Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "head" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "hoofd" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Head

[Hoofd]
/hɛd/

noun

1. The upper part of the human body or the front part of the body in animals

 • Contains the face and brains
 • "He stuck his head out the window"
  synonym:
 • head
 • ,
 • caput

1. Het bovenste deel van het menselijk lichaam of het voorste deel van het lichaam bij dieren

 • Bevat het gezicht en de hersenen
 • "Hij stak zijn hoofd uit het raam"
  synoniem:
 • hoofd
 • ,
 • caput

2. A single domestic animal

 • "200 head of cattle"
  synonym:
 • head

2. Een enkel huisdier

 • "200 stuks vee"
  synoniem:
 • hoofd

3. That which is responsible for one's thoughts and feelings

 • The seat of the faculty of reason
 • "His mind wandered"
 • "I couldn't get his words out of my head"
  synonym:
 • mind
 • ,
 • head
 • ,
 • brain
 • ,
 • psyche
 • ,
 • nous

3. Dat wat verantwoordelijk is voor iemands gedachten en gevoelens

 • De zetel van de faculteit van rede
 • "Zijn geest dwaalde"
 • "Ik kon zijn woorden niet uit mijn hoofd krijgen"
  synoniem:
 • geest
 • ,
 • hoofd
 • ,
 • hersenen
 • ,
 • psyche
 • ,
 • nous

4. A person who is in charge

 • "The head of the whole operation"
  synonym:
 • head
 • ,
 • chief
 • ,
 • top dog

4. Een persoon die de leiding heeft

 • "Het hoofd van de hele operatie"
  synoniem:
 • hoofd
 • ,
 • chef
 • ,
 • top hond

5. The front of a military formation or procession

 • "The head of the column advanced boldly"
 • "They were at the head of the attack"
  synonym:
 • head

5. Het front van een militaire formatie of processie

 • "Het hoofd van de kolom is moedig vooruitgegaan"
 • "Ze stonden aan het hoofd van de aanval"
  synoniem:
 • hoofd

6. The pressure exerted by a fluid

 • "A head of steam"
  synonym:
 • head

6. De druk van een vloeistof

 • "Een stoomkop"
  synoniem:
 • hoofd

7. The top of something

 • "The head of the stairs"
 • "The head of the page"
 • "The head of the list"
  synonym:
 • head

7. De top van iets

 • "Het hoofd van de trap"
 • "Het hoofd van de pagina"
 • "Het hoofd van de lijst"
  synoniem:
 • hoofd

8. The source of water from which a stream arises

 • "They tracked him back toward the head of the stream"
  synonym:
 • fountainhead
 • ,
 • headspring
 • ,
 • head

8. De waterbron waaruit een stroom ontstaat

 • "Ze volgden hem terug naar het hoofd van de beek"
  synoniem:
 • fountainhead
 • ,
 • headsfring
 • ,
 • hoofd

9. (grammar) the word in a grammatical constituent that plays the same grammatical role as the whole constituent

  synonym:
 • head
 • ,
 • head word

9. ( grammatica ) het woord in een grammaticaal bestanddeel dat dezelfde grammaticale rol speelt als het hele bestanddeel

  synoniem:
 • hoofd
 • ,
 • hoofd woord

10. The tip of an abscess (where the pus accumulates)

  synonym:
 • head

10. De punt van een abces ( waar de etter zich ophoopt )

  synoniem:
 • hoofd

11. The length or height based on the size of a human or animal head

 • "He is two heads taller than his little sister"
 • "His horse won by a head"
  synonym:
 • head

11. De lengte of hoogte op basis van de grootte van een menselijke of dierlijke kop

 • "Hij is twee hoofden groter dan zijn kleine zusje"
 • "Zijn paard gewonnen door een hoofd"
  synoniem:
 • hoofd

12. A dense cluster of flowers or foliage

 • "A head of cauliflower"
 • "A head of lettuce"
  synonym:
 • capitulum
 • ,
 • head

12. Een dichte cluster van bloemen of gebladerte

 • "Een bloemhoofd"
 • "Een krop sla"
  synoniem:
 • capitulum
 • ,
 • hoofd

13. The educator who has executive authority for a school

 • "She sent unruly pupils to see the principal"
  synonym:
 • principal
 • ,
 • school principal
 • ,
 • head teacher
 • ,
 • head

13. De opvoeder die uitvoerende autoriteit heeft voor een school

 • "Ze stuurde weerbarstige leerlingen om de directeur te zien"
  synoniem:
 • opdrachtgever
 • ,
 • schoolhoofd
 • ,
 • hoofd leraar
 • ,
 • hoofd

