Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "heavy" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "zwaar" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Heavy

[Zwaar]
/hɛvi/

noun

1. An actor who plays villainous roles

  synonym:
 • heavy

1. Een acteur die gemene rollen speelt

  synoniem:
 • zwaar

2. A serious (or tragic) role in a play

  synonym:
 • heavy

2. Een serieuze ( of tragische ) rol in een toneelstuk

  synoniem:
 • zwaar

adjective

1. Of comparatively great physical weight or density

 • "A heavy load"
 • "Lead is a heavy metal"
 • "Heavy mahogany furniture"
  synonym:
 • heavy

1. Met een relatief groot fysiek gewicht of dichtheid

 • "Een zware lading"
 • "Lood is een heavy metal"
 • "Zware mahoniehouten meubels"
  synoniem:
 • zwaar

2. Unusually great in degree or quantity or number

 • "Heavy taxes"
 • "A heavy fine"
 • "Heavy casualties"
 • "Heavy losses"
 • "Heavy rain"
 • "Heavy traffic"
  synonym:
 • heavy

2. Ongebruikelijk groot in mate of hoeveelheid of aantal

 • "Zware belastingen"
 • "Een zware boete"
 • "Zware slachtoffers"
 • "Zware verliezen"
 • "Zware regen"
 • "Zwaar verkeer"
  synoniem:
 • zwaar

3. Of the military or industry

 • Using (or being) the heaviest and most powerful armaments or weapons or equipment
 • "Heavy artillery"
 • "Heavy infantry"
 • "A heavy cruiser"
 • "Heavy guns"
 • "Heavy industry involves large-scale production of basic products (such as steel) used by other industries"
  synonym:
 • heavy

3. Van het leger of de industrie

 • Met ( of zijnde ) de zwaarste en krachtigste bewapening of wapens of uitrusting
 • "Zware artillerie"
 • "Zware infanterie"
 • "Een zware kruiser"
 • "Zware kanonnen"
 • "Zware industrie omvat grootschalige productie van basisproducten ( zoals staal ) gebruikt door andere industrieën"
  synoniem:
 • zwaar

4. Marked by great psychological weight

 • Weighted down especially with sadness or troubles or weariness
 • "A heavy heart"
 • "A heavy schedule"
 • "Heavy news"
 • "A heavy silence"
 • "Heavy eyelids"
  synonym:
 • heavy

4. Gekenmerkt door een groot psychologisch gewicht

 • Verzwaard, vooral met verdriet of problemen of vermoeidheid
 • "Een zwaar hart"
 • "Een zwaar schema"
 • "Zwaar nieuws"
 • "Een zware stilte"
 • "Zware oogleden"
  synoniem:
 • zwaar

5. Usually describes a large person who is fat but has a large frame to carry it

  synonym:
 • fleshy
 • ,
 • heavy
 • ,
 • overweight

5. Beschrijft meestal een grote persoon die dik is maar een groot frame heeft om het te dragen

  synoniem:
 • vlezig
 • ,
 • zwaar
 • ,
 • overgewicht

6. (used of soil) compact and fine-grained

 • "The clayey soil was heavy and easily saturated"
  synonym:
 • clayey
 • ,
 • cloggy
 • ,
 • heavy

6. ( gebruikt van grond ) compact en fijnkorrelig

 • "De kleiachtige grond was zwaar en gemakkelijk verzadigd"
  synoniem:
 • kleiachtig
 • ,
 • verstopt
 • ,
 • zwaar

7. Darkened by clouds

 • "A heavy sky"
  synonym:
 • heavy
 • ,
 • lowering
 • ,
 • sullen
 • ,
 • threatening

7. Verduisterd door wolken

 • "Een zware lucht"
  synoniem:
 • zwaar
 • ,
 • verlagen
 • ,
 • nullen
 • ,
 • dreigen

8. Of great intensity or power or force

 • "A heavy blow"
 • "The fighting was heavy"
 • "Heavy seas"
  synonym:
 • heavy

8. Met grote intensiteit of kracht of kracht

 • "Een zware klap"
 • "De gevechten waren zwaar"
 • "Zware zeeën"
  synoniem:
 • zwaar

9. (physics, chemistry) being or containing an isotope with greater than average atomic mass or weight

 • "Heavy hydrogen"
 • "Heavy water"
  synonym:
 • heavy

9. ( fysica, chemie ) zijnde of met een isotoop met een meer dan gemiddelde atoommassa of gewicht

