Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "land" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "land" in Nederlandse taal

EnglishDutch

Land

[Land]
/lænd/

noun

1. The land on which real estate is located

 • "He built the house on land leased from the city"
  synonym:
 • land

1. De grond waarop onroerend goed zich bevindt

 • "Hij bouwde het huis op land dat uit de stad was gehuurd"
  synoniem:
 • land

2. Material in the top layer of the surface of the earth in which plants can grow (especially with reference to its quality or use)

 • "The land had never been plowed"
 • "Good agricultural soil"
  synonym:
 • land
 • ,
 • ground
 • ,
 • soil

2. Materiaal in de bovenste laag van het aardoppervlak waarin planten kunnen groeien ( vooral met betrekking tot de kwaliteit of het gebruik )

 • "Het land was nooit geploegd"
 • "Goede landbouwgrond"
  synoniem:
 • land
 • ,
 • grond

3. Territory over which rule or control is exercised

 • "His domain extended into europe"
 • "He made it the law of the land"
  synonym:
 • domain
 • ,
 • demesne
 • ,
 • land

3. Grondgebied waarover regel of controle wordt uitgeoefend

 • "Zijn domein breidde zich uit naar europa"
 • "Hij maakte het de wet van het land"
  synoniem:
 • domein
 • ,
 • demesne
 • ,
 • land

4. The solid part of the earth's surface

 • "The plane turned away from the sea and moved back over land"
 • "The earth shook for several minutes"
 • "He dropped the logs on the ground"
  synonym:
 • land
 • ,
 • dry land
 • ,
 • earth
 • ,
 • ground
 • ,
 • solid ground
 • ,
 • terra firma

4. Het vaste deel van het aardoppervlak

 • "Het vliegtuig wendde zich af van de zee en trok terug over het land"
 • "De aarde schudde enkele minuten"
 • "Hij liet de boomstammen op de grond vallen"
  synoniem:
 • land
 • ,
 • droog land
 • ,
 • aarde
 • ,
 • grond
 • ,
 • vaste grond
 • ,
 • terra firma

5. The territory occupied by a nation

 • "He returned to the land of his birth"
 • "He visited several european countries"
  synonym:
 • country
 • ,
 • state
 • ,
 • land

5. Het gebied bezet door een natie

 • "Hij keerde terug naar het land van zijn geboorte"
 • "Hij bezocht verschillende europese landen"
  synoniem:
 • land
 • ,
 • staat

6. A domain in which something is dominant

 • "The untroubled kingdom of reason"
 • "A land of make-believe"
 • "The rise of the realm of cotton in the south"
  synonym:
 • kingdom
 • ,
 • land
 • ,
 • realm

6. Een domein waarin iets dominant is

 • "Het onbezorgde koninkrijk van de rede"
 • "Een land van schijn"
 • "De opkomst van het katoenrijk in het zuiden"
  synoniem:
 • koninkrijk
 • ,
 • land
 • ,
 • rijk

7. Extensive landed property (especially in the country) retained by the owner for his own use

 • "The family owned a large estate on long island"
  synonym:
 • estate
 • ,
 • land
 • ,
 • landed estate
 • ,
 • acres
 • ,
 • demesne

7. Uitgebreid grondbezit ( vooral in het land ) bewaard door de eigenaar voor eigen gebruik

 • "De familie bezat een groot landgoed op long island"
  synoniem:
 • landgoed
 • ,
 • land
 • ,
 • grondbezit
 • ,
 • hectare
 • ,
 • demesne

8. The people who live in a nation or country

 • "A statement that sums up the nation's mood"
 • "The news was announced to the nation"
 • "The whole country worshipped him"
  synonym:
 • nation
 • ,
 • land
 • ,
 • country

8. De mensen die in een natie of land wonen

 • "Een verklaring die de stemming van de natie samenvat"
 • "Het nieuws werd aan de natie aangekondigd"
 • "Het hele land aanbad hem"
  synoniem:
 • natie
 • ,
 • land

9. A politically organized body of people under a single government

 • "The state has elected a new president"
 • "African nations"
 • "Students who had come to the nation's capitol"
 • "The country's largest manufacturer"
 • "An industrialized land"
  synonym:
 • state
 • ,
 • nation
 • ,
 • country
 • ,
 • land
 • ,
 • commonwealth
 • ,
 • res publica
 • ,
 • body politic