14. An individual person

 • "Tickets are $5 per head"
  synonym:
 • head

14. Een individuele persoon

 • "Tickets zijn $ 5 per hoofd"
  synoniem:
 • hoofd

15. A user of (usually soft) drugs

 • "The office was full of secret heads"
  synonym:
 • head

15. Een gebruiker van ( usual soft ) medicijnen

 • "Het kantoor zat vol met geheime hoofden"
  synoniem:
 • hoofd

16. A natural elevation (especially a rocky one that juts out into the sea)

  synonym:
 • promontory
 • ,
 • headland
 • ,
 • head
 • ,
 • foreland

16. Een natuurlijke hoogte ( vooral een rotsachtige die uitsteekt in de zee )

  synoniem:
 • voorgebergte
 • ,
 • landtong
 • ,
 • hoofd
 • ,
 • voorland

17. A rounded compact mass

 • "The head of a comet"
  synonym:
 • head

17. Een ronde compacte massa

 • "Het hoofd van een komeet"
  synoniem:
 • hoofd

18. The foam or froth that accumulates at the top when you pour an effervescent liquid into a container

 • "The beer had a large head of foam"
  synonym:
 • head

18. Het schuim of schuim dat zich aan de bovenkant ophoopt wanneer u een bruisvloeistof in een container giet

 • "Het bier had een grote schuimkop"
  synoniem:
 • hoofd

19. The part in the front or nearest the viewer

 • "He was in the forefront"
 • "He was at the head of the column"
  synonym:
 • forefront
 • ,
 • head

19. Het deel vooraan of het dichtst bij de kijker

 • "Hij stond op de voorgrond"
 • "Hij stond aan het hoofd van de kolom"
  synoniem:
 • voorhoede
 • ,
 • hoofd

20. A difficult juncture

 • "A pretty pass"
 • "Matters came to a head yesterday"
  synonym:
 • pass
 • ,
 • head
 • ,
 • straits

20. Een moeilijk moment

 • "Een mooie pass"
 • "Mitters kwamen gisteren tot een hoogtepunt"
  synoniem:
 • passeren
 • ,
 • hoofd
 • ,
 • Straat

21. Forward movement

 • "The ship made little headway against the gale"
  synonym:
 • headway
 • ,
 • head

21. Voorwaartse beweging

 • "Het schip maakte weinig vooruitgang tegen de storm"
  synoniem:
 • op weg
 • ,
 • hoofd

22. A v-shaped mark at one end of an arrow pointer

 • "The point of the arrow was due north"
  synonym:
 • point
 • ,
 • head

22. Een v-vormig merkteken aan het ene uiteinde van een pijlwijzer

 • "Het punt van de pijl lag in het noorden"
  synoniem:
 • punt
 • ,
 • hoofd

23. The subject matter at issue

 • "The question of disease merits serious discussion"
 • "Under the head of minor roman poets"
  synonym:
 • question
 • ,
 • head

23. Het onderwerp in kwestie

 • "De kwestie van ziekte verdient serieuze discussie"
 • "Onder het hoofd van kleine romeinse dichters"
  synoniem:
 • vraag
 • ,
 • hoofd

24. A line of text serving to indicate what the passage below it is about

 • "The heading seemed to have little to do with the text"
  synonym:
 • heading
 • ,
 • header
 • ,
 • head

24. Een tekstregel die aangeeft waar de passage eronder over gaat

 • "De kop leek weinig met de tekst te maken te hebben"
  synoniem:
 • rubriek
 • ,
 • koptekst
 • ,
 • hoofd

25. The rounded end of a bone that fits into a rounded cavity in another bone to form a joint

 • "The head of the humerus"
  synonym:
 • head

25. Het ronde uiteinde van een bot dat in een ronde holte in een ander bot past om een gewricht te vormen

 • "Het hoofd van de humerus"
  synoniem:
 • hoofd

26. That part of a skeletal muscle that is away from the bone that it moves

  synonym:
 • head

26. Dat deel van een skeletspier dat weg is van het bot dat het beweegt

  synoniem:
 • hoofd

27. (computer science) a tiny electromagnetic coil and metal pole used to write and read magnetic patterns on a disk

  synonym:
 • read/write head
 • ,
 • head

27. ( informatica ) een kleine elektromagnetische spoel en metalen paal die wordt gebruikt om magnetische patronen op een schijf te schrijven en te lezen

  synoniem:
 • lees / schrijf hoofd
 • ,
 • hoofd

28. (usually plural) the obverse side of a coin that usually bears the representation of a person's head

 • "Call heads or tails!"
  synonym:
 • head

28. ( meestal meervoud ) de voorzijde van een munt die gewoonlijk de afbeelding van iemands hoofd draagt