 • "Zware waterstof"
 • "Zwaar water"
  synoniem:
 • zwaar

10. (of an actor or role) being or playing the villain

 • "Iago is the heavy role in `othello'"
  synonym:
 • heavy

10. ( van een acteur of rol ) die de schurk is of speelt

 • "Iago is de zware rol in" othello'"
  synoniem:
 • zwaar

11. Permitting little if any light to pass through because of denseness of matter

 • "Dense smoke"
 • "Heavy fog"
 • "Impenetrable gloom"
  synonym:
 • dense
 • ,
 • heavy
 • ,
 • impenetrable

11. Waardoor er weinig of geen licht doorkomt vanwege de dichtheid van de materie

 • "Dichte rook"
 • "Zware mist"
 • "Ondoordringbare somberheid"
  synoniem:
 • dicht
 • ,
 • zwaar
 • ,
 • ondoordringbaar

12. Of relatively large extent and density

 • "A heavy line"
  synonym:
 • heavy

12. Van relatief grote omvang en dichtheid

 • "Een zware lijn"
  synoniem:
 • zwaar

13. Made of fabric having considerable thickness

 • "A heavy coat"
  synonym:
 • heavy

13. Gemaakt van stof met een aanzienlijke dikte

 • "Een zware jas"
  synoniem:
 • zwaar

14. Prodigious

 • "Big spender"
 • "Big eater"
 • "Heavy investor"
  synonym:
 • big(a)
 • ,
 • heavy(a)

14. Wonderbaarlijk

 • "Grote spender"
 • "Grote eter"
 • "Zware investeerder"
  synoniem:
 • groot ( a )
 • ,
 • zwaar ( a )

15. Full and loud and deep

 • "Heavy sounds"
 • "A herald chosen for his sonorous voice"
  synonym:
 • heavy
 • ,
 • sonorous

15. Vol en luid en diep

 • "Zware geluiden"
 • "Een heraut gekozen voor zijn sonore stem"
  synoniem:
 • zwaar
 • ,
 • sonoor

16. Given to excessive indulgence of bodily appetites especially for intoxicating liquors

 • "A hard drinker"
  synonym:
 • intemperate
 • ,
 • hard
 • ,
 • heavy

16. Gegeven aan overmatige verwennerij van lichamelijke eetlust, speciaal voor bedwelmende likeuren

 • "Een sterke drinker"
  synoniem:
 • onmatig
 • ,
 • moeilijk
 • ,
 • zwaar

17. Of great gravity or crucial import

 • Requiring serious thought
 • "Grave responsibilities"
 • "Faced a grave decision in a time of crisis"
 • "A grievous fault"
 • "Heavy matters of state"
 • "The weighty matters to be discussed at the peace conference"
  synonym:
 • grave
 • ,
 • grievous
 • ,
 • heavy
 • ,
 • weighty

17. Van grote zwaartekracht of cruciale betekenis

 • Serieus nadenken
 • "Ernstige verantwoordelijkheden"
 • "Geconfronteerd met een ernstige beslissing in tijden van crisis"
 • "Een ernstige fout"
 • "Zware staatszaken"
 • "De gewichtige zaken die tijdens de vredesconferentie moeten worden besproken"
  synoniem:
 • graf
 • ,
 • ernstig
 • ,
 • zwaar

18. Slow and laborious because of weight

 • "The heavy tread of tired troops"
 • "Moved with a lumbering sag-bellied trot"
 • "Ponderous prehistoric beasts"
 • "A ponderous yawn"
  synonym:
 • heavy
 • ,
 • lumbering
 • ,
 • ponderous

18. Langzaam en bewerkelijk vanwege gewicht

 • "Het zware loopvlak van vermoeide troepen"
 • "Bewogen met een logge, doorzakken geklede draf"
 • "Prachtige prehistorische beesten"
 • "Een zware geeuw"
  synoniem:
 • zwaar
 • ,
 • logeren
 • ,
 • log

19. Large and powerful

 • Especially designed for heavy loads or rough work
 • "A heavy truck"
 • "Heavy machinery"
  synonym:
 • heavy

19. Groot en krachtig

 • Speciaal ontworpen voor zware lasten of ruw werk
 • "Een zware vrachtwagen"
 • "Zware machines"
  synoniem:
 • zwaar

