Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "kind" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "soort" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Kind

[Soort]
/kaɪnd/

noun

1. A category of things distinguished by some common characteristic or quality

 • "Sculpture is a form of art"
 • "What kinds of desserts are there?"
  synonym:
 • kind
 • ,
 • sort
 • ,
 • form
 • ,
 • variety

1. Een categorie dingen die zich onderscheiden door een gemeenschappelijk kenmerk of kwaliteit

 • "Sculptuur is een kunstvorm"
 • "Wat voor soort desserts zijn er?"
  synoniem:
 • soort
 • ,
 • vorm
 • ,
 • variëteit

adjective

1. Having or showing a tender and considerate and helpful nature

 • Used especially of persons and their behavior
 • "Kind to sick patients"
 • "A kind master"
 • "Kind words showing understanding and sympathy"
 • "Thanked her for her kind letter"
  synonym:
 • kind

1. Een teder en attent en nuttig karakter hebben of vertonen

 • Vooral gebruikt door personen en hun gedrag
 • "Vriendelijk voor zieke patiënten"
 • "Een vriendelijke meester"
 • "Vriendelijke woorden die begrip en sympathie tonen"
 • "Bedankt haar voor haar vriendelijke brief"
  synoniem:
 • soort

2. Agreeable, conducive to comfort

 • "A dry climate kind to asthmatics"
 • "The genial sunshine"
 • "Hot summer pavements are anything but kind to the feet"
  synonym:
 • kind
 • ,
 • genial

2. Aangenaam, bevorderlijk voor comfort

 • "Een droog klimaat voor astmapatiënten"
 • "De geniale zonneschijn"
 • "Hete zomer trottoirs zijn allesbehalve vriendelijk voor de voeten"
  synoniem:
 • soort
 • ,
 • geniaal

3. Tolerant and forgiving under provocation

 • "Our neighbor was very kind about the window our son broke"
  synonym:
 • kind
 • ,
 • tolerant

3. Tolerant en vergevingsgezind onder provocatie

 • "Onze buurman was erg aardig over het raam dat onze zoon brak"
  synoniem:
 • soort
 • ,
 • tolerant

Examples of using

This kind of work is very dangerous.
Dit soort werk is erg gevaarlijk.
I doubt that Tom would ever do that kind of thing.
Ik betwijfel of Tom ooit zoiets zou doen.
Do you like the same kind of music as your parents do?
Hou je van dezelfde muziek als je ouders?