5. Een gewichtseenheid gelijk aan 4.000 pond

  synoniem:
 • laatste

6. A unit of capacity for grain equal to 80 bushels

  synonym:
 • last

6. Een capaciteitseenheid voor graan gelijk aan 80 bushels

  synoniem:
 • laatste

7. The concluding parts of an event or occurrence

 • "The end was exciting"
 • "I had to miss the last of the movie"
  synonym:
 • end
 • ,
 • last
 • ,
 • final stage

7. De laatste delen van een gebeurtenis of gebeurtenis

 • "Het einde was spannend"
 • "Ik moest de laatste van de film missen"
  synoniem:
 • einde
 • ,
 • laatste
 • ,
 • laatste fase

8. Holding device shaped like a human foot that is used to fashion or repair shoes

  synonym:
 • last
 • ,
 • shoemaker's last
 • ,
 • cobbler's last

8. Houder in de vorm van een menselijke voet die wordt gebruikt om schoenen te maken of te repareren

  synoniem:
 • laatste
 • ,
 • schoenmaker's laatste

verb

1. Persist for a specified period of time

 • "The bad weather lasted for three days"
  synonym:
 • last
 • ,
 • endure

1. Gedurende een bepaalde periode blijven bestaan

 • "Het slechte weer duurde drie dagen"
  synoniem:
 • laatste
 • ,
 • verdragen

2. Continue to live through hardship or adversity

 • "We went without water and food for 3 days"
 • "These superstitions survive in the backwaters of america"
 • "The race car driver lived through several very serious accidents"
 • "How long can a person last without food and water?"
  synonym:
 • survive
 • ,
 • last
 • ,
 • live
 • ,
 • live on
 • ,
 • go
 • ,
 • endure
 • ,
 • hold up
 • ,
 • hold out

2. Blijven leven door ontberingen of tegenspoed

 • "We gingen 3 dagen zonder water en voedsel"
 • "Dit bijgeloof overleeft in de binnenwateren van amerika"
 • "De autocoureur heeft verschillende zeer ernstige ongevallen meegemaakt"
 • "Hoe lang kan iemand blijven zonder voedsel en water?"
  synoniem:
 • overleven
 • ,
 • laatste
 • ,
 • leven
 • ,
 • leef verder
 • ,
 • gaan
 • ,
 • verdragen
 • ,
 • omhoog houden
 • ,
 • standhouden

adjective

1. Immediately past

 • "Last thursday"
 • "The last chapter we read"
  synonym:
 • last(a)

1. Onmiddellijk voorbij

 • "Laatste donderdag"
 • "Het laatste hoofdstuk dat we lezen"
  synoniem:
 • laatste ( a )

2. Coming after all others in time or space or degree or being the only one remaining

 • "The last time i saw paris"
 • "The last day of the month"
 • "Had the last word"
 • "Waited until the last minute"
 • "He raised his voice in a last supreme call"
 • "The last game of the season"
 • "Down to his last nickel"
  synonym:
 • last

2. Komen na alle anderen in tijd of ruimte of mate of de enige zijn die nog over is

 • "De laatste keer dat ik parijs zag"
 • "De laatste dag van de maand"
 • "Had het laatste woord"
 • "Wachtte tot het laatste moment"
 • "Hij verhief zijn stem in een laatste opperste oproep"
 • "De laatste wedstrijd van het seizoen"
 • "Tot aan zijn laatste stuiver"
  synoniem:
 • laatste

3. Occurring at or forming an end or termination

 • "His concluding words came as a surprise"
 • "The final chapter"
 • "The last days of the dinosaurs"
 • "Terminal leave"
  synonym:
 • concluding
 • ,
 • final
 • ,
 • last
 • ,
 • terminal

3. Optreden bij of het vormen van een einde of beëindiging

 • "Zijn slotwoorden kwamen als een verrassing"
 • "Het laatste hoofdstuk"
 • "De laatste dagen van de dinosauriërs"
 • "Terminaal verlof"
  synoniem:
 • sluiten
 • ,
 • finale
 • ,
 • laatste
 • ,
 • terminal

4. Most unlikely or unsuitable

 • "The last person we would have suspected"
 • "The last man they would have chosen for the job"
  synonym:
 • last

4. Hoogst onwaarschijnlijk of ongeschikt

 • "De laatste persoon die we vermoedden"
 • "De laatste man die ze voor de baan zouden hebben gekozen"
  synoniem:
 • laatste

5. Occurring at the time of death

 • "His last words"
 • "The last rites"
  synonym:
 • last

5. Optreden op het moment van overlijden

 • "Zijn laatste woorden"
 • "De laatste riten"
  synoniem:
 • laatste

6. Conclusive in a process or progression

 • "The final answer"
 • "A last resort"
 • "The net result"
  synonym:
 • final
 • ,
 • last
 • ,
 • net

6. Overtuigend in een proces of progressie

 • "Het laatste antwoord"
 • "Een laatste redmiddel"
 • "Het nettoresultaat"
  synoniem:
 • finale
 • ,
 • laatste
 • ,
 • netto

7. Highest in extent or degree

 • "To the last measure of human endurance"
 • "Whether they were accomplices in the last degree or a lesser one was...to be determined individually"
  synonym:
 • last
 • ,
 • utmost

7. Hoogste in omvang of mate

 • "Tot de laatste maat van menselijk uithoudingsvermogen"
 • "Of ze medeplichtig waren in de laatste graad of een mindere was ... individueel te bepalen"
  synoniem:
 • laatste
 • ,
 • uiterste

8. Not to be altered or undone

 • "The judge's decision is final"
 • "The arbiter will have the last say"
  synonym:
 • final
 • ,
 • last

8. Niet te wijzigen of ongedaan te maken

 • "De beslissing van de rechter is definitief"
 • "De scheidsrechter zal het laatste woord hebben"
  synoniem:
 • finale
 • ,
 • laatste

9. Lowest in rank or importance

 • "Last prize"
 • "In last place"
  synonym:
 • last
 • ,
 • last-place
 • ,
 • lowest

9. Laagste in rang of belang

 • "Laatste prijs"
 • "Op de laatste plaats"
  synoniem:
 • laatste
 • ,
 • laatste plaats
 • ,
 • laagste

adverb

1. Most recently

 • "I saw him last in london"
  synonym:
 • last

1. Meest recent

 • "Ik zag hem voor het laatst in londen"
  synoniem:
 • laatste

2. The item at the end

 • "Last, i'll discuss family values"
  synonym:
 • last
 • ,
 • lastly
 • ,
 • in conclusion
 • ,
 • finally

2. Het item aan het einde

 • "Laatste, ik zal familiewaarden bespreken"
  synoniem:
 • laatste
 • ,
 • tot slot
 • ,
 • eindelijk

Examples of using

I rolled out of bed last night.
Ik ben gisteravond uit bed gerold.
It's taken us three weeks to fix, but at last our car runs satisfactorily.
Het heeft ons drie weken gekost om te repareren, maar eindelijk rijdt onze auto naar tevredenheid.
It's so typical of him to bail out at the last minute.
Het is zo typerend dat hij op het laatste moment kan redden.