 • "Oproep koppen of staarten!"
  synoniem:
 • hoofd

29. The striking part of a tool

 • "The head of the hammer"
  synonym:
 • head

29. Het opvallende deel van een gereedschap

 • "De kop van de hamer"
  synoniem:
 • hoofd

30. (nautical) a toilet on board a boat or ship

  synonym:
 • head

30. ( nautisch ) een toilet aan boord van een boot of schip

  synoniem:
 • hoofd

31. A projection out from one end

 • "The head of the nail", "a pinhead is the head of a pin"
  synonym:
 • head

31. Een projectie uit het ene uiteinde

 • "De kop van de spijker", "een speldenknop is de kop van een speld"
  synoniem:
 • hoofd

32. A membrane that is stretched taut over a drum

  synonym:
 • drumhead
 • ,
 • head

32. Een membraan dat strak over een trommel wordt gespannen

  synoniem:
 • drumhead
 • ,
 • hoofd

33. Oral stimulation of the genitals

 • "They say he gives good head"
  synonym:
 • oral sex
 • ,
 • head

33. Orale stimulatie van de geslachtsorganen

 • "Ze zeggen dat hij een goed hoofd geeft"
  synoniem:
 • orale seks
 • ,
 • hoofd

verb

1. To go or travel towards

 • "Where is she heading"
 • "We were headed for the mountains"
  synonym:
 • head

1. Om te gaan of naar toe te reizen

 • "Waar gaat ze heen"
 • "We waren op weg naar de bergen"
  synoniem:
 • hoofd

2. Be in charge of

 • "Who is heading this project?"
  synonym:
 • head
 • ,
 • lead

2. De leiding hebben

 • "Wie leidt dit project?"
  synoniem:
 • hoofd
 • ,
 • leiden

3. Travel in front of

 • Go in advance of others
 • "The procession was headed by john"
  synonym:
 • lead
 • ,
 • head

3. Reis voor

 • Ga voor op anderen
 • "De processie stond onder leiding van john"
  synoniem:
 • leiden
 • ,
 • hoofd

4. Be the first or leading member of (a group) and excel

 • "This student heads the class"
  synonym:
 • head
 • ,
 • head up

4. Het eerste of leidende lid zijn van ( een groep ) en excelleren

 • "Deze student leidt de klas"
  synoniem:
 • hoofd
 • ,
 • hoofd omhoog

5. Direct the course

 • Determine the direction of travelling
  synonym:
 • steer
 • ,
 • maneuver
 • ,
 • manoeuver
 • ,
 • manoeuvre
 • ,
 • direct
 • ,
 • point
 • ,
 • head
 • ,
 • guide
 • ,
 • channelize
 • ,
 • channelise

5. Leid de cursus

 • Bepaal de rijrichting
  synoniem:
 • sturen
 • ,
 • manoeuvreren
 • ,
 • manoeuvre
 • ,
 • direct
 • ,
 • punt
 • ,
 • hoofd
 • ,
 • gids
 • ,
 • kanaliseren
 • ,
 • channelen

6. Take its rise

 • "These rivers head from a mountain range in the himalayas"
  synonym:
 • head

6. Nemen zijn opkomst

 • "Deze rivieren komen uit een bergketen in de himalaya"
  synoniem:
 • hoofd

7. Be in the front of or on top of

 • "The list was headed by the name of the president"
  synonym:
 • head

7. Voor of bovenop zijn

 • "De lijst kreeg de naam van de president"
  synoniem:
 • hoofd

8. Form a head or come or grow to a head

 • "The wheat headed early this year"
  synonym:
 • head

8. Vorm een hoofd of kom of groei tot een hoofd

 • "De tarwe ging begin dit jaar"
  synoniem:
 • hoofd

9. Remove the head of

 • "Head the fish"
  synonym:
 • head

9. Verwijder de kop van

 • "Kop de vis"
  synoniem:
 • hoofd

Examples of using

Tom put a gun to Mary's head and pulled the trigger.
Tom legde een pistool tegen Mary's hoofd en haalde de trekker over.
The history of some words is a real masterpiece. For instance, kaput. The original word was the Latin "caput" - "a head"; and the way from "a head" to "the end of everything" is rather long.
De geschiedenis van sommige woorden is een echt meesterwerk. Kaput bijvoorbeeld. Het oorspronkelijke woord was het Latijnse "caput" - "een hoofd"; en de weg van "een hoofd" naar "het einde van alles" is vrij lang.
Maybe the voices in my head aren't right after all.
Misschien kloppen de stemmen in mijn hoofd toch niet.