9. Een politiek georganiseerd volk onder één enkele regering

 • "De staat heeft een nieuwe president gekozen"
 • "Afrikaanse landen"
 • "Studenten die naar de hoofdstad van het land waren gekomen"
 • "De grootste fabrikant van het land"
 • "Een geïndustrialiseerd land"
  synoniem:
 • staat
 • ,
 • natie
 • ,
 • land
 • ,
 • gemenebest
 • ,
 • res publica
 • ,
 • lichaam politiek

10. United states inventor who incorporated polaroid film into lenses and invented the one step photographic process (1909-1991)

  synonym:
 • Land
 • ,
 • Din Land
 • ,
 • Edwin Herbert Land

10. Uitvinder uit de verenigde staten die polaroid-film in lenzen heeft verwerkt en het eenstaps fotografische proces ( 1909-1991 ) heeft uitgevonden

  synoniem:
 • Land
 • ,
 • Din Land
 • ,
 • Edwin Herbert Land

11. Agriculture considered as an occupation or way of life

 • "Farming is a strenuous life"
 • "There's no work on the land any more"
  synonym:
 • farming
 • ,
 • land

11. Landbouw beschouwd als een beroep of manier van leven

 • "Landbouw is een inspannend leven"
 • "Er is geen werk meer op het land"
  synoniem:
 • landbouw
 • ,
 • land

verb

1. Reach or come to rest

 • "The bird landed on the highest branch"
 • "The plane landed in istanbul"
  synonym:
 • land
 • ,
 • set down

1. Bereiken of tot rust komen

 • "De vogel landde op de hoogste tak"
 • "Het vliegtuig is geland in istanbul"
  synoniem:
 • land
 • ,
 • neergezet

2. Cause to come to the ground

 • "The pilot managed to land the airplane safely"
  synonym:
 • land
 • ,
 • put down
 • ,
 • bring down

2. Oorzaak om op de grond te komen

 • "De piloot wist het vliegtuig veilig te landen"
  synoniem:
 • land
 • ,
 • neergezet
 • ,
 • naar beneden halen

3. Bring into a different state

 • "This may land you in jail"
  synonym:
 • bring
 • ,
 • land

3. In een andere staat brengen

 • "Dit kan je in de gevangenis belanden"
  synoniem:
 • brengen
 • ,
 • land

4. Bring ashore

 • "The drug smugglers landed the heroin on the beach of the island"
  synonym:
 • land

4. Aan land brengen

 • "De drugssmokkelaars hebben de heroïne op het strand van het eiland geland"
  synoniem:
 • land

5. Deliver (a blow)

 • "He landed several blows on his opponent's head"
  synonym:
 • land

5. Lever ( een slag )

 • "Hij kreeg verschillende slagen op het hoofd van zijn tegenstander"
  synoniem:
 • land

6. Arrive on shore

 • "The ship landed in pearl harbor"
  synonym:
 • land
 • ,
 • set ashore
 • ,
 • shore

6. Aankomen op de kust

 • "Het schip is geland in pearl harbor"
  synoniem:
 • land
 • ,
 • aan wal gezet
 • ,
 • kust

7. Shoot at and force to come down

 • "The enemy landed several of our aircraft"
  synonym:
 • down
 • ,
 • shoot down
 • ,
 • land

7. Schiet op en dwing om naar beneden te komen

 • "De vijand heeft verschillende van onze vliegtuigen geland"
  synoniem:
 • beneden
 • ,
 • schiet neer
 • ,
 • land

Examples of using

"How soon can you land?" "I can't tell." "You can tell me. I'm a doctor." "No, I mean I'm just not sure!" "Can't you take a guess?" "Well, not for another two hours." "You can't take a guess for another two hours?"
"Hoe snel kun je landen?" "Ik weet het niet." "Je kunt het me vertellen. Ik ben een dokter." "Nee, ik bedoel, ik weet het gewoon niet zeker!" "Kun je niet raden?" "Nou, nog geen twee uur." "Kun je nog twee uur niet raden?"
Firstly: We, your forebears, cannot help you from the land beyond. Secondly: The slayer of wheelchairs came here incognito and therefore could only have brought a small number of guards with him. And thirdly: there is (supposedly) no beautiful princess. Got all that? Well, then have fun with your task.
Ten eerste: wij, uw voorouders, kunnen u niet helpen vanuit het land daarbuiten. Ten tweede: de moordenaar van rolstoelen kwam hier incognito en had daarom maar een klein aantal bewakers mee kunnen nemen. En ten derde: er is ( vermoedelijk ) geen mooie prinses. Heb je dat allemaal? Veel plezier met je taak.
Tom owns a small piece of land in the country.
Tom bezit een klein stuk land in het land.