Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hot" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "hot" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Hot

[Heet]
/hɑt/

adjective

1. Used of physical heat

 • Having a high or higher than desirable temperature or giving off heat or feeling or causing a sensation of heat or burning
 • "Hot stove"
 • "Hot water"
 • "A hot august day"
 • "A hot stuffy room"
 • "She's hot and tired"
 • "A hot forehead"
  synonym:
 • hot

1. Gebruikt voor fysieke warmte

 • Een hoge of hogere dan gewenste temperatuur hebben of warmte afgeven of een gevoel van hitte of verbranding veroorzaken
 • "Hete kachel"
 • "Warm water"
 • "Een hete augustusdag"
 • "Een hete benauwde kamer"
 • "Ze is heet en moe"
 • "Een heet voorhoofd"
  synoniem:
 • heet

2. Characterized by violent and forceful activity or movement

 • Very intense
 • "The fighting became hot and heavy"
 • "A hot engagement"
 • "A raging battle"
 • "The river became a raging torrent"
  synonym:
 • hot
 • ,
 • raging

2. Gekenmerkt door gewelddadige en krachtige activiteiten of bewegingen

 • Heel intens
 • "De gevechten werden heet en zwaar"
 • "Een hete verloving"
 • "Een woedende strijd"
 • "De rivier werd een razende stortvloed"
  synoniem:
 • heet
 • ,
 • woedend

3. Extended meanings

 • Especially of psychological heat
 • Marked by intensity or vehemence especially of passion or enthusiasm
 • "A hot temper"
 • "A hot topic"
 • "A hot new book"
 • "A hot love affair"
 • "A hot argument"
  synonym:
 • hot

3. Uitgebreide betekenissen

 • Vooral van psychologische hitte
 • Gekenmerkt door intensiteit of heftigheid, vooral van passie of enthousiasme
 • "Een opvliegend humeur"
 • "Een hot topic"
 • "Een heet nieuw boek"
 • "Een hete liefdesaffaire"
 • "Een hot argument"
  synoniem:
 • heet

4. (color) bold and intense

 • "Hot pink"
  synonym:
 • hot

4. ( kleur ) vet en intens

 • "Heet roze"
  synoniem:
 • heet

5. Sexually excited or exciting

 • "Was hot for her"
 • "Hot pants"
  synonym:
 • hot

5. Seksueel opgewonden of opwindend

 • "Was heet voor haar"
 • "Hot pants"
  synoniem:
 • heet

6. Recently stolen or smuggled

 • "Hot merchandise"
 • "A hot car"
  synonym:
 • hot

6. Onlangs gestolen of gesmokkeld

 • "Hete koopwaar"
 • "Een hete auto"
  synoniem:
 • heet

7. Very fast

 • Capable of quick response and great speed
 • "A hot sports car"
 • "A blistering pace"
 • "Got off to a hot start"
 • "In hot pursuit"
 • "A red-hot line drive"
  synonym:
 • blistering
 • ,
 • hot
 • ,
 • red-hot

7. Heel snel

 • In staat tot snelle respons en hoge snelheid
 • "Een hete sportwagen"
 • "Een zinderend tempo"
 • "Begon een hete start"
 • "In achtervolging"
 • "Een gloeiend hete lijnaandrijving"
  synoniem:
 • blaarvorming
 • ,
 • heet
 • ,
 • gloeiend heet

8. Wanted by the police

 • "A hot suspect"
  synonym:
 • hot

8. Gezocht door de politie

 • "Een hete verdachte"
  synoniem:
 • heet

9. Producing a burning sensation on the taste nerves

 • "Hot salsa"
 • "Jalapeno peppers are very hot"
  synonym:
 • hot
 • ,
 • spicy

9. Het produceren van een branderig gevoel op de smaakzenuwen

 • "Hete salsa"
 • "Jalapeno paprika's zijn erg heet"
  synoniem:
 • heet
 • ,
 • pittig

10. Performed or performing with unusually great skill and daring and energy

 • "A hot drummer"
 • "He's hot tonight"
  synonym:
 • hot

10. Uitgevoerd of uitgevoerd met ongewoon grote vaardigheid en durf en energie

 • "Een hete drummer"
 • "Hij is heet vanavond"
  synoniem:
 • heet

11. Very popular or successful

 • "One of the hot young talents"
 • "Cabbage patch dolls were hot last season"
  synonym:
 • hot

11. Erg populair of succesvol

 • "Een van de hete jonge talenten"
 • "Koollappenpoppen waren vorig seizoen heet"
  synoniem:
 • heet

12. Very unpleasant or even dangerous

 • "Make it hot for him"
 • "In the hot seat"
 • "In hot water"
  synonym:
 • hot

12. Erg onaangenaam of zelfs gevaarlijk

 • "Maak het warm voor hem"
 • "In de hete stoel"
 • "In heet water"
  synoniem:
 • heet

13. Newest or most recent

 • "News hot off the press"
 • "Red-hot information"
  synonym:
 • hot
 • ,
 • red-hot

13. Nieuwste of meest recente

 • "Nieuws heet van de pers"
 • "Roodgloeiende informatie"
  synoniem:
 • heet
 • ,
 • gloeiend heet

14. Having or bringing unusually good luck

 • "Hot at craps"
 • "The dice are hot tonight"
  synonym:
 • hot

14. Ongewoon veel geluk hebben of brengen

 • "Hot at craps"
 • "De dobbelstenen zijn heet vanavond"
  synoniem:
 • heet

15. Very good

 • Often used in the negative
 • "He's hot at math but not so hot at history"
  synonym:
 • hot

15. Heel goed

 • Vaak gebruikt in het negatieve
 • "Hij is hot in wiskunde maar niet zo heet in geschiedenis"
  synoniem:
 • heet

16. Newly made

 • "A hot scent"
  synonym:
 • hot

16. Nieuw gemaakt

 • "Een hete geur"
  synoniem:
 • heet

17. Having or showing great eagerness or enthusiasm

 • "Hot for travel"
  synonym:
 • hot

17. Grote gretigheid of enthousiasme hebben of tonen

 • "Hot voor reizen"
  synoniem:
 • heet

18. Of a seeker

 • Very near to the object sought
 • "You are hot"
  synonym:
 • hot

18. Van een zoeker

 • Heel dicht bij het gezochte object
 • "Je bent heet"
  synoniem:
 • heet

19. Having or dealing with dangerously high levels of radioactivity

 • "Hot fuel rods"
 • "A hot laboratory"
  synonym:
 • hot

19. Het hebben of omgaan met gevaarlijk hoge niveaus van radioactiviteit

 • "Hete brandstofstaven"
 • "Een heet laboratorium"
  synoniem:
 • heet

20. Charged or energized with electricity

 • "A hot wire"
 • "A live wire"
  synonym:
 • hot
 • ,
 • live

20. Opgeladen of bekrachtigd met elektriciteit

 • "Een hete draad"
 • "Een levende draad"
  synoniem:
 • heet
 • ,
 • leven

21. Marked by excited activity

 • "A hot week on the stock market"
  synonym:
 • hot

21. Gekenmerkt door opgewonden activiteit

 • "Een warme week op de aandelenmarkt"
  synoniem:
 • heet

Examples of using

The water is hot.
Het water is heet.
It was so hot in Australia yesterday that Tom managed to fry an egg on a shovel.
Het was gisteren zo heet in Australië dat Tom erin slaagde een ei op een schop te bakken.
Tom said the soup was too hot.
Tom zei dat de soep te heet was.