Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hostile" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "vijandig" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Hostile

[Vijandig]
/hɑstəl/

noun

1. Troops belonging to the enemy's military forces

 • "The platoon ran into a pack of hostiles"
  synonym:
 • hostile

1. Troepen van de strijdkrachten van de vijand

 • "Het peloton kwam een pakje vijanden tegen"
  synoniem:
 • vijandig

adjective

1. Characterized by enmity or ill will

 • "A hostile nation"
 • "A hostile remark"
 • "Hostile actions"
  synonym:
 • hostile

1. Gekenmerkt door vijandschap of slechte wil

 • "Een vijandige natie"
 • "Een vijandige opmerking"
 • "Vijandige acties"
  synoniem:
 • vijandig

2. Not belonging to your own country's forces or those of an ally

 • "Hostile naval and air forces"
  synonym:
 • hostile

2. Niet behorend tot de strijdkrachten van uw eigen land of die van een bondgenoot

 • "Vijandige marine- en luchtmacht"
  synoniem:
 • vijandig

3. Impossible to bring into friendly accord

 • "Hostile factions"
  synonym:
 • hostile

3. Onmogelijk in overeenstemming te brengen

 • "Vijandige facties"
  synoniem:
 • vijandig

4. Very unfavorable to life or growth

 • "A hostile climate"
 • "An uncongenial atmosphere"
 • "An uncongenial soil"
 • "The unfriendly environment at high altitudes"
  synonym:
 • hostile
 • ,
 • uncongenial
 • ,
 • unfriendly

4. Zeer ongunstig voor leven of groei

 • "Een vijandig klimaat"
 • "Een niet-goedkope sfeer"
 • "Een niet-congeniale grond"
 • "De onvriendelijke omgeving op grote hoogte"
  synoniem:
 • vijandig
 • ,
 • uncongeniaal
 • ,
 • onvriendelijk

5. Unsolicited and resisted by the management of the target company ( used of attempts to buy or take control of a business)

 • "Hostile takeover"
 • "Hostile tender offer"
 • "Hostile bid"
  synonym:
 • hostile

5. Ongevraagd en weerstaan door het management van het doelbedrijf ( dat wordt gebruikt voor pogingen om een bedrijf te kopen of over te nemen )

 • "Vijandige overname"
 • "Vijandig overnamebod"
 • "Vijandig bod"
  synoniem:
 • vijandig

Examples of using

Moreover, the sweeping change brought by modernity and globalization led many Muslims to view the West as hostile to the traditions of Islam.
Bovendien bracht de ingrijpende verandering die door de moderniteit en globalisering werd veroorzaakt, ertoe dat veel moslims het Westen als vijandig tegenover de tradities van de islam beschouwden.
Many of us are hostile to the consumption tax.
Velen van ons staan vijandig tegenover de verbruiksbelasting.