Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "horn" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "hoorn" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Horn

[Hoorn]
/hɔrn/

noun

1. A noisemaker (as at parties or games) that makes a loud noise when you blow through it

  synonym:
 • horn

1. Een lawaaimaker ( zoals op feestjes of spellen ) die een hard geluid maakt als je er doorheen blaast

  synoniem:
 • hoorn

2. One of the bony outgrowths on the heads of certain ungulates

  synonym:
 • horn

2. Een van de knokige uitgroeiingen op de hoofden van bepaalde hoefdieren

  synoniem:
 • hoorn

3. A noise made by the driver of an automobile to give warning

  synonym:
 • horn

3. Een geluid gemaakt door de bestuurder van een auto om een waarschuwing te geven

  synoniem:
 • hoorn

4. A high pommel of a western saddle (usually metal covered with leather)

  synonym:
 • horn
 • ,
 • saddle horn

4. Een hoge pommel van een westers zadel ( meestal metaal bedekt met leer )

  synoniem:
 • hoorn
 • ,
 • zadelhoorn

5. A brass musical instrument with a brilliant tone

 • Has a narrow tube and a flared bell and is played by means of valves
  synonym:
 • cornet
 • ,
 • horn
 • ,
 • trumpet
 • ,
 • trump

5. Een koper muziekinstrument met een schitterende toon

 • Heeft een smalle buis en een uitlopende bel en wordt gespeeld door middel van kleppen
  synoniem:
 • cornet
 • ,
 • hoorn
 • ,
 • trompet
 • ,
 • troef

6. Any hard protuberance from the head of an organism that is similar to or suggestive of a horn

  synonym:
 • horn

6. Elke harde uitsteeksel van het hoofd van een organisme dat lijkt op of suggereert op een hoorn

  synoniem:
 • hoorn

7. The material (mostly keratin) that covers the horns of ungulates and forms hooves and claws and nails

  synonym:
 • horn

7. Het materiaal ( meestal keratine ) dat de hoorns van hoefdieren bedekt en hoeven en klauwen en spijkers vormt

  synoniem:
 • hoorn

8. A device having the shape of a horn

 • "Horns at the ends of a new moon"
 • "The hornof an anvil"
 • "The cleat had two horns"
  synonym:
 • horn

8. Een apparaat in de vorm van een hoorn

 • "Hoorns aan het einde van een nieuwe maan"
 • "De hoorn van een aambeeld"
 • "De schoenplaat had twee hoorns"
  synoniem:
 • hoorn

9. An alarm device that makes a loud warning sound

  synonym:
 • horn

9. Een alarmapparaat dat een luid waarschuwingsgeluid maakt

  synoniem:
 • hoorn

10. A brass musical instrument consisting of a conical tube that is coiled into a spiral and played by means of valves

  synonym:
 • French horn
 • ,
 • horn

10. Een messing muziekinstrument bestaande uit een conische buis die in een spiraal wordt gespoeld en door middel van kleppen wordt bespeeld

  synoniem:
 • hoorn

11. A device on an automobile for making a warning noise

  synonym:
 • automobile horn
 • ,
 • car horn
 • ,
 • motor horn
 • ,
 • horn
 • ,
 • hooter

11. Een apparaat op een auto voor het maken van een waarschuwingsgeluid

  synoniem:
 • claxon
 • ,
 • motorhoorn
 • ,
 • hoorn
 • ,
 • toeter

verb

1. Stab or pierce with a horn or tusk

 • "The rhino horned the explorer"
  synonym:
 • horn
 • ,
 • tusk

1. Steek of doorboor met een hoorn of slagtand

 • "De neushoorn omhelsde de ontdekkingsreiziger"
  synoniem:
 • hoorn
 • ,
 • slagtand

Examples of using

The unicorn ran at the tree with all his might and penetrated the trunk so deeply with his horn, that he couldn't pull it out and was thus stuck.
De eenhoorn rende uit alle macht naar de boom en drong zo diep met zijn hoorn door de stam dat hij hem er niet uit kon trekken en zo vastzat.
That sounds like our tugboat horn.
Dat klinkt als onze sleepboothoorn.
Make a spoon or spoil a horn.
Maak een lepel of verwen een hoorn.