Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "heart" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "hart" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Heart

[Hart]
/hɑrt/

noun

1. The locus of feelings and intuitions

 • "In your heart you know it is true"
 • "Her story would melt your bosom"
  synonym:
 • heart
 • ,
 • bosom

1. De plaats van gevoelens en intuïties

 • "In je hart weet je dat het waar is"
 • "Haar verhaal zou je boezem doen smelten"
  synoniem:
 • hart
 • ,
 • boezem

2. The hollow muscular organ located behind the sternum and between the lungs

 • Its rhythmic contractions move the blood through the body
 • "He stood still, his heart thumping wildly"
  synonym:
 • heart
 • ,
 • pump
 • ,
 • ticker

2. Het holle spierorgaan achter het borstbeen en tussen de longen

 • Zijn ritmische contracties bewegen het bloed door het lichaam
 • "Hij stond stil, zijn hart bonkte wild"
  synoniem:
 • hart
 • ,
 • pomp
 • ,
 • ticker

3. The courage to carry on

 • "He kept fighting on pure spunk"
 • "You haven't got the heart for baseball"
  synonym:
 • heart
 • ,
 • mettle
 • ,
 • nerve
 • ,
 • spunk

3. De moed om door te gaan

 • "Hij bleef vechten op pure pit"
 • "Je hebt geen hart voor honkbal"
  synoniem:
 • hart
 • ,
 • moed
 • ,
 • zenuw
 • ,
 • pit

4. An area that is approximately central within some larger region

 • "It is in the center of town"
 • "They ran forward into the heart of the struggle"
 • "They were in the eye of the storm"
  synonym:
 • center
 • ,
 • centre
 • ,
 • middle
 • ,
 • heart
 • ,
 • eye

4. Een gebied dat ongeveer centraal staat in een grotere regio

 • "Het is in het centrum van de stad"
 • "Ze renden naar voren in het hart van de strijd"
 • "Ze waren in het oog van de storm"
  synoniem:
 • centrum
 • ,
 • midden
 • ,
 • hart
 • ,
 • oog

5. The choicest or most essential or most vital part of some idea or experience

 • "The gist of the prosecutor's argument"
 • "The heart and soul of the republican party"
 • "The nub of the story"
  synonym:
 • kernel
 • ,
 • substance
 • ,
 • core
 • ,
 • center
 • ,
 • centre
 • ,
 • essence
 • ,
 • gist
 • ,
 • heart
 • ,
 • heart and soul
 • ,
 • inwardness
 • ,
 • marrow
 • ,
 • meat
 • ,
 • nub
 • ,
 • pith
 • ,
 • sum
 • ,
 • nitty-gritty

5. Het beste of meest essentiële of meest vitale deel van een idee of ervaring

 • "De kern van het argument van de aanklager"
 • "Het hart en de ziel van de republikeinse partij"
 • "De kern van het verhaal"
  synoniem:
 • kernel
 • ,
 • stof
 • ,
 • kern
 • ,
 • centrum
 • ,
 • essentie
 • ,
 • gist
 • ,
 • hart
 • ,
 • hart en ziel
 • ,
 • innerlijkheid
 • ,
 • merg
 • ,
 • vlees
 • ,
 • nub
 • ,
 • pith
 • ,
 • som
 • ,
 • nitty-gritty

6. An inclination or tendency of a certain kind

 • "He had a change of heart"
  synonym:
 • heart
 • ,
 • spirit

6. Een neiging of neiging van een bepaalde soort

 • "Hij veranderde van gedachten"
  synoniem:
 • hart
 • ,
 • geest

7. A plane figure with rounded sides curving inward at the top and intersecting at the bottom

 • Conventionally used on playing cards and valentines
 • "He drew a heart and called it a valentine"
  synonym:
 • heart

7. Een vlakke figuur met afgeronde zijkanten naar binnen gebogen aan de bovenkant en kruisend aan de onderkant

 • Conventioneel gebruikt voor speelkaarten en valentines
 • "Hij trok een hart en noemde het een valentijn"
  synoniem:
 • hart

8. A firm rather dry variety meat (usually beef or veal)

 • "A five-pound beef heart will serve six"
  synonym:
 • heart

8. Een stevig, vrij droog rasvlees ( gewoonlijk rundvlees )

 • "Een rundvleeshart van vijf pond zal er zes dienen"
  synoniem:
 • hart

9. A positive feeling of liking

 • "He had trouble expressing the affection he felt"
 • "The child won everyone's heart"
 • "The warmness of his welcome made us feel right at home"
  synonym:
 • affection
 • ,
 • affectionateness
 • ,
 • fondness
 • ,
 • tenderness
 • ,
 • heart
 • ,
 • warmness
 • ,
 • warmheartedness
 • ,
 • philia

9. Een positief gevoel van smaak

 • "Hij had moeite om de genegenheid uit te drukken die hij voelde"
 • "Het kind heeft ieders hart gewonnen"
 • "Door de warmte van zijn welkom voelden we ons meteen thuis"
  synoniem:
 • genegenheid
 • ,
 • affectie
 • ,
 • tederheid
 • ,
 • hart
 • ,
 • warmte
 • ,
 • hartelijkheid
 • ,
 • philia

10. A playing card in the major suit that has one or more red hearts on it

 • "He led the queen of hearts"
 • "Hearts were trumps"
  synonym:
 • heart

10. Een speelkaart in het hoofdpak met een of meer rode harten erop

 • "Hij leidde de koningin van het hart"
 • "Harten waren troeven"
  synoniem:
 • hart

Examples of using

So, my enemy, I won't let you attempt on the holy of holies of my heart, you will pay for it, I promise.
Dus, mijn vijand, ik laat je niet proberen het heilige der heiligen van mijn hart te proberen, je zult ervoor betalen, dat beloof ik.
Calm your heart down and be peaceful all the time.
Kalmeer je hart en wees de hele tijd vredig.
When she walked through the door, my heart began to beat faster.
Toen ze door de deur liep, begon mijn hart sneller te kloppen.