20. Dense or inadequately leavened and hence likely to cause distress in the alimentary canal

 • "A heavy pudding"
  synonym:
 • heavy

20. Dicht of onvoldoende gezuurd en zal daarom waarschijnlijk leed veroorzaken in het spijsverteringskanaal

 • "Een zware pudding"
  synoniem:
 • zwaar

21. Sharply inclined

 • "A heavy grade"
  synonym:
 • heavy

21. Scherp hellend

 • "Een zware kwaliteit"
  synoniem:
 • zwaar

22. Full of

 • Bearing great weight
 • "Trees heavy with fruit"
 • "Vines weighed down with grapes"
  synonym:
 • heavy
 • ,
 • weighed down

22. Vol

 • Met een groot gewicht
 • "Bomen zwaar van fruit"
 • "Wijnstokken verzwaard met druiven"
  synoniem:
 • zwaar
 • ,
 • gewogen

23. Requiring or showing effort

 • "Heavy breathing"
 • "The subject made for labored reading"
  synonym:
 • heavy
 • ,
 • labored
 • ,
 • laboured

23. Inspanning vereisen of tonen

 • "Zware ademhaling"
 • "Het onderwerp gemaakt voor moeizaam lezen"
  synoniem:
 • zwaar
 • ,
 • moe

24. Characterized by effort to the point of exhaustion

 • Especially physical effort
 • "Worked their arduous way up the mining valley"
 • "A grueling campaign"
 • "Hard labor"
 • "Heavy work"
 • "Heavy going"
 • "Spent many laborious hours on the project"
 • "Set a punishing pace"
  synonym:
 • arduous
 • ,
 • backbreaking
 • ,
 • grueling
 • ,
 • gruelling
 • ,
 • hard
 • ,
 • heavy
 • ,
 • laborious
 • ,
 • operose
 • ,
 • punishing
 • ,
 • toilsome

24. Gekenmerkt door inspanning tot het punt van uitputting

 • Vooral fysieke inspanning
 • "Werkten hun zware weg door de mijnvallei"
 • "Een slopende campagne"
 • "Harde arbeid"
 • "Zwaar werk"
 • "Zwaar gaande"
 • "Veel moeizame uren aan het project besteed"
 • "Stel een straffende snelheid in"
  synoniem:
 • zwaar
 • ,
 • slopend
 • ,
 • moeilijk
 • ,
 • bewerkelijk
 • ,
 • operose
 • ,
 • straffen
 • ,
 • onheilspellend

25. Lacking lightness or liveliness

 • "Heavy humor"
 • "A leaden conversation"
  synonym:
 • heavy
 • ,
 • leaden

25. Gebrek aan lichtheid of levendigheid

 • "Zware humor"
 • "Een loden gesprek"
  synoniem:
 • zwaar
 • ,
 • loden

26. (of sleep) deep and complete

 • "A heavy sleep"
 • "Fell into a profound sleep"
 • "A sound sleeper"
 • "Deep wakeless sleep"
  synonym:
 • heavy
 • ,
 • profound
 • ,
 • sound
 • ,
 • wakeless

26. ( slaap ) diep en compleet

 • "Een zware slaap"
 • "Viel in een diepe slaap"
 • "Een sound sleeper"
 • "Diepe, wakkeloze slaap"
  synoniem:
 • zwaar
 • ,
 • diepgaand
 • ,
 • geluid
 • ,
 • wakker

27. In an advanced stage of pregnancy

 • "Was big with child"
 • "Was great with child"
  synonym:
 • big(p)
 • ,
 • enceinte
 • ,
 • expectant
 • ,
 • gravid
 • ,
 • great(p)
 • ,
 • large(p)
 • ,
 • heavy(p)
 • ,
 • with child(p)

27. In een vergevorderd stadium van de zwangerschap

 • "Was groot met kind"
 • "Was geweldig met kind"
  synoniem:
 • groot ( p )
 • ,
 • enceinte
 • ,
 • verwacht
 • ,
 • gravid
 • ,
 • geweldig ( p )
 • ,
 • zwaar ( p )
 • ,
 • met kind ( p )

adverb

1. Slowly as if burdened by much weight

 • "Time hung heavy on their hands"
  synonym:
 • heavy
 • ,
 • heavily

1. Langzaam alsof ze door veel gewicht worden belast

 • "De tijd hing zwaar aan hun handen"
  synoniem:
 • zwaar

Examples of using

This television is very heavy.
Deze televisie is erg zwaar.
The cargo was too heavy. The driver couldn't take it.
De lading was te zwaar. De chauffeur kon er niet tegen.
The donkeys were carrying heavy packs.
De ezels droegen zware pakken.